YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*)

 MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2013” ibareleri “31/12/2014” şeklinde, 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2014” ibaresi ise “1/1/2015” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

j) Ek4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).

l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.”

MADDE 3- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 12 numaralı dipnotunda yer alan “Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker.”

      MADDE 5- Bu Karar 19/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

      MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662

———————————————————–

(*) 2014 / 6058 3305 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih – Sayısı = 09.05.2014 – 28995)

0
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.