YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2018/1 Yatırım Teşvik Belgesi Değişiklik Tebliği Yayınlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1) (*)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun” ibaresi “21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “3226 sayılı Kanunun 23 üncü” ibaresi “6361 sayılı Kanunun 31 inci” şeklinde ve onuncu fıkrasında yer alan “3226” ibaresi “6361” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-1’inin A numaralı formunun II/8 bölümünün (c) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı: (kararın 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki yatırımlar için tahsis yazısı aranır.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin EK-5’ine aşağıdaki (15) numaralı sıra eklenmiştir.
“15) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, talep edilmesi halinde aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”. Bu durumda, (4), (5), (10), (11), (12) ve (14) numaralı sıralarda yer alan belgeler aranmaz.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî  Gazete’nin
Tarihi                    Sayısı
20/6/2012            28329
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi           Sayısı
1- 10/4/2014 28968
2- 8/5/2014 28994
3- 25/9/2014 29130
4- 28/4/2016 29697
5- 25/6/2016 29753
6- 27/8/2016 29814
7- 26/7/2017 30135

—————————————————————————————
(*) 01/06/2018-30438 Tarih Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.