YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YURT DIŞI PAZARA GİRİŞ AKREDİTASYONA YÖNELİK İHRACAT DESTEKLERİ

 Bu desteklerin amacı, şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. (*)

Desteklenecek Faaliyetler ;(Değişik: RG-12/11/2016-29886)

Bu destek kapsamında şirketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri % 50 oranında desteklenir.

(2) Bu kapsamında Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları üst sınır, bir takvim yılı içerisinde yapılan başvurular esas alınarak hesaplanır. Başvuru tarihi, başvuru dosyasının İBGS evrak giriş tarihidir.

(3) Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(4) Bu kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

(Değişik: RG-12/11/2016-29886)

(1) Şirketlerin bu kapsamındaki harcamaları; bu harcamaların en az % 51 ortaklık payına sahip olduğu organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda da destek kapsamında değerlendirilir.

(2) Destek başvuruları, adına pazara giriş belgesi düzenlenen ve/veya Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi Bakanlık tarafından kabul edilen şirket tarafından yapılır.

(3) Bakanlık, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi başvurularını ihracat stratejisi ve politikaları ile şirketin yer aldığı sektördeki küresel tedarik zincirine katılım ve sürdürülebilirlik potansiyeli çerçevesinde içerik, amaca uygunluk, bütçe ve proje yönetim kapasitesi açısından değerlendirerek sonuçlandırır.

————————————————————————————————–
(*)Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Karar No: 2014/8 (04/09/2014 tarihli ve 29109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/10 sayılı Karar ile getirilen değişiklikler metne işlenmiştir.)

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.