YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/63)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin kullanılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması amacıyla açık alanda domates, turunçgil, elma, bağ ve örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında açık alanda domates, turunçgil, elma, bağ ve örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) BBMD: Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğini,

ç) BKÜ (Bitki koruma ürünü): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

d) BBMD İcmal-1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici detayında üretici ve BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

e) BBMD İcmal-2: Müdürlük tarafından oluşturulan İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

f) BBMD İcmal-3: Müdürlük tarafından oluşturulan İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında  BBMD’ye ilişkin bilgileri içeren ve bir örneği Ek-5 (a ve b)’te yer alan belgeyi,

g) Biyolojik ve biyoteknik mücadele tespit tutanağı: Üreticinin destekleme başvurusunda yer alan (Ek-1) bilgilerinin müdürlükçe yerinde kontrol edilmesiyle düzenlenen ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

ğ) ÇKS: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemini,

h) Faydalı böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren parazit-parazitoitleri ve bu zararlı organizmanın populasyonunu sınırlayabilen predatörleri,

ı) Feromon: Feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’lerini,

i) Müdürlük: İl/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünü,

j) GKGM: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

k) ÖKS: 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan Örtüaltı Kayıt Sistemini,

l) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 40-70 mesh ölçüsünde pamuk, iplik veya sentetik tül dokumayı,

m) Feromon + Tuzak: Feromon + Tuzak olarak ruhsatlandırılmış BKÜ’lerini,

n) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri, (kamu kurum ve kuruluşları hariç)

o) ÜKD: 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği üretici tarafından tutulan üretici kayıt defterini,

ö) Açık alan: Örtüaltı dışında, tarla şartlarındaki bitkisel üretim yerlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Ödemesi; Şartları, Miktarı, Başvuru, Değerlendirme ve Ödemesi

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Destekleme ödemesi için;

a) Örtüaltı üretim yerinin ÖKS, açıkta domates, turunçgil, elma ve bağ üretim yerinin ÇKS de kayıtlı olması,

b) Açık alanda domates, turunçgil, elma, bağda ve örtüaltı bitkisel üretimde 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele uygulanmış olması ve bu uygulamada kullandığı tül ve BKÜ’ne ait faturaya sahip olması,

c) Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması,

ç) Dilekçe (Ek-1) ekinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte müdürlüğe başvurması,

d) Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı kullanılacak feromon sayısı dekara 2-4 adet olup aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet kullanılmış olması,

şartları aranır.

(2) BBMD kapsamında verilen “Örtüaltında Tül Kullanım” desteğinden, üreticiler tül kullanım ömrünün 4-5 yıl olmasından dolayı ancak 4 yılda bir defa yararlanabilir.

Destekleme miktarı

MADDE 6 – (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltı bitkisel üretimde, paket toplamı 430 TL/dekar olacak şekilde;

a) Feromon + tuzak kullanan üreticilere 100 TL/dekar,

b) Tül kullanan üreticilere 80 TL/dekar,

c) Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapan üreticilere 250 TL/dekar,

destekleme ödemesi yapılır.

(2) Açık alanda bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ile biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla, paket toplamı 60 TL/dekar olacak şekilde;

a) Açık alanda domates, turunçgil, elma ve bağda feromon + tuzak kullanan üreticilere 30 TL/dekar,

b) Açık alanda domates, turunçgil, elma ve bağda faydalı böcek kullanan üreticilere 30 TL/dekar,

destekleme ödemesi yapılır.

(3) Üreticiye yapılacak olan destekleme ödemesi miktarı, üreticinin biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele amacıyla yaptığı harcamaları gösteren fatura bedelinin, mücadele yaptığı toplam alanına bölünmesiyle elde edilecek olan dekara maliyetini geçemez.

Destekleme ödemesi başvurusu ve değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç; örtüaltı üretimi için 31 Aralık 2012, açık alanda domates için 28 Eylül 2012, turunçgil için 31 Ekim 2012, elma ve bağ için ise 31 Ağustos 2012 tarihi mesai bitimine kadar başvuru dilekçesi (Ek-1) ve gerekli belgeler ile birlikte ÇKS ve/veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu müdürlüğe başvurur.

(2) Destekleme ödemesinden faydalanmak amacıyla üretici tarafından beyan edilen belgelerin ve uygulama bilgilerinin bu Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan hususlara uygunluğu müdürlükçe kontrol edilir ve tespit tutanağı (Ek-2) hazırlanır.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 8 – (1) Destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin, 7 nci maddeye göre belirlenmesi ile üretici bilgileri ve destekleme ödemesi bilgileri, başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde incelendikten sonra İcmal-1 (Ek-3)’e işlenerek on gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) Askı süresi sonunda itirazlar, ilde; il müdürü başkanlığında, bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürü ve en az iki teknik eleman, ilçede; ilçe müdürü başkanlığında en az iki teknik elemandan oluşan komisyon marifetiyle askıdan indirildikten sonra beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 (Ek-3) kesinleştirilir.

(3) İlçe müdürlükleri tarafından oluşturulan;

İcmal-1 ve İcmal-2’ler en geç, örtüaltı üretimi için 8 Şubat 2013, açıkta domates için 2 Kasım 2012, turunçgil için 7 Aralık 2012, elma ve bağ için ise 12 Ekim 2012 tarihine kadar il müdürlüğüne bildirilir.

(4) İl müdürlüğü, ödemeye esas İcmal-3’leri; sistem çıktısı olarak en geç, açıkta domates için 16 Kasım 2012, turunçgil için 21 Aralık 2012, örtüaltı üretimi için ise 22 Şubat 2013, elma ve bağ için ise 26 Ekim 2012 tarihine kadar Bakanlığa bildirilir, ayrıca [email protected] adresine gönderilir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme

MADDE 9 – (1) BBMD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığıyla ödenir.

(2) Aynı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü ile üreticilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden, Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 10 – (1) Desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) Bakanlığımızın desteklemelerinden faydalanması yasaklanmış olan üreticiler biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden de faydalandırılmaz.

(3) Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklemelerinden yararlanmak için başvuran üreticilerin ürünlerinde kalıntı çıktığı durumlarda bu üreticiler desteklemelerden men edilir.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 12 – (1) Üreticilerin, beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri,  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

————————————————————————————————

10 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28380

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.