YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2021-2025 Kırsal Kalkınma Hibeleri – KKYDP (Ekonomik Yatırımlar)

Bu Kararın  Uygulamamasına Yönelik  Tebliğler  21/11/2020-31311 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.  a) Kırsal Kalkınma Hibeleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Tebliği (KKYDP-14),  b) Kırsal Kalkınma Hibeleri Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Tebliği (KKYDP-14)

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (*)
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Karar; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Karar, 1/1/2021-31/12/2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Karar 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Hibeye esas proje tutarı: İlgili tebliğinde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,
c) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
ç) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini, ifade eder.

kapsar:

Desteklenecek yatırım konuları ve nitelikleri
MADDE 5– (1) Bu Karar aşağıda belirtilen tarıma dayalı ekonomik yatırım konularını
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve

paketlenmesine yönelik yatırımlar.
b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.
c) Bu Karar kapsamında yer alan tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler.
ç) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar.

d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.
(2) Bu Karar aşağıda belirtilen kırsal ekonomik altyapı yatırım konularını kapsar:
a) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri.
b) Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar.
c) Bilişim sistemleri ve eğitimi.
ç) El sanatları ve katma değerli ürünler.
d) İpekböceği yetiştiriciliği.
e) Su ürünleri yetiştiriciliği.
f) Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları.
g) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.
(3) Bu Karar kapsamında, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yatırım konularından aşağıdaki nitelikte olanlar desteklenir:
a) Yeni yatırımlar.
b) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.
c) Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar.
(4) Yatırımcılar, bu Karar kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları konularında ülke genelinde her proje kabul döneminde bir ade proje başvurusunda bulunabilirler.
(5) Yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları hakkında çıkarılan tebliğler ile belirlenir.

Proje toplam tutarları ve destekleme oranları
MADDE 6- (1) Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50’sine kadar hibe yoluyla destek verilir.
(2) Proje bütçesi, katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.
(3) Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenir.
(4) Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması şarttır.

Destekleme kapsamına alınacak iller
MADDE 7- (1) Bu Karar uyarınca tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyap faaliyetlerine yönelik 5 inci maddede belirtilen yatırım konularının uygulanacağı iller nitelikleri ve bütçeleri tebliğ ile belirlenir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 8- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mal yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla ödenir.
(2) T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye, bu Kararın uygulanması ile ilgili yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
(3) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde ye alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.
(4) Yatırımcıların proje kapsamındaki ödemelerini devlet bankaları şubelerinde açacakları hesaplardan havale veya EFT ile yapmaları zorunlu olup, proje uygulama sürecinde yatırımcılardan proje faaliyetleri için masraf tahsil edilmez.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden, kamu kurum v kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüze

(2) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden yararlanamayacak olanlara ilişkin diğer hususlar tebliğ ile düzenlenir.

Denetim ve cezai hükümler
MADDE 10- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.
(2) Haksız şekilde yapıldığı tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar, 2117/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
(3) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Diğer hükümler
MADDE 11- (1) 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak çıkarılan tebliğlere ait iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar ilgili Karar kapsamında hibe ödemelerine devam edilir.
(2) Başvuruya esas proje için, bu Karara dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında verilen destek dışında, KDV muafiyeti dahil hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç yararlanılamaz.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
——————————————————————————————————-
(*) Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2800) – 28/07/2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.