YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2013 MAZOT,GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.yi,

c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık merkez teşkilatı bünyesindeki bilgi işlem birimini,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) Çiftçi: ÇKSye kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

e) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,

f) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

g) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ğ) İl/ilçe tespit komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

h) MGTAD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKSye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 3te yer alan belgeyi,

ı) MGTAD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 4te yer alan belgeyi,

i) MGTAD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2deki bilgilere göre her il için ilçe detayında mazot, gübre ve toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 5te yer alan belgeyi,

j) Tarım arazisi: ÇKSde kayıtlı olan arazileri,

k) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

l) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 (1) Ödemeler, ÇKSye kayıtlı olan ve bu Tebliğde mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 6 (1) Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKSde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

Ödeme miktarı

MADDE 7 (1) 5 inci maddede belirtilen çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TLdir.

(2) Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır.

 

Sıra

No

 

                   Ürün Grupları

 

Mazot Destekleme

          Tutarı

     (TL/dekar)

Gübre Destekleme

         Tutarı

     (TL/dekar)

1

Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları

2,9

4

2

Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları

4,3

5,5

3

Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları

7

7

 

(3) ÇKSye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2013 tarihi ile 31/12/2013 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

(4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2013 tarihi ile 31/12/2013 tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 (1) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKSdeki kayıtlara göre oluşturulan onaylı MGTAD İcmal 1lere göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

(2) 2013 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi planı, mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKSye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulaması, BÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.

Başvuruların kabulü

MADDE 10 (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2013 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31/12/2013 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

(2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKSde kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde, Yönetmelik kapsamında ÇKSdeki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi başvuruları

MADDE 11 (1) Çiftçiler, Ek 1deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri destekleri işaretleyerek başvuruda bulunurlar. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Ek-2deki Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulunurlar. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKSde kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılır.

İstenecek bilgi ve belgeler

MADDE 12 (1) 2013 yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Yönetmelik kapsamında 2013 yılıÇKS kaydını yaptırmaları ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir:

a) Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Dilekçesi (Ek-1).

b) ÇKSye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu.

c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu.

Askı işlemleri

MADDE 13 (1) İlçe müdürlüklerinin talebi üzerine il müdürlükleri tarafından mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin EK- 3teki MGTAD İcmal 1i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin MGTAD İcmal 1i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKSye mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) MGTAD İcmal 1lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması hâlinde, ÇKSden alınan Ek 4teki MGTAD İcmal 2ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan MGTAD İcmal 2ler ve il müdürlüğünün onayladığı merkez ilçe MGTAD İcmal 2si ile ÇKSden alınan Ek 5teki mazot, gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKSde yapılacak güncellemeler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine esas olmaz.

(4) Değerlendirme sonucunda MGTAD İcmal 1ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle MGTAD İcmal 1ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan MGTAD İcmal 2lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEMe gönderilir.

(6) MGTAD İcmal 2lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas MGTAD İcmal 3ler BÜGEMe gönderilir.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 14 (1) Tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konularıçözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar. Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKSye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve tespit komisyonlarının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan çalışmalar mülkiyetin tespitine esas çalışma değildir.

d) Tespit komisyonlarıçalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

e) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 15 (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamadan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 16 (1) Aşağıdaki çiftçiler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulamasından yararlanamaz:

a) 2013 yılıÇKS kaydı olmayanlar.

b) 12 nci maddede istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar.

c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 17 (1) Aşağıdaki araziler mazot, gübre ve toprak analizi destekleme uygulaması kapsamı dışındadır:

a) 2013 yılıÇKS kaydı yapılmayan araziler.

b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler.

c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler.

ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler.

d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler.

e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, mazot, gübre ve toprak analizi desteği askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler.

f) Tespit komisyonlarıçalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, gübre ve toprak analizi desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 18 (1) Bu Tebliğde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 19 (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 29/5/2003 tarihli ve 25122 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2003/17).

b )15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot İçin Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/38).

c) 15/9/2005 tarihli ve 25937 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çiftçilere Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/42).

ç) 13/7/2008 tarihli ve 26935 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37).

d) 31/12/2008 tarihli ve 27097 6 ncı Mükerrer sayılı Resmî Gazetede Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/70).

e) 8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/41).

f) 18/3/2010 tarihli ve 27525 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/10).

g) 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/15).

Yürürlük

MADDE 20 (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız

—————————————————–

14 Mayıs 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28647

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

 

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.