YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Yeri Tahsisi Ön İzin Sözleşmesi

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 356)

MADDE 1  2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 334)“I. GİRİŞ” başlıklı bölümünün birinci fıkrası ile “II. SATIŞ ŞARTLARI” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla” ibaresi, “19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılıBakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Genel Tebliğin “IV. SATIŞ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, BEDEL VE ÖN İZİN”başlıklı bölümünün “C) Ön izin” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olan ve plansız alanda kalan taşınmazlara yönelik olarak yatırımcılara, satış işlemine esas olmak üzere ve taşınmazın üzerinde yapılacak yatırımların türüne uygun hale getirilmesinin sağlanması amacıyla; tescil, ifraz, tevhid, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, gerekli izinlerin alınması ve imar planının yaptırılmasını ve onaylatılmasını, uygulama projesinin hazırlatılmasını ve onaylatılmasını sağlamak üzere bir yıla kadar bedelsizön izin verilir ve yatırımcı ile bu Genel Tebliğ ekinde (Ek-5) yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenir.

c) İmar planı sınırları içinde kalan, ancak imar planında ayrıldığı amaca uygun olmayan yatırım için satışı talep edilen taşınmazın imar durumunun yatırımın amacına uygun hale getirilmesini sağlamak üzere imar planının değiştirilmesi ve onaylatılması ile uygulama projesinin hazırlatılması ve onaylatılması amacıyla bir yıla kadar bedelsiz ön izin verilir ve yatırımcıile bu Genel Tebliğ ekinde (Ek-5) yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” düzenlenir.”

MADDE 3  Aynı Genel Tebliğin “X. SON HÜKÜMLER” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkrasındaki;“üzerinde en az yirmibeşmilyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında ve en az yüz kişi istihdam sağlayacak sınai yatırım yapacaklara,” hükmü ile bu hükmün 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunla; “üzerinde en az onmilyon ABD Doları karşılığıTürk Lirası tutarında ve en az elli kişi istihdam sağlayacak yatırım yapacaklara,” şeklinde değiştirilen ve 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla da yürürlükten kaldırılan hükmü uyarınca; 28/2/2009 tarihinden önce, üzerinde bu hükümlerde belirtilenşekilde yatırım yapılmak amacıyla 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan Hazine taşınmazı satışı yapılan yatırımcılar tarafından şirket hisselerinin yüzde elli ve daha fazlasının üçüncü kişilere devredilmesinin talep edilmesi halinde; yatırım yeri tahsisine ilişkin şartlar ile diğer satış şartları aynı kalmak kaydıyla ve taşınmazın harca esas bedeli ile güncel rayiç bedeli arasındaki fark ödenmek şartıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bu durumda, rayiç bedeli ödenen taşınmazın tapu kütüğünde bulunan şerhlerden, taşınmazın; “taahhüt edilen yatırım süresinde tamamlanarak işletmeye geçilmeden üzerinde ipotek tesis edilemeyeceğine ve teminat olarak gösterilemeyeceğine” ilişkin olanşerhler kaldırılır.”

MADDE 4  Aynı Genel Tebliğin ekinde (Ek-1) yer alan “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler ve Bölgeler Kapsamındaki İller” tablosu, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5  Aynı Genel Tebliğe, bu Genel Tebliğin ekinde yer alan “Ön İzin Sözleşmesi” (Ek-5) olarak eklenmiştir.

MADDE 6  Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ekleri için Tıklayınız…

———————————————————————

19 Haziran 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28682

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.