YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASI (CMP)

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2018/11201 SAYILI KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Karar: 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararı,
c) Komisyon: Enerji desteği uygulamasını yürütmek üzere illerde valilik bünyesinde oluşturulacak Enerji Desteği Komisyonunu, ifade eder.
Müracaat ve uygulama
MADDE 3 – (1) Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için, 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de belirtilen teşvik belgesi müracaatında aranan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.
(2) Tamamlama vizesi ve diğer uygulamalar için Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasına ilişkin Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilir. Veri merkezi yatırımları için ayrıca ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 ya da üstü standardı tevsik eden belge aranır.
Enerji desteğinden yararlanma şartları
MADDE 4 – (1) Enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması gerekir.
(2) Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanır.
Enerji desteği müracaat usul ve esasları
MADDE 5 – (1) Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, Komisyona ilk kez yapılacak müracaatlarda aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır:
a) Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış dilekçe,
b) Tamamlama vizesi yapılmış yatırım teşvik belgesinin sureti,
c) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu,
ç) EK-2’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış beyan ve taahhüt,
d) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın bulunduğu tesise ait geçerli kapasite raporu (kapasite raporu düzenlenemeyen işletmeler için Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ya da ilgili kurumlar tarafından düzenlenen ekspertiz raporu),
e) İlgili dağıtım şirketi tarafından onaylanmış firma unvanı, işyeri adresi, elektrik abone numarası ve sayaç numarasını belirtir belge,
f) Firmanın vergi dairesi adı, vergi numarası, hesabının bulunduğu banka ve IBAN,
g) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Ödemesi fatura döneminde peşin olarak yapılmış elektrik faturası ve ödeme belgesi her bir dönemde Komisyona ibraz edilir.
(3) Çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişi çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin uygulama süresince yapılacak tüm destek başvurularında ibraz edilmesi gerekir.
(4) Aynı firmanın farklı altyapılarda birden fazla teşvik belgeli tesisinin bulunması halinde, her bir tesis için ayrı ayrı müracaat edilmesi gerekir.
(5) Müracaata ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile listelerin birer örneği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce saklanır.
Enerji desteği komisyonu ve uygulama esasları
MADDE 6 – (1) Enerji desteği uygulamasının yürütülebilmesini teminen Vali veya Vali tarafından tayin edilen Vali yardımcılarından birisinin başkanlığında il düzeyinde bir Enerji Desteği Komisyonu kurulur. Komisyona, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ile elektrik dağıtım şirketinden birer temsilci katılır.
(2) Komisyonda yer alacak kurum ve kuruluşların hangi düzeyde temsil edileceği Valilik tarafından belirlenir. Komisyonun Sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yürütülür.
(3) Komisyon, ilde bulunan işletmelerin enerji desteği taleplerini aylık dönemler halinde değerlendirir.
(4) Komisyon, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarını, enerji desteği oranını, süresini ve miktarını, belgenin özel şartlarını ve yatırımcı tarafından ibraz edilen elektrik faturasının ilgili teşvik belgesi kapsamı yatırıma ait olup olmadığını dikkate alarak işlem yapar.
(5) Komisyonda bulunan kurum temsilcileri kendi görev alanlarına giren bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Komisyon, gerekli görmesi halinde müracaatların değerlendirilmesi için ildeki diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi talep edebilir.
(6) Komisyonca enerji desteği ödenecek firmalara ilişkin bilgiler EK-3’teki formata göre listelenir ve Komisyon üyeleri tarafından imzalanarak her ay Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde, destekten yararlanması uygun görülen yatırımlar için Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bütçe imkânları çerçevesinde enerji desteği ödemesi yapılır.
(7) Tamamlama vizesi yapılmış olan teşvik belgesi ile ilgili destek uygulaması devam ederken, aynı sayaçtan beslenen işletme için enerji desteği ihtiva eden başka teşvik belgeleri kapsamı yatırımların da tamamlama vizelerinin yapılmış olması ve talep edilmesi halinde;
a) Her bir belgenin destekten yararlanma süresinin müstakil olarak takip edilmesi,
b) Birlikte uygulamanın yapılacağı dönemlerde, ilgili belgenin sabit yatırım tutarının, bütün belgelerin sabit yatırım tutarları toplamına oranı dikkate alınmak suretiyle, her bir belgenin azami destek tutarından düşüm yapılması,
kaydıyla destek ödemesi yapılır.
(8) Destek süresi boyunca,
a) Çağrı merkezi yatırımlarında istihdamın 200 kişinin altına düşmesi, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığının tespiti ve imalat sanayi yatırımlarında ise asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülmesi halinde, enerji desteği uygulamasına son verilerek proje, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilir ve yararlanılan enerji desteği ile fazladan yararlandırılan diğer destekler 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
b) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın veya makine ve teçhizatın devrine, satışına, ihracına izin verilmesi sonucu belirlenen asgari sabit yatırım şartlarının ortadan kalkması veya yatırımın kiralanmasına izin verilmesi durumunda enerji desteği ödemesine son verilir.
(9) Komisyon gerekli görülen hallerde işletmelerde yerinde inceleme yapmaya yetkilidir.
Enerji desteğinin ödenmesi
MADDE 7 – (1) Komisyonca belirlenen enerji desteği tutarlarının Bakanlıkça uygun görülmesi ve yatırımcının;
a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması veya tecil ve/veya taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması,
b) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki on beş gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
koşuluyla enerji desteği, Komisyonun Bakanlığa yaptığı müracaat sırası gözetilerek, Bakanlıkça Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilen EK-4’te yer alan aktarım formu dikkate alınarak, genel bütçeden ayrılan kaynaktan yatırımcıların Banka hesaplarına aktarılır.
İşletmenin devri
MADDE 8 – (1) Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcı yararlandırılabilir.
Müeyyide
MADDE 9 – (1) Komisyona yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge sunulması, belgelerde tahrifat yapılması veya haksız olarak fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, yararlanılan enerji desteği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.
İhtilafların giderilmesi
MADDE 10 – (1) Uygulamalarda ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Bakanlığın görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız
———————————————————–
TEBLİĞ: Ekonomi Bakanlığından
15 Mart 2018 PERŞEMBE
Resmî Gazete Sayı : 30361

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.