YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

CAZİBE MERKEZLİ İLLER DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI (CMP)

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR 
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. (*)
(2) Bu Karar, EK-1’de yer alan Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde; özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsar.
(3) Bu Karar kapsamında 31/12/2024 (**) tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları değerlendirilir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a) Bakan: Sanayi Ve Teknoloji  Bakanını,
b) Bakanlık: Sanayi Ve Teknoloji  Bakanlığını,
c) Beyaz alan: Sunucu, veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı, yükseltilmiş taban ile kaplı, enerji ve iklimlendirme altyapısı kurulmuş, gaz, yangın, nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanını,
ç) ANSI/TIA-942: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı,
d) Uptime Institute TiER-3: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı,
e) Çağrı merkezi: Kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan ve çeşitli iletişim kanallarıyla gerçekleşen etkileşimlerini yürüttükleri, donanım, yazılım ve çalışanlar ile bunları barındıran binadan müteşekkil merkezi yapıyı,
f) İşletme dönemi: Yatırım tamamlama vizesinin yapıldığı tarihten sonraki dönemi,
g) Komite: Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesini,
ğ) Sabit yatırım tutarı: Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,
h) Veri merkezi: Belirli iş süreçlerinin işletilmesi için gerekli elektronik formdaki bilgilerin depolanıp işlenmesi amacıyla kullanılan donanım ve yazılımlar ile bunları destekleyen ve barındıran fiziksel sistem ve unsurlardan müteşekkil merkezi bilgi işlem yapısını,
ı) Yatırımcı: Teşvik belgesi kapsamı yatırımı gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri,
i) Yatırım teşvik belgesi: Desteklenmesine karar verilen yatırım projesine ilişkin yatırım karakteristiklerinin, şartlarının, sürelerinin ve öngörülen desteklerin kayıtlı olduğu belgeyi,
j) Yeni yatırım: 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğde belirtilen komple yeni, modernizasyon, tevsi, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme niteliğindeki yatırımları, ifade eder.
Destekler
MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır.
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite
MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatının tutan şartını sağlaması gerekir. (**)
(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekir,
Enerji desteği
MADDE 5- (1) Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.
(2) Komite birinci fıkrada belirtilen limitler dâhilinde desteğin oran, süre ve miktarını; il, sektör veya ürün bazında belirlemeye yetkilidir.
(3) Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılır.
(4) Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura tutarları dikkate alınır.
(5) Mevcut tesisler ile teşvik belgeli yatırımların aynı elektrik sayacını kullanması durumunda, enerji desteği uygulaması ilgili sayaca ait elektrik faturasının dördüncü fıkraya göre belirlenen tutarı üzerinden yapılır.
(6) Bu desteğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar tebliğle belirlenir.
Müracaat ve değerlendirme
MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için, tebliğle belirlenmiş olan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.
(2) Bakanlıkça ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri dönemler itibarıyla Komitenin değerlendirmesine sunulur, Komite tarafından bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenir. Bu kapsamda desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ise talep edilmesi halinde yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirilebilir.
Cazibe Merkezleri Programı Değerlendirme Komitesi
MADDE 7- (1) Komite, Sanayi Ve Teknoloji  Bakanının koordinasyonunda Bilim, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından oluşur.
(2) Komite, ihtiyaç duyulması halinde yatırım projeierini değerlendirmek üzere toplanır. Komitenin sekrerarya görevini Bakanlık yürütür.
(3) Yatırım projelerinden Komite tarafından, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının gerçekleştirilmesi, refahının ve istihdamının artırılması, göçün azaltılması, katma değeri ve yerlilik oranı yüksek ürünlerin üretilmesine ilişkin hususlar değerlendirilmek suretiyle uygun bulunanlar, Program kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilir.
Uygulama
MADDE 8- (1) Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.
(2) Bakanlık, tebliğler ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemleri diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütebilir.
(3) Teşvik belgesi kapsamında; hammadde, ara malı ve işletme malzemesi, kullanılmış makine ve teçhizat, karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları dışında kalan yatırım harcamaları değerlendirmeye alınır.
(4) 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının EK-4’ünde yer alan “teşvik edilmeyecek yatırımlar” bu Karar kapsamında da değerlendirmeye alınmaz.
(5) Bu Karar kapsamında sağlanan destekler, talep edilmesi ve Komite tarafından uygun görülmesi halinde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 22/11/2016 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden, bu Kararda aranan şartları sağlayan imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.
(6) Yatırımın gerçekleşmemesi veya Cazibe Merkezleri Programına mesnet teşkil eden taahhütlerin yerine getirilememesi ve talep edilmesi halinde proje, yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak, bu Karar kapsamında yararlanılıp Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sağlanamayan destekler ile varsa fazladan yararlandırılan destekler, 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde geri alınır.
Müeyyide
MADDE 9- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur. Yatırımcının öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde destekler, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Vergi indirimi ile gelir vergisi stopajı desteği nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi zıyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.
(2) (Değişik: RG-7/10/2020-31267) (Değişik: RG-5/4/2023-32154) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân, bu Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
Diğer hükümler
MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamında yer almayan hususlardan; destekler ve desteklerin uygulanmasına ilişkin oran ve süreler ile diğer usul ve esaslar, müracaatta aranan belgeler, devir, satış, ihraç, nakil, finansal kiralama, yatırım süresi, tamamlama vizesi, teminatla ithalat, mücbir sebep ve fevkalade hal durumları ile uygulamaya yönelik diğer hususlar, yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile söz konusu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılır.
(2) Bu Kararda yer alan desteklerin uygulamasından dolayı yatırımcılara aktarılacak olan destek tutarları; müracaat sırası, Hazine nakit dengesi ve diğer zorunlu haller dikkate alınarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11- (1) 28/11/2016 tarihli ve 2016/9596 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 23/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1– (Ek: RG-5/4/2023-32154) (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen ve EK-2’de yer alan ilçelerde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin TL tutarındaki yatırımlar, dördüncü fıkrada belirtilen hususlar dikkate alınarak 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır. Ancak, bu madde kapsamında değerlendirilen yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği sabit yatırım tutarının yüzde onunu aşmamak kaydıyla otuzmilyon Türk Lirasını geçemez. Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, bu fıkrada belirtilen sınırlar aşılmamak kaydı ile, uygulanan faiz veya kâr payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan;
a) Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar,
b) Yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar, bu madde kapsamında değerlendirilir.
(3) Bu madde kapsamında, 2012/3305 sayılı Karar çerçevesinde desteklenen yatırımlar, US-97 Kodu:15-37 olan yatırım konuları için anılan Kararın EK-4’ünde yer alan hükümler dikkate alınmaksızın değerlendirilir. Ancak, söz konusu ekin I/B bölümünün (7) numaralı sırasında belirtilen yatırım konularında sadece depremden zarar gören yatırım unsurlarının yenilenmesine yönelik yatırımlar ile aynı ekin II/B bölümünün (2) numaralı sırasındaki yatırımlar bu sırada belirtilen şartlara uygun olarak bu madde kapsamında değerlendirilir.
(4) Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlarda, sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, yatırımın tamamlanmasını müteakip, 1/8/2022-31/1/2023 tarihleri arasında (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısının;
a) Depremlerle yıkılan veya hasar nedeniyle sonrasında yıkılmasına karar verilen tesislerde tamamı ilave istihdam,
b) Ağır hasarlı tesislerde yüzde yirmi beşi mevcut istihdam, yüzde yetmiş beşi ilave istihdam,
c) Orta hasarlı tesislerde yüzde ellisi mevcut istihdam, yüzde ellisi ilave istihdam,
d) Az hasarlı tesislerde yüzde yetmiş beşi mevcut istihdam, yüzde yirmi beşi ilave istihdam,
e) Hasarsız tesislerde yüzde doksanı mevcut istihdam, yüzde onu ilave istihdam, kabul edilerek uygulanır.
Orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tesislerde sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği toplamının sabit yatırım tutarına oranı yüzde ikiyüzü geçemez. Bu fıkra kapsamında hasar türü için, yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen hasar tespit raporu esas alınır.
Hasarsız tesisler, yatırımcı tarafından ilgili sigorta şirketinden veya Bakanlık İl Müdürlüklerinden makine ve teçhizat hasarına ilişkin rapor temin edilmesi halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilir.
(5) 1 inci maddenin ikinci fıkrası, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci madde hükümleri ile 8 inci maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları hükümleri bu madde kapsamında uygulanmaz.
(6) 12/3/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/3/2023 tarihli ve 134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi uyarınca, söz konusu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılan yatırım teşvik belgesi başvuruları ile bu fıkrada belirtilen süre içinde talep edilmesi halinde, yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri için bu Kararın Komite ile ilgili hükümleri aranmaz.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Karar yayın tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi Ve Teknoloji  Bakanı yürütür.
EK-1: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER (**)
1.Adıyaman
2.Ağn
3.Ardahan
4.Batman
5.Bayburt
6.Bingöl
7.Bitlis
8.Diyarbakır
9.Elazığ
10.Erzincan
11. Erzurum
12.Gümüşhane
13.Hakkari
14.Iğdır
15.Kars
16.Kilis
17.Malatya
18.Mardin
19.Muş
20.Siirt
21.(Ek: RG-29/12/2021-31704) Sivas (Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37))
22. Şanlıurfa
23. Şırnak
24. Tunceli
25. Van

EK-2: (Ek:RG-5/4/2023-32154)
GEÇİCİ MADDE (1) KAPSAMINDAKİ İLÇELER
İL:ADIYAMAN
İLÇELER:BESNİ, ÇELİKHAN, GERGER, GÖLBAŞI, KAHTA, MERKEZ, SAMSAT, SİNCİK, TUT
İL:ELAZIĞ
İLÇELER:ALACAKAYA, ARICAK, BASKİL, KARAKOÇAN, KEBAN, KOVANCILAR, MADEN, PALU, SİVRİCE
İL:GAZİANTEP
İLÇELER:ARABAN, İSLAHİYE, NURDAĞI
İL:HATAY
İLÇELER:ALTINÖZÜ, ANTAKYA, ARSUZ, BELEN, DEFNE, DÖRTYOL, ERZİN, HASSA, İSKENDERUN, KIRIKHAN, KUMLU, PAYAS, REYHANLI, SAMANDAĞ, YAYLADAĞI
İL:KAHRAMANMARAŞ
İLÇELER:AFŞİN, ANDIRIN, ÇAĞLAYANCERİT, DULKADİROĞLU, EKİNÖZÜ, ELBİSTAN, GÖKSUN, NURHAK, ONİKİŞUBAT, PAZARCIK, TÜRKOĞLU
İL:KİLİS
İLÇELER:MUSABEYLİ, POLATELİ
İL:MALATYA
İLÇELER:AKÇADAĞ, ARAPGİR, ARGUVAN, BATTALGAZİ, DARENDE, DOĞANŞEHİR, DOĞANYOL, HEKİMHAN, KALE, KULUNCAK, PÜTÜRGE, YAZIHAN, YEŞİLYURT
İL:OSMANİYE
İLÇELER:BAHÇE, HASANBEYLİ
İL:SİVAS
İLÇELER:GRÜN

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı  Resmi  Gazetenin
Tarihi Sayısı
 25.01.2018 30312
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
 Tarihi Sayısı
 27.11.2018 30608
 07.10.2020 31267
 25.11.2020 31315
 29.12.2021 31704
 17.12.2022 32046
 05.04.2023 32154

(*) 25/01/2018-30312  Tarih Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

(**) 07/10/2020-31267 Tarih Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

(**) 29/12/2021-31704 Tarih Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

(**) 17/12/2022-32046 Tarih Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

(**) 05/04/2023-32154 Tarih Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.