YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 YILI ZİRAAT BANKASI DÜȘÜK FAİZLİ KREDİLERİ

yeni2013  YILI  DÜŞÜK FAZİLİ KREDİLERE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI. Tıklayınız…

 

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (*)

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar

MADDE 1- (1) Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımma ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.

(2) Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere
kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu ürünlerden (damızlık süt sığın
yetiştiriciliği konusu hariç) en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir ve her
halükarda 10.000.000 TL’yi aşamaz. 10.000.000 TL limiti ancak damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği konusunda kullandırılan kredilerde aşılabilir.

(3) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.

(4) İndirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar. Traktör alımı konusundaki kredilerde ise kademelendirme uygulanmaz.

(5) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine aşağıda belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.

 

İNDİRİM ORANI (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
KREDİ KONULARI Yatırım Dönemi İşletme Dönemi /Kredisi
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 20.000.000
250.000 TL’ye kadar 100 50
25O.OO1-3.OOO.0OO TL 75 50
3.OOO.OO1-2O.OOO.OO0 TL 50 25
Yaygın hayvansal üretim 500.000
50.000 TL”ye kadar 50 50
50.001-500,000 TL 25 25
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 3.000.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 100 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000
Arıcılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 1.500.000
Su ürünleri yetiştiriciliği/avcılığı 50 25 3.000.000
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı tarımı 10.000.000
250.000 TL’ye kadar 50 50
250.001-3.000.000 TL 50 25
3.000.001 -10.000.000 TL 25 25
Yaygın bitkisel üretim 500.000
25 .000 TL’ye kadar 50 50
25.001 -500.000 TL 25 25
Yurt içi sertifikalı tohum, fide. fidan üretimi 100 100 3.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum. fide. fidan kullanımı 50 50 1.500.000
İyi tarım/Organik tarım uygulamaları 50 50 3.000.000
MUHTELİF KONULAR
Traktör alımı
35.000 TL’ye kadar 50 50 35.000
35.001 TL-500.000 TL 25 25 500.000
Tarımsal mekanizasyon (traktör hariç) 50 50 500.000
Modern basınçlı sulama 100 100 1.500.000
Arazi alımı 25 25 500.000
Diğer üretim konulan 25 25 500.000
(6) Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitlerinin ve vadelerinin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, yatırım kredileri süresince aranacak özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nm kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.

(7) Kredi kullandmmlarmdaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifıkasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler ise; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

(8) Yatırım dönemi, her bir üretim konusu için yapılacak olan projeksiyona bağlı olarak 24 ayı geçmemek üzere Banka tarafından belirlenir.

(9) Bu Karar kapsamında açılacak kredilerin vadeleri, işletme kredilerinde 18 ayı ve yatırım kredilerinde 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir.

 

(10) Bu Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilen ancak Kararın geçerlilik süresi sonuna kadar yatırımlarını ve/veya kredi sürecini tamamlayamadıkları için kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamayan üreticilere, kullanamadıkları kısım için yatırıma başlamış olmaları ve takip eden yıl içerisinde yatırımlarını tamamlamaları kaydıyla, bu Karar hükümleri uygulanmaya devam eder. 3/1/2011 tarihli ve 2011/1240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kul 1 anamamış üreticiler de bu fıkrada belirtilen şartları taşımaları kaydıyla bu hükümden yararlandırılır. Aynı risk grubunda olduğu halde, 2011/1240 sayılı Karar kapsamında ayrı ayrı kredi tahsis edilmiş işletmelerin, risk grubu toplamı için bu Kararda belirtilen kredi üst limitleri aşılmamak kaydıyla, mevcut kredileri 2011/1240 sayılı Kararda belirtilen indirim oranlarından yararlanmaya devam eder. Yeni kullanacakları kredilere ise bu Kararda yer alan kademeli indirim oranlan uygulanır.

(11) Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan vs.) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur.

Karardan yararlanamayacaklar

MADDE 2- (1) Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandınlamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan teşvik, destek ve hibe programlarında yer alan faiz desteği niteliğindeki desteklerden faydalanan üreticilere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz.

(3) Geçmiş Kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut yatırım kredisine ait anapara tutannın %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda, kapasite artırımı da dâhil bu Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz.

(4) Tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya bu hesaplarda kayıtlı olan borçlan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş veya yeniden yapılandırılmış olup, geri ödeme süreci devam eden üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

 

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 3- (1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranlan arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlan kapsamında kullandınlan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.

(3) Ödemeler, Banka ve TKK’nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlan kapsamında kullandınlan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen form atta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.

(2) 2012 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK’ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK’ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için aynlan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer hükümler

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.

(2) Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın ve TKK’nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatları uygulanır.

(3) Bu Karann yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

(4) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Karann uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—————————————————————————————————–

(*) 22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28212

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2781

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/2/2012 tarihli ve 2829 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

NOT:Bu  Kararın Uyğulama tebliği 07/03/2012 tarihinde Resmi gazetede yayınlanmıştır.İncelemek İçin Tıklayınız…

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.