YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 YILI ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KREDİLERİ

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (*)

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1- (1) Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka), Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya 3/1/2011 tarihli ve 2011/1239 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2012 yılına devreden krediler ile 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

(2)  İş ve ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bulunmaması, iş ve ikametgahının bulunduğu ilçede kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kapalı ya da kefaletinin kabul edilemez durumda olması nedeniyle kredi kullanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı olan ya da olmayan esnaf ve sanatkarlara, Bankaca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) doğrudan kullandırılacak kredilerde geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

(3)  Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2012 yılma devreden krediler ile 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

(4)  Bu Kararın uygulanması sonucunda Bankanın cari faiz oranı ile gösterge faiz oranı arasındaki farka göre oluşan gelir kayıpları, 5 inci madde uyarınca belirlenen tutarın aşılmaması kaydıyla Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde (vade/taksit vadesi) Bankanın uyguladığı cari faiz oranı ile gösterge faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(2)  Banka, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilir.

(3)  Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, 5 inci madde uyarınca belirlenen tutarın aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Gösterge faiz oranı

MADDE 3- (1) Gösterge faiz oranı, Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranının;

a) Bankaca daha önceki Kararlar kapsamında esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2012 yılma devreden krediler için %50’si,

b)  1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine (bu tarih hariç) kadar kullandırılan krediler için %50’si,

c)  Bu Kararın yayımı tarihinden (bu tarih dâhil) 31/12/2012 tarihine kadar kullandırılan krediler için; 25.000 TL’ye kadar (25.000 TL dâhil) %50’si, 25.000 TL’nin üzeri kullandırımlarda ise 25.000 TL’lik kısmı için %50,25.000 TL’yi aşan kısmı için % 65’i, olarak belirlenir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı ve Banka tarafından esas alınır.

(2)  2012 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

(3)  Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Finansman

MADDE 5- (1) Bu Karar uyarınca ihtiyaç duyulan finansman, ilgili yıl bütçesinde ayrılan ödenekten karşılanır.

Diğer hükümler

MADDE 6- (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

(2)  Bu Karar kapsammda açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve
tasfiye edilir.

(3)  Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarmda Bankanın usul ve esasları uygulanır.

(4)  Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

(5)  Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerim Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

——————————————————————————————————————————————-

(*) 22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28212

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2782

Ekli “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/2/2012 tarihli ve 2828 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.