YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ KREDİ DESTEKLERİ

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “yenileyecekleri veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında sağlanan kredilerden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a)  (a) bendinin (4) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu bendin uygulanması sırasında, 10/4/2010 tarihinden itibaren kullandırılmış olanlar da dahil olmak üzere bu Karar kapsamında kullandırılan tüm krediler için, ilgili kurumlardan kredi kullanımından 30 gün öncesine kadar alınan belgeler geçerli olarak kabul edilir.”

b)  (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “30/6/2008 tarihinden sonra kurulmuş olması halinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

c)   (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denizcilik sektörü işletme kredilerinin vadesi, 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 4 yıl; denizcilik sektörü yatırım kredilerinin vadesi, 4 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 8 yıldır. Bu süreler, 13/5/2010 tarihinden itibaren bu Karar kapsamında kullandırılan denizcilik sektörü kredileri için de uygulanır.”

ç) (c) bendinin 1 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Bu bendin (4) numaralı alt bendindeki kredi limitim aşmamak kaydıyla, bu Karar kapsamındaki kefalet başvuru süresi 31/12/2015 tarihinde sona erer.”

d)  (c) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan “1 milyon Türk Lirasını” ve “1,5 milyon Türk Lirasını” ibareleri sırasıyla “1,5 milyon Türk Lirasını”, “2 milyon Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2013” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
15/7/2009 27289
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi

Gazetelerin

Tarihi Sayısı

1.

10/4/2010 27548

2.

13/5/2010 27580

3.

11/11/2010 27756

4.

3/7/2011 27983

5.

18/2/2012 28208

———————————————————

30 Aralık 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28513

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/4095

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 17/12/2012 tarihli ve 20003 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.