YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİLENDİRİLMESİNE İLİȘKİN YÖNETMELİKTE DEĞİȘİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin adı “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça kredi desteği sağlanacak küçük sanayi sitelerinin alt yapı inşaatının tamamının, üst yapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmının kredi ile desteklenmesine ve kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlıkça kredi desteği sağlanacak küçük sanayi sitelerinin kuruluş yerinin belirlenmesine, uygulama projelerinin vize edilmesine, uygun görülen projelerin yatırım programına alınmasına, ihalelerinin yapılmasına, krediye esas olmak üzere inşaatların seviyelerinin tespitine, sağlanan kredinin kullanılmasına ve geri ödenmesine, kredi işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“f) Komisyon: Yatırım programı ile ilgili değerlendirmeleri yapmak amacıyla, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce kurulan komisyonu,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlığın kredi desteğinden yararlanmak isteyen KSS’lerce; genel ortak listesi, ortakların 5 inci maddede sayılan nitelik ve şartlara sahip olduklarını gösteren belgeler ile aşağıda belirtilen KSS kuruluş yerine ilişkin belgeler, KSS’nin kurulduğu ildeki Valiliğe bir dilekçe ekinde sunulur.

(2) Valilikçe yukarıda sayılan belgelerin incelenmesi sonucu, varsa eksiklerinin tamamlatılmasını müteakip, onaylanan iki takım genel ortak listesi ve kuruluş yerine ilişkin belgeler, KSS kuruluş yeri incelemesinin başlatılması için Valilik yazısı ekinde dosya ile Bakanlığa gönderilir.”

“a) KSS kuruluş yerinin kredi açısından uygunluğunun değerlendirilmesine ilişkin talep yazısı,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, ruhsat makamı” ibaresi “Valiliğe, ruhsat makamına”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık kredi desteği sağlanacak KSS inşaatlarına ait keşif özetleri, Bakanlıkça vize edilen uygulama projeleri esas alınarak, proje müellifi tarafından hazırlanıp KSS’ce onaylandıktan sonra kredilendirmeye esas olmak üzere talep yazısıyla birlikte Bakanlığa sunulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına” ibaresi “Kalkınma Bakanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından” ibaresi “Kalkınma Bakanlığından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) KSS inşaatlarının ihale yöntemiyle yaptırılmasına, ihale sonucu oluşan fiyat üzerinden kazanan yüklenici ile sözleşme imzalanmasına ve konu ile ilgili KSS yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin, genel kurul kararı alınır. Genel kurul kararı ve buna istinaden alınan yönetim kurulu kararının ve KSS tarafından onaylanan keşif özetinin kredilendirmeye esas olmak üzere talep yazısı ekinde Bakanlığa gönderilmesi ile ihale süreci başlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KSS inşaatlarının krediye esas olmak üzere seviye tespitinin belirlenmesi ve kabul işlemleri

MADDE 27 – (1) KSS ve yüklenici arasında imzalanan, sözleşme dosyası esaslarına göre gerçekleştirilen imalat ve ihzaratlar karşılığı olarak,  KSS’nin sorumlu kontrol teşkilatı tarafından hazırlanacak hakediş raporları, KSS’ce onaylandıktan sonra, Bakanlık tarafından kredilendirilme açısından seviye tespiti yapılır. KSS’lerin kabul işlemleri, KSS tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılıp onaylandıktan sonra bir nüshası Bakanlığa bilgi için gönderilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü KSS tarafından bankaya onaylı listeler halinde bildirilir. Banka listelerde belirtilen arsa ve araziler üzerine, Bakanlık adına birinci derece ve sırada kredinin yüzde kırk fazlası kadar gayrimenkul ipoteği tesis ederek gerekli teminatı oluşturur. Söz konusu arsa üzerine yapılacak her türlü inşaat, ipotek kapsamına dahil edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanı” ibaresi, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2010

27641

——————————————————————————————————————

22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.