YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/50)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün ve yavru balık desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak ürün ve yavru balık desteklemeleriyle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

ç) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

d) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

e) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

f) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

g) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gösteren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya müstahsil makbuzunu,

ğ) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olarak, su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

h) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyaller elde etmek için kurulan tesislere Bakanlıkça verilen belgeyi,

ı) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,

i) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

j) Yavru balık: Destekleme kapsamındaki türlerden 30 gram ve daha küçük ağırlıkta olan balıkları,

k) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç Bakanlıkça su ürünleri üretim faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş Üretici Merkez Birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

m) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

ifade eder.

Su ürünleri yetiştiricilerine ürün ve yavru balık desteklemesi

MADDE 5 (1) Su ürünleri yetiştiricilerine ürün ve yavru balık desteklemesi belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, çipura, levrek, midye (Mytilus galloprovincialis), yeni tür olarak mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, trança, karabalık, yılan balığı karadeniz alası (S.labrax), kerevit ve karides’tir.

b) Yavru balık desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, çipura, levrek, mersin, kalkan, yılan balığı, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, trança ve karabalık ’tır.

c) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar destekleme kapsamındadır.

ç) Doğadan toplanan veya ithal edilen yavrular ile ithal yumurtadan elde edilen yavrular destekleme kapsamı dışındadır.

d) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında;

1) Desteklenecek ürün miktarı, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda 500 ton/yıl ile sınırlı olup 250 ton’a kadar (250 ton dahil) olan kısmı için belirtilen birim fiyatın tamamı, 250-500 (500 dahil) tonluk kısmı için birim fiyatın yarısı,

2) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasite,

3) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar,

4) Yetiştirilen türe göre, hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakımından gerekli olan yeme ait fatura,

5) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi,

6) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın iki katı,

7) Bu maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmeler için, son satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar,

8) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmeler için, yetiştiricilik belgesindeki onay tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise, yavruların işletmeye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı,

esas alınır ve belirtilen hususlara uyumlu olması aranır.

e) Türlere göre bir kilogram ürün için desteklemeye esas yavru balık miktarı; alabalık türleri için dört adet üzerinden çipura, levrek, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, eşkine, minekop, sargoz, mırmır, trança ve sarıağız türleri için üç adet üzerinden ve kalkan, mersin, yayın ve karabalık türleri için ise iki adet üzerinden hesaplanır.

f) Bir işletmenin yavru balık desteğinden yararlanabileceği miktar hesaplanırken;

1) 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen 500 ton/yıl ürüne karşılık gelen yavru balık miktarı ile sınırlı olup 250 ton ürüne (250 ton dahil) karşılık gelen kısmına birim fiyatın tamamı, geri kalan 250-500 tonluk (500 ton dahil) kısmına karşılık gelen miktarı için birim fiyatın yarısı,

2) Yavru balık adet miktarı, bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki türlere göre belirtilen adetler,

3) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durum kapasitesindeki ürüne karşılık gelen yavru miktarı,

4) Ürün satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen ürün miktarlarına karşılık gelen yavru miktarı,

esas alınarak belirlenir ve belirtilen hususlara uyumlu olması aranır.

g) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, birinci fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup, bu durumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Desteklemelerde türlerle ilgili tespit edilen oranlar esas alınır.

ğ) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlenmesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul edilir.

h) Yavru balıklar, Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin edilmiş olmalıdır. Temin edilen yavru balıklara ait satış belgesi veya yavru balık tespit tutanağının ibraz edilmesi zorunludur.

ı) Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan ve ürettiği yavruları kendisine ait başka işletmesinde büyütenler yavru balık desteklemesinden yararlandırılır. Bu işletmeler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, yavru tespit tutanağı (Ek-1) düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır.

i) Karada kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, projesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla sadece işletmesinin ihtiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üretenler de yavru balık desteklemesinden yararlandırılır. Ancak desteklenecek yavru balık miktarı, işletmenin onaylı proje kapasitesine karşılık gelen yavru miktarıyla sınırlıdır. Bu durumda olan işletmeler il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek yavru tespit tutanağı (Ek-1) düzenletmek zorundadır.

j) Yetiştiricilerin, işletmelerinin bulunduğu il/ilçedeki su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatif kurulu ise bu birlik veya kooperatife üye olmaları şartı aranır. Ancak üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde üyelik şartı aranmaz.

k) Organik su ürünleri desteklemesinden yararlanmak isteyenlerin, üretim faaliyetinin organik olarak yapıldığına dair sertifikasyon kuruluşlarından belge almaları ve Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı olması halinde, ilave organik su ürünleri desteklemesinden yararlandırılır.

l) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüklerince göz önünde bulundurulur. Belirtilen hususlara uymayan yetiştiricilerin ürünlerine ait satış belgeleri işleme konulmaz.

m) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda koymak suretiyle yetiştiricilik yapan işletmelerde;

1) Balıklarını başkasına ait işletmeden temin edenlerin, satış belgesinde “canlı” ibaresinin belirtilmesi,

2) Kendisine ait diğer bir işletmesinden temin edenlerin ise, balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, hasat tespit tutanağı (Ek-2) düzenlettirmeleri,

zorunludur. Balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine bu hasat tespit tutanağı ibraz edilir.

n) Ürünleri için hasat tespit tutanağı (Ek-2) düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüklerine, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Hasat tespit tutanağı en az iki görevli tarafından üç suret olarak tanzim edilir, iki sureti ürün sahibine verilir.

o) Bu maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde belirtilen yöntemle yetiştiricilik yapan işletmelerden balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda koymak suretiyle yetiştirenler bu yöntemle ürettikleri ürün karşılığı olan yavru balık için, yavru balık desteklemesinden yararlanamaz.

ö) Yavru desteklemesi, yetiştirilen tür ve ürün miktarı esas alınarak belirlendiğinden ürün desteklemesi olmaksızın bir işletmeye sadece yavru balık desteklemesi yapılmaz. Bu nedenle bir yetiştiriciye yapılacak destekleme bu Tebliğde belirtilen hususlara göre, yavru balık ve ürün olarak ayrı ayrı değil, birlikte ve tek olarak düzenlenir.

p) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler en son 31/12/2012 tarihine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgelerini teslim etmek zorundadır. Ancak aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en son 20/1/2013 tarihine kadar teslim edilebilir.

Müracaat

MADDE 6 (1) Desteklemeden yararlanmak isteyenler aşağıdaki belgelerle işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler:

a) Müracaat dilekçesi (Ek-3),

b) Ürün satış belgesi ve/veya hasat tespit tutanağı, (yılı içerisinde istenildiği zaman)

c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi, (bulunmayan yerlerde bu belge istenmez)

ç) Yavru balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane veya yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, (yavru balıkların üniversite ve araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge)

d) Yavru balıklara ait satış belgesi veya yavru balık tespit tutanağı, (yılı içerisinde istenildiği zaman)

e) Yem faturası, (yılı içerisinde istenildiği zaman)

f) Organik su ürünleri yetiştiricilik desteklemesinden yararlanmak isteyenlerden, işletmelerinde organik üretim yapıldığına dair sertifikasyon kuruluşlarından alınan belge.

İl/ilçe müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe müdürlükleri tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlükleri tarafından 1/1/2012 tarihinden itibaren dörder aylık dönemler halinde, SKS’ye girilen bilgiler esas alınarak İcmal-1’ler (Ek-4) oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler il/ilçe müdürlükleri ilan panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüklerine yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlükleri tarafından karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç, daha sonra İcmal-1’lere yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(4) İlçe müdürlüklerince düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanarak en geç beş iş günü içinde il müdürlüklerine gönderilir.

(5) İl müdürlüklerine gelen onaylı İcmal-1’ler, SKS deki kayıtları üzerinden kontrol edilerek İcmal-3’ler (Ek-5) düzenlenir ve onaylanır. Dönemi takip eden ayın en geç 20’sine kadar Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8 (1) 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerine, ödenen desteğin % 0,1’i oranında merkez birliklerine, % 0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam % 0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9 (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, 4 üncü maddede tanımlanan merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç yedi gün içerisinde banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve ödemeye ilişkin belgeyi on beş gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Örgütler, destekleme ödemelerinden genel kurul kararı veya üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamaz. Örgütlülük şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10 (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) İl/ilçe müdürlükleri bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yapmaya buna ilişkin bilgi, belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda denetimler Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır, ilgililer her türlü kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 11 (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 12 (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 13 (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 14 (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek-1

 

SU ÜRÜNLERİ YAVRU BALIK TESPİT TUTANAĞI

 

İşletmenin Adı :
İşletmenin Adresi :
Mevcut Yavru Üretim Kapasitesi :
Müracaat Tarihi :
Kuluçkahane /Yetiştiricilik Belge No :
Kuluçkahane /Yetiştiricilik Onay Tarih :
Yavru Balık Türü :
Üretilen Miktar (adet) :
Üretim Tarihi :

 

 

 

 

 

İşletme

Sorumlusu

İl/İlçe Müdürlüğü Görevlisi

İl/İlçe Müdürlüğü Görevlisi

Adı Soyadı

…….

…….

…….

Ünvanı

……..

……..

……..

İmza

…….

…….

…….

 

 

Ek- 2

SU ÜRÜNLERİ HASAT TESPİT TUTANAĞI

 

İşletmenin Adı :
İşletmenin Adresi :
Mevcut Üretim Kapasitesi :
Müracaat Tarihi :
Yetiştiricilik Belge No :
Yetiştiricilik Belge Onay Tarih :
Hasat Nedeni :
Hasat Edilen Türler :
Hasat Miktarı :
Hasat Tarihi :
Ürünün Gönderileceği
İşletmenin Adı ve Adresi :
Yetiştiricilik Belge No :

 

 

 

 

İşletme

Sorumlusu

İl/İlçe Müdürlüğü Görevlisi

İl/İlçe Müdürlüğü Görevlisi

Adı Soyadı

…….

…….

…….

Ünvanı

……..

……..

……..

İmza

…….

…….

…….

Ek- 3

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME MÜRACAAT  DİLEKÇESİ

 

Adı Soyadı / Şirket Ünvanı :
T.C. No / Vergi Kimlik No :
Müracaat Tarihi :
Tesis (Proje) Adı :
Tesis Adresi :
Telefon :
Yetiştiricilik Belge No :
Yetiştiricilik Belge Onay Tarihi :
Proje Kapasitesi :
Mevcut Üretim Kapasitesi :
Yetiştirilen Ürün/Ürünler :

 

 

 

 

Açık kimliğim ve  su ürünleri yetiştiricilik işletmeme ait bilgilerin doğruluğunu kabul eder, 2012/3106 sayılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2012 yılı Uygulama Esaslarını Belirleyen 2012/…. sayılı Tebliğ kapsamında su ürünleri yetiştiricilik desteklemesinden yararlanmak istiyorum.

 

 

 

…/…/2012

Adı Soyadı/Şirket Ünvanı

İmza/Kaşe

 

Ek- 4

 

SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ İCMAL-1

İLİ:

İLÇESİ:

DÖNEM:

Kişinin Adı soyadı/Firma Ünvanı

T.C. Kimlik /Vergi No

ÜRÜN İÇİN 

YAVRU İÇİN 

Toplam Desteklenecek Tutar  (TL)

Üretici Birliği veya Kooperatif kesinti payı (0.001)

Merkez Üretici Birliği kesinti payı (0.001)

Mevcut Proje Kapasitesi (kg/yıl)

Desteklenecek Tür

Desteklenecek Toplam Miktar (Kg)

Desteklenecek Tutarı (TL)

Mevcut Proje Kapasitesi (kg/yıl)

Desteklenecek Tür

Desteklenecek Toplam Miktar (Adet)

Destekleme Tutarı (TL)

Düzenleyen:

…/…/2012

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

 

Kontrol Eden

…/…/2012

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

 

Onaylayan

…/…/2012

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

 

 Ek- 5

 

SU ÜRÜNLERİ DESTEKLERİ İCMAL-3

 

İLİ :
DÖNEM :

 

 

Sıra No

İlçe Adı

Toplam Üretici Sayısı (adet)

Ürün Destekleri Toplamı

Yavru Destekleri Toplamı

Toplam Destekleme Tutarı

Üretici Birliği/ Kooperatif Toplam kesinti payı

(0.001)

Merkez Üretici Birliği Toplam kesinti payı

(0.001)

Miktar (kg)

Tutar

(TL)

Miktar (ad)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

Tutar

(TL)

TOPLAM

 

Düzenleyen:

…/…/2012

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

 

Kontrol Eden

…/…/2012

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

 

Onaylayan

…/…/2012

 

Adı ve Soyadı:

Ünvanı:

İmza:

 

—————————————————————————————————

30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.