YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2017 ARICILIK İPEKBÖCEKÇİLİĞİ KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBELERİ UYGULAMASI

Bu Tebliğin Uygulama Rehberi 05.07.2017 tarihinde Yayınlanmıştır; Başvurular, bu rehberin yayımlandığı tarihten on iş günü sonra başlar.Başvuru süresi otuz gündür.

1-Uygulama İlleri ve Destekleme konuları;

 a)Arıcılık Destekleme konuları ve Uygulama İlleri;

Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar.

Tebliğ kapsamında Adıyaman, Adana, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde kayıtlı üreticiler desteklenecektir.

b) Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;

Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımını kapsar.

Tebliğ kapsamında, Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, Kars, Ardahan ve Muş illerinde 500’er adet kapasiteli ticari kaz ve Bingöl ilinde 1.000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecektir.

c) İpekböcekçiliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;

Bursa ve Diyarbakır illerinde 10 kullanıcılı toplu besleme evi ve kapama dut bahçesi tesisi yatırımları için hibe desteği uygulanacaktır.

2-Destekleme Konularına Göre Hibe Oranları;

YATIRIM KONULARI                                                                    HİBE ORANI (%)

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği                                                                           75

(Yeni inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı)

Arıcılık                                                                                                           60

(Alet ve ekipman ve boş kovan alımı)

İpekböcekçiliği                                                                                              100

(Besleme evi yapımı, makina-alet ve ekipman alımı, dut bahçesi tesisi)


ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/20) (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlayacak arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, üretim potansiyeline göre Bakanlıkça belirlenecek illerde 2017-2019 yılları arasında; arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Etiketlenmiş ve tanımlanmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

b) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Besleme evi: İpekböceği yetiştiriciliğinde yaş koza üretimi amaçlı, tüzel kişiliklerce inşa edilen taşınmazı,

e) Damızlık kaz: Kaz yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliği sağlamak için oluşturulan sürüdeki hayvanları,

f) Damızlık kaz işletmesi: Damızlık üretim amacı ile kurulmuş, Bakanlıktan damızlık üretim izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,

g) Dut bahçesi: İpekböceği beslemesinde kullanılmak üzere tesis edilen kapama dut bahçesini,

ğ) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

h) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ödemeye esas olan raporu,

ı) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje ve değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

i) Hak ediş raporu: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,

j) Hibe başvuru formu: Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların başvuru esnasında dolduracakları formu,

k) Hibeye esas proje tutarı: Proje uygulama rehberinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilebilecek giderlerin KDV hariç toplamını,

l) Hibe desteği: Karar kapsamındaki Bakanlıkça belirlenecek olan illerde yatırımcılara Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde geri ödeme beklemeksizin verilen mali katkıyı,

m) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

n) İlçe müdürlüğü: İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

o) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı, beslendiği kapalı, yarı açık veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,

ö) Karar: 9/1/2017 tarihli ve 2017/9760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

p) Kuluçkahane: Ticari amaçla civciv üretimi için Bakanlıktan izin veya faaliyet onay belgesi almış işletmeleri,

r) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

s) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konuyla ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

ş) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

t) Yatırım projesi: Uygulama rehberindeki esaslara göre hazırlanmış ve onaylanmış projeyi,

u) Yerel fiyat tespit komisyonu: Yatırım/Proje kapsamında teklif edilmiş, makina, alet ekipman ve malzemelerin desteklemeye esas birim fiyatlarını belirleyecek, il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanlarından oluşan komisyonu,

ü) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personel ile (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri şunlardır:

a) İl proje yürütme birimi.

b) İl müdürlüğü.

c) İl proje değerlendirme komisyonu.

ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.

(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde; hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya il müdürlüğünde görev yapan inşaat, elektrik ve makina mühendisleri ve teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya il müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da il çevre ve şehircilik müdürlüğü, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya il müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği/hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Her üye için bir yedek üye belirlenir. Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen ilgili yedek üyeler görev alır. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Merkez proje değerlendirme komisyonu, Bakan oluru ile genel müdür veya genel müdür yardımcısı başkanlığında; genel müdür yardımcısı, ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlar ile birlikte en az beş üyenin katılımı ile kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlık eder.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.

ç) Onaylanan projelerde, proje tamamlandığında; uygulama rehberindeki kriterlere göre hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun bulunan projeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne göndermek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlamak.

c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetvelini düzenleyerek onaylamak ve Genel Müdürlüğe göndermek.

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlamak.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yatırıma uygun bulunan uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek, onaylamak ve onaylanan projeler ile hak edişleri Genel Müdürlüğe göndermek.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faaliyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek vermek.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri asil ve yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.

c) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın öngördüğü tanıtımların yapılmasını sağlamak.

ç) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.

d) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çözümünde etkin rol almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Arıcılık

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, AKS’ye kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişiler desteklemelerden yararlandırılır.

(2) Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar.

(3) Yetiştiriciler 3 yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir.

Damızlık ve ticari kaz, ticari hindi yetiştiriciliği

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenen illerde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenir.

(2) Uygulama rehberinde belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım için başvurusu onaylanan yetiştiricilere, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır.

(3) Destekleme ödemesi, yatırımcı tarafından hayvanların teminini müteakip gerçekleştirilir.

İpekböceği yetiştiriciliği

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi ve ipekböceği besleme evi yatırımı için hibe desteği uygulanır.

(2) Yatırımcı, yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte başvurabilir.

Desteklemelere ilişkin ortak hükümler

MADDE 10 – (1) Desteklemeye ilişkin genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Karar kapsamında desteklenecek iller Bakanlıkça belirlenir.

b) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

c) Satın alınacak makina, alet ve ekipman için istenen belge ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

ç) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izni ilgili kurumlardan almak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır; ancak inşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu rapor ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

d) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

e) Makina, alet ve ekipmanın birim fiyatı valilik oluru ile oluşturulan yerel fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Hak ediş düzenlemesinde komisyonca belirlenen fiyatlar esas alınır.

f) Yatırımcılar, proje tutarının desteklemeye tabi kısmının üzerini kendileri karşılarlar, buna yönelik öz kaynak belgelerini il proje değerlendirme komisyonuna sunarlar.

g) Yatırımcılar, proje kapsamında kurulan işletmeyi teminat olarak gösteremezler.

ğ) Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanırlar.

h) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçenlerin projesi iptal edilir ve bu kişiler hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

(2) Başvurulara ve bunların değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, uygulama rehberinde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederler.

b) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir.

c) Başvurular, yapıldığı yıl için geçerlidir.

ç) Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

d) Yapılan müracaatlar, il değerlendirme komisyonunca on beş gün içinde incelenir, uygulama rehberinde yayımlanacak puanlama sistemi ile belirlenecek puan barajına uygun olarak sıralanan başvuru listesi, il müdürlüğünce merkez proje değerlendirme komisyonuna gönderilir.

e) Merkez proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunan projeler il müdürlüğüne gönderilir.

f) İl müdürlüğü, uygulama rehberinde belirtilen temel kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunu yatırımcıya tebliğ eder.

(3) Yatırımın ve işletmelerin denetimi;

a) Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlara, yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü ve merkez proje değerlendirme komisyonunun kararıyla bir yıla kadar ek süre verilebilir.

b) İl müdürlüğü, yatırım projesinin süresi içerisinde yapılması için yatırım konusu yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

c) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıklar, verilecek süre içerisinde giderilmesi için yatırımcıya yazılı olarak bildirilir.

ç) Yatırımcı, beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdüreceğine dair taahhütname verir. İzleme ve takibi il proje yürütme birimince yapılır.

(4) Hak ediş başvurusu, icmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas alınacak çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımcılar, tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvururlar.

b) Hak edişler il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

c) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personelin imzası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

ç) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere uygun olarak hazırlanan hak edişler, il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

d) İl proje değerlendirme komisyonunca ödemeye uygun hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilir; akabinde Genel Müdürlük tarafından incelenerek belirlenen takvime göre ödenmek üzere bankaya gönderilir.

e) İnşaat, makina, alet ve ekipman, dut bahçesi tesisi yatırımlarının tamamlanması ve kaz, hindi projelerinde bunlara ilave olarak, hayvanların yatırımcı öz kaynağı ile temininden sonra tek seferde ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 11 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Bakanlığın ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi altındaki arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği projeleri kapsamında Bakanlık bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara Karar kapsamında hibe kullandırılmaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 13 – (1) Karar ve bu Tebliğ ile uygulama rehberinde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde il müdürlüğü yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınmak üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
———————————–
(*) 15/04/2017
Resmî Gazete Sayı : 30039
TEBLİĞ ;Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.