YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

TURİZM TEŞVİKLERİ

Turizm Teşvikleri , Turizm yatırım veya Turizm işletme belgeli  1,2,3,4 yıldızlı veya 5 yıldızlı Oteller, Butik otel, Termal oteller, Özel konaklama tesisleri, günübirlik tesisler ve Kırsal bölgelerde, dağ veya yaylalarda kurulan, yönetimi basit, konaklama olanağı yanında, bulunduğu bölgedeki kırsal hayatı deneyimleme imkânı sağlayan, en az beş odalı, çiftlik evi, köy evi, yayla evi, bungalov evi veya dağ evi yatırımlarına sağlanan destekler.


Turizm Teşvikleri
( İçerik : Turizm Teşvikleri, Turizm Yatırım Teşvikleri, Turizm İşletme Belgesi, Turizm Teşvik Belgesi )

• 2024 Bölgesel Yatırım Teşviklerinden Yararlanmak İçin Hangi İlde Ne Kadar Asgari Yatırım Kapasitesi Gerekir? Tıklayınız…

2024 yılı içerisinde yapılması planlanan 3,4 yıldızlı veya 5 yıldızlı oteller, butik oteller, Termal oteller, Özel konaklama tesisleri, Dağ evleri ve yayla evlerine 1, 2. bölgelerde asgari 3 milyon TL, 3,4,5 ve 6. bölgede asgari 1 Milyon 500 Bin TL öngörülen yatırım maliyetleri olması durumunda aşağıdaki desteklerden yararlanırlar, 1 Yıldızlı veya 2 yıldızlı oteller sadece 6. Bölgede yatırım yapmaları durumunda Yatırım teşvik belgesi desteklerinden yararlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

Turizm Teşvikleri

BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI 

TEŞVİK BÖLGELERİ (1)

1.BÖLGE

2.BÖLGE

3.BÖLGE

4.BÖLGE

5.BÖLGE

6.BÖLGE

KDV
Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Gümrük
Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Vergi
Muafiyeti (%) (2)

15

20

25

30

40

50

SGK
İşveren Prim Muafiyeti

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl(3)

Yatırım
Yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Faiz
veya kar payı desteği (TL/Döviz)

Yok

Yok

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Yok

Yok

1 puan

1 puan

2 puan

 2 puan

Yapı Harçları Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Emlak Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Damga Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

 

• Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel destekten yararlanabilecek turizm yatırımları 1,2,3,4. Bölgelerde yatırım yapmaları durumunda 5. Bölge desteklerinden, 5 veya 6. Bölgede yatırım yapmaları halinden ilin bölgesel desteklerinden yararlanırlar.

Bungalov evler Kültür ve turizm bakanlığının kırsal turizm tesislerinin tür ve sınıf müfredatına bağlı yapılması durumunda ilin bölgesel desteklerinden yararlanırlar, “Turizm Teşvikleri

Günübirlik tesisler, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılması durumunda Yatırım teşvik belgesi desteklerinden yararlanabilir. “Turizm Teşvikleri

Günübirlik tesislerine sağlanan destekler “Turizm Teşvikleri
1- KDV muafiyeti
2- Gümrük vergi muafiyeti
3- Damga vergisi
4- Emlak vergisi
5- Bina inşaat harç muafiyeti

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elâzığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla

Isparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkâri

Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

 

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

 

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

 

 

 

Şırnak

 

 

 

 

 

Van

 

 

 

 

 

9 İL

15 İL

13 İL

14 İL

14 İL

16 İL

( İçerik : Turizm Teşvikleri, Turizm Yatırım Teşvikleri, Turizm İşletme Belgesi, Turizm Teşvik Belgesi )

7.500 YATAK KAPASİTESİNİ TURİZM YATIRIMLARI “Turizm Teşvikleri

(1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının bu maddede belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre, miktar ve şartları uygulanabilir.

  • (a) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde üç puanına kadarı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz veya kâr payı desteği tutarı gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçemez.
  • (b) Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi oranı yüzde doksan ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı yüzde yüz olarak uygulanır.
  • (c) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içerisinde başlanabilir.
  • (ç) Sabit yatırım tutarı yüz milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilir.

(2) Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanabilir.

(3) Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında veya asgari beş milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerekir.

(4) Bakanlığa yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilir. Yatırımların bitiş tarihi 31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmaz. Bu madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, bu tarihe kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen altı ay içinde müracaat edilmesi zorunludur.

(5) Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31.12.2022 tarihi itibariyle yatırımın tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler beşinci bölge desteklerine dönüştürülerek varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

İLAVE DESTEKLER

  • Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. Bu konuda 21/07/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” uyarınca işlem tesis edilmekte ve 49 yıla kadar tahsis işlemi yapılmaktadır.

  • Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16 ncı maddesinde yer alan, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.” hükmüne istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır.

  • Haberleşme Kolaylıkları

Elektrik enerjisi desteğinden bu Belgede kayıtlı yeni işletme bu Belgeyi alış tarihini takip eden aybaşından itibaren yararlanabilir. İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesine bildirilmesini takip eden aybaşı itibariyle ödemeye hak kazanırlar.

  • Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18 inci maddesinde yer alan; “Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir…” hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkâr istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır

  • Alkollü İçki Satışı

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre; Belgeli işletmeler; Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 178 inci maddesi 2ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesindeki3 alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır.

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 12 nci maddesi4 kapsamına giren Bakanlıkça belge verilen işletmelere, yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de girebilir.

Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek mahallerin açılması yasaktır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

( İçerik : Turizm Teşvikleri, Turizm Yatırım Teşvikleri, Turizm İşletme Belgesi, Turizm Teşvik Belgesi )

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.