YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2013 YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN DESTEKLERİ

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/20)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde üretilen sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesisinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin desteklenmesi ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veritabanı ile oluşan çiftçi kayıt sistemini,

d) Fidan: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı/standart fidanı,

e) Fide: Destekleme kapsamında yer alan sertifikalı çilek fidesini,

f) Fidan üreticisi: Meyve ve asma türlerinde üretim materyali ve fidan üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

g) Fide üreticisi:  Çilek fidesini üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Fidan sertifikası: Fidana ait bilgileri içeren ve Bakanlıkça yetkilendirilen sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

h) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ı) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan, ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

i) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından oluşturulan, icmal-1 deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

j) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından oluşturulan, icmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

k) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

l) Kapama bağ/bahçe: Destekleme kapsamındaki tek türle dikim normlarına uygun olarak toplam alan üzerinde tesis edilmiş alanı,

m) Kontrol tutanağı: İl/ilçe müdürlüğü tarafından kapama bağ/bahçe tesis yılından itibaren 5 yıl boyunca her yıl yapılan kontroller sonucunda düzenlenen ve bir örneği Ek-7’de yer alan belgeyi,

n) Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen  fidan sertifikasında fidan sınıfı “sertifikalı” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

o) Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesini,

ö) Sistem: Bakanlıkça geliştirilen uygulama yazılımını,

p) Standart fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca düzenlenen  fidan sertifikasında fidan sınıfı “standart” olarak belirtilen ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidanı,

r) Tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

s) Tohumluk bayisi: Tohumlukları yurt içinde toptan veya perakende olarak pazarlamak amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ş) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme ve Ödeme Esasları

Destekleme esasları

MADDE 5 (1) Destekleme kapsamında yer alacak kapama bağ/bahçe tesisinde sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması,

b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş ve TTSM tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan belgesine sahip olması,

c) 2011 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş tüplü fidanların; 2013 yılı yaz ve güz dikimlerinde geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

ç) 2012 yılında standart/sertifikalı fidan olarak belgelendirilmiş açık köklü ve tüplü fidanlar kullanıldığında; sertifika belgesinde beyanname yılının 2012 olması halinde 2013 yılı yaz ve güz dönemi dikimlerinde fidanlarda bitki muayene raporuna sahip olma şartı aranmaz. Ancak beyanname yılı 2011 ise, 2013 yılı güzlük dikimler için kullanılan fidanların geçerli bitki muayene raporuna sahip olması,

d) 2013 yılında üretilen açık köklü ve tüplü fidanların kapama bağ/bahçelerde kullanılması halinde sertifikalı veya standart sınıfta fidan sertifikasına  sahip olması,

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak çilek fidesinin 2013 yılı sertifikasına sahip olması,

gerekir.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bağ/bahçede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kapama bağ/bahçenin 2013 yılında tesis edilmiş olması,

b) Destekleme kapsamında olan yağlık zeytin çeşitlerinin; Ak Zeytin, Arbequin, Aşıyeli, Ayvalık, Belluti, Beyaz Yağlık, Butko, Çakır, Çekişte, Dilmit, Erdek Yağlık, Erkence, Eşek Zeytini, Gemlik, Girit, Görvele, Halhalı, Hamza Çelebi, Hurma Kaba, Hurma Karaca, Hursuki, Kalembezi, Karamani, Karayaprak, Kilis Yağlık, Kiraz, Küçük Topuk Ulak, Mavi, Maraş No 7, Memecik, Memeli, Nizip Yağlık, Otur, Patos, Samsun Yağlık, Sarı Haşebi, Sarı Yaprak, Sati, Saurani, Sayfi, Sinop No 1, Sinop No 2, Sinop No 4, Sinop No 6, Siyah Salamuralık, Taş Arası, Tesbih Çelebi, Trabzon Yağlık, Yağ Çelebi, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin, Yerli Yağlık olması,

c) Dikim normlarının, Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması,

ç) Kapama bağ/bahçenin tek türde ve asgari alan toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan küçük olmayacak şekilde tesis edilmiş olması,

 

DESTEKLEME ŞEKLİ

Asgari Alan

Toplamı (da.)

Bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi

5

Bodur veya yarı bodur olmayan diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi

10

Narenciye alanlarında aşılama yöntemiyle çeşit değiştirme

10

Bağ tesisi

5

Çilek bahçesi tesisi

3

d) Parçalı arazilerde; bodur ve yarı bodur olmayan meyve fidanları ile bahçe tesis alanlarındaki parsel sayısının en fazla iki olması ve her bir parselin asgari büyüklüğünün en az beş dekar olması,

e) Bağ tesis ve bodur veya yarı bodur meyve fidanı ile bahçe tesis alanı en az beş, narenciye bahçelerinde çeşit değiştirmede en az on ve çilek bahçesi tesis alanının ise en az üç dekar olması,

f) Kapama zeytin bahçesi tesis edilecek alanın Marjinal Tarım Arazisi olması,

gerekir.

(3) Yıl içerisinde yeni tescil edilen ve destekleme kapsamına alınan yağlık zeytin çeşitleri Genel Müdürlük tarafından belirlenerek bildirilir.

(4) Ekonomik önemini kaybetmiş narenciye bahçelerinde çeşit değişikliği amacıyla kullanılacak olan aşı gözü/aşı kalemi sertifikalı olmak zorundadır.

(5) Mücbir sebepler (ölüm, savaş, deprem, yer kayması, fırtına, don, dolu, sel, yangın, kuraklık ve benzeri gibi) hariç, her tesis için tesis edildiği yıla mahsus olmak üzere bir defa destekleme verilir.

(6) Sertifikalı ve standart fidanın aynı kapama bağ veya bahçe alanı içinde kullanılması halinde, destekleme miktarı her biri için ayrı alanlar üzerinden hesaplanarak belirlenir.

(7) Kiralama yolu ile kapama bağ/bahçe tesis eden üreticilerin kira sözleşme süresi en az on yıldır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 (1) Desteklemeden yararlanmaya hak kazanan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlara göre destekleme ödemesi yapılır.

 

DESTEKLEME ŞEKLİ
Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi
Yarı Bodur  meyve fidan türleri ile bahçe tesisi
Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi
Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi
Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme
Virüsten ari fidanlara ilave olarak
Sertifikalı çilek fidesi desteği

Müracaat şekli ve istenilen belgeler

MADDE 7 (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin, aşağıda belirtilen belgelerle başvurması gerekmektedir.

a) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi,

b) Başvuru dilekçesi ve taahhütname (Ek-1),

c) Fidan/fide kullanım desteklemesi talep formu (Ek-2),

ç) Satış faturası,

d) Fidan/fide veya aşı materyaline ait sertifika belgesinin bir örneği,

e) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre talep edilen bitki muayene raporu,

f) Bağ/bahçe kiralanmış ise kira sözleşme belgesinin bir örneği,

g) Fatura düzenleyen kişiye ait; Fidan/Fide Üretici Belgesi veya Tohumluk Bayii Belgesinin (Kamu kuruluşları hariç) bir örneği.

(2) Talep formunda (Ek-2) bulunan fidan/fideye ait bilgiler, fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide sertifikası ile uyumlu şekilde doldurularak, tasdik edilir, araziye ait bilgiler ise, çiftçi tarafından doldurulup imzalanır.

(3) Fatura tarihi, sertifikalı/standart fidan sertifika veya bitki muayene raporu tarihinden sonra olmalıdır. Faturalara fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından fidan/fide türü, çeşidi, belge numarası ve etiket numara aralıkları yazılır.

(4) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince “Aslı görülmüştür ve sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı çilek fidesi kullanım desteğinden yararlanmıştır” ibaresi yazılarak asıl nüsha çiftçiye iade edilir ve il/ilçe müdürlüklerince tasdik edilmiş olan diğer nüshası da dosyaya konulur.

(5) Ürettikleri fidan/fideyi mahsul elde etmek amacıyla kendi arazisine diken Fidan/Fide Üretici Belgesine sahip çiftçilerden fidan/fide faturası istenmez. Bu çiftçiler, talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalar.

Başvuruların kabulü

MADDE 8 (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvuruların, 2013 yılı yazlık dikimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 29/8/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük dikimler için ise 1/10/2013 tarihinden, 31/12/2013 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir.

(3) ÇKS’de 2013 yılı yazlık dikimleri 2013 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2013 (Yazlık)” bölümüne işlenecektir.

(4) ÇKS’de 2013 yılı güzlük dikimleri 2014 Yılı Üretim Sezonuna kaydedilecek ve bununla ilgili destekleme bilgileri “Sertifikalı Fidan 2014 (Güzlük)” bölümüne işlenir.

(5) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(6) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, fidan/fidelerin dikiminden önce veya sonra müracaat edebilirler.

Fidan/fide belgelerinin sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

MADDE 9 (1) Genel Müdürlük, sertifikasyon kuruluşlarına sisteme giriş yetkisi vererek bu kuruluşların vermiş oldukları fidan/fide belgelerinin parti numaralarını ve parti büyüklüğünü temsil eden miktarların ÇKS’ye girilmesini sağlar. Bu işlemin zamanında yapılmasından ilgili kuruluşlar sorumludur.

(2) Sistem, satış faturalarının, bağlı olduğu fidan/fide belgelerinin parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan fidan/fide belgelerine ait bilgiler, il/ilçe müdürlüklerince çiftçiye ve faturanın ait olduğu fidan/fide üreticisine bildirilir. Fidan/fide üreticisi, sisteme girişi yapılamayan fidan/fideyi satan tohumluk bayi/bayilerini incelemeye alır ve yedi gün içinde sorunun çözümünü sağlayarak il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Fidan/fide üreticisi kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki çiftçilere ait girişler iptal edilir.

(3) Veri girişleri, müracaatla birlikte başlar ve müracaat tarihinin bitiminden sonra en geç yirmi gün içinde tamamlanır. Son gün girilen parti büyüklüğü ile ilgili sorun olması halinde, durum ilgili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisine bildirilerek tebliğ tarihi dahil yedi gün içinde çiftçilerle ilgili bilgileri getirmesi istenir.

(4) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal l’ler (Ek-3) ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS vasıtasıyla oluşturulur ve onaylanır. İcmal l’ler, ilgili köy/mahallede beş gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın ilgili muhtar ve iki aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır.

(5) Askı bilgileri çiftçi tarafından kontrol edilmek zorundadır. İtirazlar, askı süresi içinde ÇKS’ye kayıtlı olunan il/ilçe müdürlüğüne yapılır. Herhangi bir itiraz olmaz ise, Devlet aleyhine olan haller hariç, icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. Devlet aleyhine olan bilgiler, bu sürede fark edilmese bile her zaman re’sen İl/İlçe Tahkim Komisyonu kararı ile düzeltilir.

(6) İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (Ek-4) düzenlenerek onaylanır ve en geç yedi gün içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemleri merkez ilçede il müdürlüğü yapar.

(7) ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından on gün içinde ıslak imzalı ve mühürlü olarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(8) Askı süresince İcmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılır. Çözümlenemeyen sorunlar, ilçelerde İlçe Tahkim Komisyonu tarafından, ilçede çözümlenemeyen sorunlar ise, illerde İl Tahkim Komisyonu tarafından değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılır. İl Tahkim Komisyonu tarafından çözümlenemeyen sorunlar ise Genel Müdürlüğe bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 10 (1) Belgelerini süresi içinde tam olarak teslim eden çiftçinin bağ/bahçe tesisi, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-6). Dikim normlarına ve fidan/fide ile ilgili hususlara uyduğu tespit edilen çiftçiler destekleme kapsamına alınır.

(2) Tesis edilen kapama bağ ve bahçeler,  en az yılda bir kez 5 yıl süreyle (çilek hariç) il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek tutanağa bağlanır (Ek-7). Kontrollere ait tespit tutanakları İl Müdürlüğünce muhafaza edilir. Mücbir sebepler dışındaki (ölüm, savaş, deprem, yer kayması, fırtına, don, dolu, sel, yangın, kuraklık ve benzeri gibi)  nedenlerle tesisin kapama bağ/bahçe özelliğini kaybettiği tespit edildiği takdirde; verilen destekleme ödemesi, İl/İlçe Tahkim Komisyonu Kararına istinaden ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

(3) Destekleme kapsamındaki kapama bağ/bahçelerde ara ziraatı uygulanmaz.

(4) Kontrollerle ilgili bu işlemler, merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

Finansman

MADDE 11 (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın ilgili bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak % 0,2 komisyon ödenir.

Ödeme planı

MADDE 12 (1) Ödemeye esas cetveller, onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından hazırlanarak bankaya gönderilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Yetki

MADDE 13 (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik ve idari konularda Bakanlıkça çıkarılacak genelge ve talimatlar uygulanır.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 14 (1) Desteklemeden faydalanamayacaklarla ilgili Tebliğin diğer maddelerinde belirtilen hususlardan ayrı olarak;

a) Bu Tebliğin 8 inci maddesi hükümlerini yerine getirmeyen, 7 nci maddesinde istenilen belgelerle başvuru yapmayan ve ÇKS’de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı/güncel olmayanlar,

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

c) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür veya çeşitlerle bağ/bahçe tesis edenler,

ç) İhracat amacıyla yurt içinde üretilen fidan/fideyi kullanarak bağ/bahçe tesis edenler,

d) Aynı arazide daha önce ekip/diktiği bitki için yasal tesis sorumluluğu bulunanlar,

e) Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar,

f) Kamu tüzel kişiliği ile ortak üretim yapanlar,

g) 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS’de destekleme dışı bırakılanlar,

bu desteklemeden yararlanamazlar.

Uygulamaya yönelik diğer hükümler

MADDE 15 (1) Mücbir sebepler nedeni ile kapama bağ/bahçenin zarar görmesi durumunda; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen beş gün içinde çiftçinin ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve il/ilçe müdürlüğü tarafından bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde yerinde tespit edilerek belgelendirilmesi zorunludur.

(2) İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kamu kuruluşlarından belli oranda sağlanan fidan/fide başına yapılan destek miktarı; yurt içi sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilere verilecek toplam destek miktarından düşülmez.

(3) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin kiralama nedeniyle el değiştirmesi durumunda destekleme ödemesine konu ürün dışında başka bir ürünün ekim veya dikiminin yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumluluk desteği alan çiftçiye ait olup, söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(4) Destekleme ödemesi yapılan kapama bağ/bahçenin satış nedeniyle el değiştirmesi, taraflarca imzalanacak taahhütnamenin (Ek-8) il/ilçe müdürlüğünün onayıyla yapılır. Devralan çiftçi, desteklemeden yararlanan çiftçinin sorumluluklarını taşımakta olup; kapama bağ/bahçenin denetim, bakım ve muhafazasını sağlamak zorundadır. Aksi durumda, söz konusu ödemeyi; ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte geri öder.

(5) Antep fıstığı anacı ile tesis edilen alanlar sertifikalı ve standart fidan kullanım desteğinden yararlandırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 16 (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarlarının tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğde belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 17 (1)  22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/43) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız

——————————————————-

18 Mayıs 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28651

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.