YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2013 KREDİ GARANTİ FONU DESTEKLERİ

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması veya
borcun yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Söz konusu kefalet komisyonu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu komisyondan her yıl 15 baz puanı aşmamak kaydıyla Kuruma bırakılacak tutar” ibaresi eklenmiş ve (5) numaralı alt bendinde yer alan “Kefalet sağlanan kredi tutarının en fazla %0,l’ine kadar kefalet tahsis ücreti ve”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15.07.2009 27289
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 10.04.2010 27548
2- 13.05.2010 27580
3- 11.11.2010 27756
4- 03.07.2011 27983
5- 18.02.2012 28208
6- 30.12.2012 28513

 

 ———————————————————————————-
8 Nisan 2013 PAZARTESİResmî Gazete

Sayı : 28612

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4485

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/3/2013 tarihli ve 4429 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.