YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

yeni15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. (*)
Buna göre;
1) Önceki uygulamalarda cari yıldan sonra alınan teşvik belgelerinin teşvik oranlarında düşüş olmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu durum ortadan kaldırılmış oldu. Bundan böyle teşvik oranları her yıl için standart hale getirilmiş oldu.
2) Önceki uygulamalarda teşvik bölgelerine göre yatırım katkı tutarı farklı oranlarda yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmaktaydı. Yeni dönemde sabit bir oran getirilmiş olup bu sabit tutar tüm iller için % 80 olarak uygulanacaktır.
3) Enerji verimliliğine ilişkin olarak; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.” Öncelikli yatırımlar kapsamına alınmış olup en az 5. Bölge düzeyinde teşvik edilecektir.
4) İmalat sanayine yönelik yatırımlarının endüstri bölgesinde gerçekleşmesi durumunda bir alt bölge desteği alınabilecektir.
5) İstanbul ili hariç olmak üzere 1.2.3.4 bölgelerde aşağıdaki yatırımlar bölgesel teşvik kapsamında en az 4.bölge teşvik desteklerinden yararlanabilecektir. 5 ve 6 bölgede gerçekleşmeleri durumunda bulundukları bölgenin bölgesel teşviklerini alabilir.

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlardan, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci, ve 3 üncü. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir. (Bakınız; 4. Bölge Teşviki Alabilecek Sektörler)
6) Öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmemiş yatırımların teşvik belgesine kayıtlı süreden sonra yapılmış yatırım kalemlerinin varlığı halinde bakanlık proje bütünlüğünü de dikkate alarak bu ek yatırım maliyetlerini teşvikten yararlandırmayıp tamamlama vizesi aşamasında sadece yatırım kriteri olarak değerlendirerek tamamlama vizesini yapabilecektir. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanması konusun getirilmesi cezai şartlara maruz kalmış tamamlanmamış teşvikli yatırımlar için önem arz etmektedir.
7) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.” Çeşitli nedenlerle Turizm Bakanlığından Turizm işletme belgesi alamayan teşvikli turizm yatırımcıları genel teşvik kapsamında teşvik belgesini kapatabileceklerdir.
8) 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için geçerli olan ancak talep edilmesi halinde aynı işyeri SGK sicil numarasında işlem gören birden çok azami primli belgeler toplamı ile teşvik kapsamındaki SGK işveren desteği azami prim toplamları alınmak suretiyle uygulanabilecektir.

—————————————-

Kaynak: (*) BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9139 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (5 Ekim 2016 Tarihli ve 29848 Sayılı Resmî Gazete)

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.