YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2020 Yeni Yatırım Teşvik Sisteminde Önemli Değişiklikler Yapıldı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*)
 MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Karart ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 2- Aynı Kararın 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Kararın 11 inci maddesinin;

  1. Birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ve (u) bentleri” ibaresi “bendi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonunda yer alan “17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  2. Dördüncü fıkrasında yer alan “birmilyon Türk Lirasını” ibaresi “birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.
  3. Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kar payı desteği uygulanmaz.”

MADDE 4- Aynı Kararın 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.”

 

MADDE 5- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a), (c), (i) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) bendi bendi eklenmiştir.

“a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.”

“c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.”

“j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”

“ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar.”

“z) Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımlan.”

MADDE 6- Aynı Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi ”Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mezkur maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

“Ancak, İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.”

“(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.”

MADDE 7- Aynı Kararın 24 üncü maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.”

“(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.”

MADDE 8- Aynı Kararın 29 uncu maddesinin birinci tikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(l) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkan daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”

MADDE 9- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fılaasında yer alan”, 1/1/2017 ile 3l/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve söz konusu fıkranın (a) bendinin başına “1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek” ibaresi, (b) bendinin başına “1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10-Aynı Kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan “10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentleri” ibaresi “9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Kararın geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu madde kapsamındaki yatırımlarda, mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında, asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana (+) Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman (+)
Antalya Balıkesir (-) Burdur Aksaray (-) Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce (-) Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale (Bozcaada ve
Gökçeada İlçeleri Hariç)
Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale (-) Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya (-) Elâzığ Kilis Diyarbakır
Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ (-) Karabük (-) Samsun Hatay Ordu Iğdır
Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
Kırklareli Rize (-) Kırşehir Sinop Mardin
Konya Uşak Malatya Tokat Muş
Manisa (-) Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
Sakarya Sivas Yozgat Şanlıurfa
Yalova Şırnak
Van
Bozcaada ve Gökçeada
İlçeleri

MADDE 13- Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK  SEKTÖRLER VE BÖLGELER  İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 1 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5 ‘te” ibaresi “dipnot 4 ‘te” şeklinde ve 4 sektör koduna karşılık gelen satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4

17

(Değişik:RG- 22/6/2018-30456)

(Değişik:RG- 21/8/2020-31220)

Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL,

500 Bin TL

tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 500 Bin TL

MADDE 14- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI
1. BÖLGE

ANKARA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 22 27 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 48 50
ANTALYA 1 2 3 4 5 9 10 11 13 14 15 24 27 30 32 33 34 35 37 39 41 42 43 44 45 46 48 50
BURSA 1 2 3 4 5 6 9 10 11 14 20 27 29 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ESKİŞEHİR 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 29 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
İSTANBUL 7 14 31 32 34 35 37 42 45 46 48
İZMİR 1 2 3 4 5 8 9 10 11 23 27 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50
KOCAELİ 1 2 3 4 5 9 10 11 17 21 27 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50
MUĞLA 1 2 3 4 5 9 10 11 20 27 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TEKİRDAĞ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI

2. BÖLGE

AYDIN 1 2 3 4 5 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
BALIKESİR 1 2 3 4 5 6 9 10 11 16 20 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 48 50
BİLECİK 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
BOLU 1 2 3 4 5 6 9 10 11 21 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50
ÇANAKKALE (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç) 1 2 3 4 5 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 48 49 50
DENİZLİ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
EDİRNE 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ISPARTA 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 24 27 28 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 48 50
KARABÜK 1 2 3 4 5 8 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KAYSERİ 1 2 3 4 5 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KIRKLARELİ 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KONYA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 24 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49 50
MANİSA 1 2 3 4 5 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
SAKARYA 1 2 3 4 5 9 10 11 21 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50
YALOVA 1 2 3 4 5 9 10 11 21 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50
BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI

3. BÖLGE

ADANA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
BURDUR 1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 15 24 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50
DÜZCE 1 2 3 4 5 9 10 11 19 21 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50
GAZİANTEP 1 2 3 4 5 8 9 10 11 18 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KARAMAN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 24 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 50
KIRIKKALE 1 2 3 4 5 9 10 11 17 19 26 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50
KÜTAHYA 1 2 3 4 5 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
MERSİN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
SAMSUN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
TRABZON 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 25 27 28 30 32 33 34 35 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
RİZE 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 25 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
UŞAK 1 2 3 4 5 6 9 10 11 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ZONGULDAK 1 2 3 4 5 8 9 10 11 20 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50

BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI

4.BÖLGE .

AFYONKARAHİSAR 1 2 3 4 5 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
AKSARAY 1 2 3 4 5 9 10 11 19 26 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50
AMASYA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ARTVİN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 25 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
BARTIN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ÇORUM 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ELAZIĞ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 25 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ERZİNCAN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
HATAY 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KASTAMONU 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KIRŞEHİR 1 2 3 4 5 9 10 11 17 19 26 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50
MALATYA 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 25 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
NEVŞEHİR 1 2 3 4 5 9 10 11 17 19 26 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50
SİVAS 1 2 3 4 5 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI

5. BÖLGE

BAYBURT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
ÇANKIRI 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 16 17 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
ERZURUM 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
GİRESUN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
GÜMÜŞHANE 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
KAHRAMANMARAŞ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
KİLİS 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
NİĞDE 1 2 3 4 5 6 9 10 11 19 26 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 48 50
ORDU 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
OSMANİYE 1 2 3 4 5 8 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
SİNOP 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TOKAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
TUNCELİ 1 2 3 4 5 8 9 10 11 14 19 25 27 28 30 32 33 34 35 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
YOZGAT 1 2 3 4 5 9 10 11 19 27 28 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43 44 45 46 47 48 50
BÖLGE İL ADI BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI / KONULARI

6. BÖLGE BOZCAADA VE GÖKÇEADA İLÇELERİ 1 2 3 41 43 44 45 46 48 50

ADIYAMAN,AĞRI,ARDAHAN,BATMAN,BİNGÖL,BİTLİS,DİYARBAKIR,HAKKARİ,IĞDIR,KARS,MARDİN,MUŞ,SİİRT,ŞANLIURFA,ŞIRNAK,VAN

Aşağıda yer alanlar hariç, diğer yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.

– Ek-4’te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar.
– Enerji üretimine yönelik yatırımlar.
– Müteharrik karakterli yatırımlar (dipnot 11 hükümleri saklı kalmak kaydıyla).
– Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar

DİP NOTLAR:
1- İstanbul İli hariç olmak üzere Bakanlık tarafından ilan edilen ihtisas organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
2- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri” şartı aranmaz.

3- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi
konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
4- Entegre hayvancılık yatırımlarında;
– 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık
kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
– 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık
kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
5- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde
gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.
6- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
7- Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden yararlanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak 27//2/2019 tarihli ve 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci
maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
8- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul İlinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil).
ç) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.
f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
ğ) US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)
10-Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde
gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.
11- Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
12- İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.
MADDE 15-Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ
BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin;
a) 1/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (8) numaralı sıra eklenmiştir.

“1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımlan hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fuktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).”
“8- Tütün ürünleri imalatı.”

b) I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (9) ve (1O) numaralı sıralar eklenmiştir.

“3-l S milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (İstanbul ili dışmdaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) yatırımları.”
“9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dahil) yatırımlar.
10- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar.”

c) II/C bölümünün (1) ve (6) numaralı sıralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Kara yolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dahil edilmez.”
“6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.”

MADDE 16- Aynı Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı
tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-6
4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
31 B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Va onlarının İmalatı
359 B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

MADDE 17- Aynı Karara aşağıdaki tablo eklenmiştir.

“EK-7
ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER

Çamlıdere
Ankara Bala
Haymana
Yumurtalık
İmamoğlu
Karataş
Karaisalı
Adana Tufanbeyli
Aladağ
Feke
Saimbeyli
Kızılören
İhsaniye
Bayat
Afyonkarahisar Sinanpaşa
Hocalar
Çobanlar
Ortaköy
Sarıyahşi
Eskil
Aksaray Ağaçören
Güzelyurt
Gülağaç
Amasya Göynücek
Hamamözü
Antalya Gündoğmuş
Kuyucak
Germencik
Karacasu
Sultanhisar
Aydın Köşk
Buharkent
Yenipazar
İncirliova
Bozdoğan
Koçarlı
Karpuzlu
Savaştepe
Dursunbey
Sındırgı
Balıkesir Havran
Kepsut
İvrindi
Balya
Bartın Kurucaşile
Gölpazarı
Bilecik İnhisar
Yenipazar
Yeniçağa
Mudurnu
Göynük
Bolu Seben
Kıbrısçık
Dörtdivan
Kemer
Ağlasun
Cavdır
Burdur Çeltikçi
Yeşilova
Altınyayla
Harmancık
Bursa Keles
Büyükorhan
Çanakkale Bayramiç
Yenice
Çankırı Bayramören
Ortaköy
Boğazkale
Uğurludağ
Çorum Mecitözü
Bayat
Laçin
Babadağ
Kale
Beyağaç
Denizli Baklan
Güney
Çameli
Çilimli
Kaynaşlı
Düzce Cumayeri
Gölyaka
Yığılca
Enez
İpsala
Edirne Meriç
Lalapaşa
Kovancılar
Karakocan
Alacakaya
Maden
Elazığ Palu
Baskil
Sivrice
Arıcak
Otlukbeli
Erzincan Tercan
Çayırlı
Horasan
Hınıs
Şenkaya
Çat
Erzurum Köprüköy
Tekman
Karaçoban
Karayazı
Alpu
Eskişehir Günyüzü
Han
Gaziantep Nizip
İslahiye
Oğuzeli
Nurdağı
Karkamış
Araban
Yavuzeli
Arsuz
Reyhanlı
Yayladağı
Hatay Hassa
Kumlu
Altınözü
Şarkikaraağaç
Aksu
Isparta Gelendost
Sütçüler
Bayındır
İzmir Beydağ
Kiraz
Eskipazar
Yenice
Karabük Ovacık
Eflani
Kazımkarabekir
Başyayla
Karaman Sarıveliler
Ayrancı
Daday
Cide
İhsangazi
Hanönü
Kastamonu Azdavay
Pınarbaşı
Şenpazar
Doğanyurt
İncesu
Kayseri Felahiye
Yahyalı
Bunyan
Yeşilhisar
Pınarbaşı
Sarıoğlan
Tomarza
Sarız
Akkışla
Karakeçili
Delice
Keskin
Kırıkkale Sulakyurt
Balışeyh
Celebi
Demirköy
Kırklareli Pehlivanköy
Kofçaz
Akpınar
Çiçekdağı
Kırşehir Boztepe
Akçakent
Kilis Musabeyli
Polateli
Kulu
Sarayönü
Hadim
Taşkent
Güneysınır
Hüyük
Kadınhanı
Doğanhisar
Konya Tuzlukçu
Yalıhüyük
Bozkır
Derebucak
Altınekin
Çeltik
Yunak
Derbent
Halkapınar
Emirgazi
Ahırlı
Domaniç
Hisarcık
Şaphane
Pazarlar
Kütahya Dumlupınar
Altıntaş
Çavdarhisar
Aslanapa
Hekimhan
Doğanşehir
Akçadağ
Yazıhan
Malatya Doğanyol
Arguvan
Kuluncak
Kale
Pütürge
Saruhanlı
Köprübaşı
Manisa Ahmetli
Gölmarmara
Selendi
Aydıncık
Mersin Mut
Gülnar
Muğla Seydikemer
Nevşehir Derinkuyu
Acıgöl
Niğde Altunhisar
Çiftlik
Osmaniye Sumbas
Hemşin
Güneysu
Rize İyidere
Derepazarı
İkizdere
Kalkandere
Çamlıhemşin
Kaynarca
Ferizli
Sakarya Karapürçek
Taraklı
Kavak
Havza
Alacam
Yakakent
Samsun Vezirköprü
Salıpazarı
Asarcık
Ayvacık
Sinop Dikmen
Akıncılar
Zara
Gölova
Kangal
Sivas Ulaş
Altınyayla
Hafik
Yıldızeli
Koyulhisar
Çarşıbaşı
Araklı
Şalpazarı
Dernekpazarı
Trabzon Tonya
Köprübaşı
Hayrat
Düzköy
Banaz
Uşak Karahallı
Sivaslı
Yozgat Aydıncık
Zonguldak Kilimli
Gökçebey

MADDE 18- Bu Kararın;
a) 6 ncı maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile aynı maddeye eklenen beşinci fıkra 1/1/2021 tarihinde,
b) 9 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 12 nci ve 17 nci maddeleri 1/1/2021 tarihinde,
ç) 14 üncü maddesi kapsamında değiştirilen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun kendisi 1/1/2021 tarihinde, aynı tabloya ait ” Dipnotlar” ise yayımı tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandığı Resmi Gazete
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi Sayısı
15.06.2012 2012/3305 19.06.2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik
Yapan Düzenlemeler
2.10.2012 2012/3802 13.10.2012 28440
28.01.2013 2013/4288 15.02.2013 28560
27.05.2013 2013/4763 30.05.2013 28662
27.01.2014 2014/6058 9.05.2014 28995
30.06.2014 2014/6588 6.08.2014 29080
15.12.2014 2014/7273 5.03.2015 29286
16.03.2015 2015/7496 8.04.2015 29320
20.08.2015 2015/8050 27.08.2015 29458
9.11.2015 2015/8216 19.11.2015 29537
29.02.2016 2016/8715 8.04.2016 29678
7.09.2016 2016/9139 5.10.2016 29848
13.02.2017 2017/9917 22.02.2017 29987
24.04.2017 2017/10111 3.05.2017 30055
17.07.2017 2017/10585 17.08.2017 30157
25.12.2017 2017/11175 30.12.2017 30286
16.10.2017 2017/11133 20.01.2018 30307
17.01.2018 2018/11297 22.02.2018 30340
9.04.2018 2018/11651 28.04.2018 30405
14.05.2018 2018/11816 22.06.2018 30456
4.06.2018 2018/11930 22.06.2018 30456
13.09.2018 91 14.09.2018 30535
8.11.2018 323 9.11.2018 30590
27.02.2019 798 28.02.2019 30700
6.08.2019 1402 7.08.2019 30855
8.05.2020 2501 9.05.2020 31122

——————————————————————————————————
(*)20/8/2020-2846 Tarih sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
21/8/2020-31220 Tarih sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.