YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ÇANAKKALE,BALIKESİR 2011 YILI SOSYAL AMAÇLI HİBE BAȘVURULARI

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : BALIKESİR,ÇANAKKALE

SON BAŞVURU TARİHİ : 23.12.2011 saat 17:00’dir.

TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.200.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

 VERİLECEK HİBE TUTARI :

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

• Asgari tutar: 40.000 TL

• Azami tutar: 200.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla

olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından Eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi’nin, proje Eş-finansmanını, proje Ortaklarından, İştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Eş-finansman yükümlülüğü Yararlanıcı’nın kendi taahhüdü altında olup, yerine getirilmemesi durumunda Yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni (nakdi olmayan) katkılar Eş-finansman olarak kabul edilmez.

BAŞVURU ÖNCELİKLERİ:

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacı, bölgenin sürdürülebilir sosyo¬ekonomik kalkınmasını sağlamak ve Bölge Planı’nda da belirtildiği gibi bölge halkının refah seviyesini yükseltmek, beşeri ve sosyal sermayeyi geliştirmek amaçlarına katkıda bulunmak üzere;

• Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi,

• İşgücü niteliğinin turizm ve imalat sanayiinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ile işgücünün uygun sektörlere kanalize edilmesi ve

• Dezavantajlı grupların sosyal içerme uygulamalarıyla topluma adaptasyonunun sağlanması ve istihdamının artırılmasıdır.

2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Öncelik 1: İşgücü Niteliklerinin Turizm ve İmalat Sanayiinin İhtiyaçları Doğrultusunda Geliştirilmesi ve İşgücünün Bu Sektörlere Kanalize Edilmesi

Turizm ve imalat sanayiinde çalışan veya çalışacak işgücünün niteliklerini artırmaya, bu sektörlerdeki ara eleman ihtiyacının giderilmesine ve açılan yeni iş kadrolarının bölgedeki işsiz nüfusun nitelikleriyle örtüştürülmesine yönelik projelerin sunulması beklenmektedir.

Öncelik 2: Bölge Kurum ve Kuruluşlarının Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi

Sağlık, eğitim, turizm gibi öncelikli sektörlerde hizmet veren kurum ve kuruluşların hizmet kalitesinin artırılmasına, kırsal kesimin ve dezavantajlı grupların bu hizmetlere erişiminin yenilikçi çözümlerle iyileştirilmesine, eğitimde fırsat eşitsizliklerinin giderilmesine, okul öncesi eğitim ve orta öğretimin yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin sunulması beklenmektedir.

Öncelik 3: Başta Kadınlar ve Engelliler Olmak Üzere Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Bu Kesimlerin İstihdamının ve Girişimciliğinin Artırılması

Dar gelirliler, işsiz kadınlar, yaşlılar, göçle gelen nüfus, engelliler, ayrımcılığa uğrayan grupların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilip geliştirilmesine, toplumun bütünlüğünü sağlayıp sosyal refahın artırılmasına hizmet etmeye yönelik projelerin sunulması beklenmektedir.

Ajans, yukarıda bahsedilen önceliklerle ilişkilendirilmeyen projeleri değerlendirmeden reddetme hakkını saklı tutar.

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

(a) Valilikler,

b) Kaymakamlıklar,

c) Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel idareleri, Köy Muhtarlıkları),

d) Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,

e) Üniversiteler, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Enstitüleri-Merkezleri,

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları vb.),

g) Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf, Oda vb.),

h) 5355 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet

Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Çevre Koruma Birlikleri, Kalkınma Birliği vb.)

i) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanuna Göre Kurulmuş Tarım ve Turizm Amaçlı

Kooperatifler ve Üst Kuruluşları j) 1581 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri k) 4572 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri l) 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanuna Göre Kurulmuş Üretici Birlikleri ve

Üst Kuruluşları

m) 5996 Sayılı Kanuna Tabi Yetiştirici Birlikleri ve Üst Kuruluşları

n) Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri,

o) Küçük Sanayi Siteleri Müdürlükleri,

p) İhracatçı Birlikleri

r) Diğer kamu kurum ve kuruluşları.

Sözleşme imzalama aşamasında yukarıda belirtilen tüm kooperatiflerden, tüzüklerinde ortaklarına kâr dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayanlar 5 (beş) yıl boyunca ortak dışı işlemlerden ve kurumlar vergisinden istisna tutulmayan diğer işlemlerden elde edilen gelir-gider farklarının ortaklara dağıtılmayacağına dair Genel Kurul kararı talep edilecektir.

(2) Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

• Tüzel kişiliğini haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşları için bu şart aranmaz, ancak kurumların birimleri, tek başına başvuru yapamaz.),

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir-Çanakkale) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

(3) Ayrıca, Başvuru Sahipleri ve Ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

a) Sözleşme imzalandığı tarih itibariyle,

• Mahalli idareler dışındaki tüzel kişilerden, yapılandırılarak düzenli ödenen borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,

• Kamu kurumları hariç olmak üzere, yapılandırılarak düzenli ödenen borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olanlar,

b) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Başvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;

c) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;

d) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Ajans tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

e) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Ajans’ı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda (b), (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 2 yıllık bir süre için geçerlidir.

Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (“Başvuru Sahibinin Beyanı”), Başvuru Sahipleri, yukarıdaki (a) ve (b) kategorilerinin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.

Bu program kapsamında Ajans’a sunulan Proje teklifi veya faaliyet konusu için ulusal ya da uluslararası herhangi bir program kapsamında mali destek alan ve/veya Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan projeler Ajans’ın Mali Destek Programlarına başvuramazlar.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren Projeler uygun kabul edilmektedir. Bir önceliğe odaklanan; ancak diğer önceliklere de katkıda bulunan Projeler değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır. (Bakınız: Değerlendirme Tablosu 2.1)

Bu bölümde sayılan Proje ve faaliyet konuları, Başvuru Sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuştur. Aşağıdaki örnekler Proje ve faaliyetler için sınırlayıcı bir liste olmadığı gibi örneklerde verilen konulardaki Projelerin mutlak suretle destekleneceği anlamına da gelmez. Ayrıca, içerik açısından program hedefleri kapsamında olup bu bölümde sayılmayan faaliyet türleri için de başvuruda bulunulabilir.

Öncelik 1: İşgücü Niteliklerinin Turizm ve İmalat Sanayiinin İhtiyaçları Doğrultusunda Geliştirilmesi ve İşgücünün Bu Sektörlere Kanalize Edilmesi

• İşletmelerindeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla turizmde istihdam edilen işgücünün niteliklerinin artırılmasına yönelik Projeler,

• Bölgedeki işsiz nüfus ile tarımdan ayrılan işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik mesleki eğitim Projeleri,

• KOBİ’lerde işgücünün mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik eğitim Projeleri,

• Halk eğitim merkezleri, şirketler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak bölgenin ihtiyaçlarına yönelik meslek edindirme kurslarının açılmasını içeren Projeler,

Öncelik 2: Bölge Kurum ve Kuruluşlarının Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi

• Eğitimde çağdaş teknik, yöntem ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının etkinleştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına dönük

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Projeler,

• Okul çağındaki nüfusu mesleki eğitime yöneltmek üzere rehberlik ve tanıtım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik Projeler,

• Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik Projeler,

• Kırsal kesimde özellikle kız çocukları ve engellilerin okullaşma (ilköğretim sonrası) oranının artırılmasına yönelik Projeler,

• Gezici sağlık hizmetlerinin sağlanmasına yönelik Projeler,

• Evde bakım hizmetlerinde kullanılacak ekipman temini ve bu hizmetlerin sunumunu iyileştirmeye yönelik kapasite geliştirme Projeleri,

• Sağlık kurumlarındaki fiziki yetersizliklerin giderilmesi, teknoloji kullanımının artırılması ve hizmete erişimin kolaylaştırılmasına yönelik Projeler,

• Sağlık ve sosyal hizmetlere erişim konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini içeren Projeler,

• Kültür-turizm alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler altyapısının oluşturulması ve mevcut yapılarının Yenilikçi uygulamalarla geliştirilmesine yönelik Projeler,

• İnternet tabanlı hizmet sisteminin oluşturulmasına yönelik Projeler,

Öncelik 3: Başta Kadınlar ve Engelliler Olmak Üzere Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Uygulamalarının Yaygınlaştırılması, Bu Kesimlerin İstihdamının ve Girişimciliğinin Artırılması

• Halk eğitim merkezlerinde kadınlara yönelik açılan kursların çeşitlendirilmesi yoluyla kadınların istihdam edilebilecekleri alanların çoğaltılması Projeleri,

• Kadınların evde ürettikleri el işi ve yöresel lezzetlerin, özellikle turistik alanlarda, tanıtım ve pazarlanması faaliyetlerini içeren Projeler,

• Kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik bakım ve sığınma evlerinin kurulmasına ve hali hazırda bulunanların hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik Projeler,

• Engellilerin istihdamının artırılmasına yönelik mesleki eğitim Projeleri,

• Engelliler tarafından üretilen ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik Projeler,

• Dezavantajlı ya da suça itilmiş çocukların rehabilitasyonu ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlayan Projeler,

• Bağımlı genç nüfusun fiziksel ve psikolojik gelişimini olumlu yönde etkileyecek sanatsal ve kültürel faaliyetleri içeren; bu kesimin beceri kazanması, niteliğinin artırılması, sosyal hizmetlere erişiminin ve katılım düzeyinin artırılmasına yönelik Projeler,

• Dışlanan ve ayrımcılığa uğrayan grupların toplumsal hayata entegrasyonunu artırmaya yönelik rehabilite edici, sosyal faaliyet içerikli ve istihdama yönlendirici Projeler,

• Toplumdaki farklı kesimlerin, grupların ve kuruluşların birbirleri hakkındaki farkındalık düzeyini artırıcı ve bölgedeki sosyal uyumu güçlendirici eğitim ve sosyal etkinlikler içeren Projeler,

• Sosyal hizmet kurumlarında çalışanların dezavantajlı gruplarla iletişiminin iyileştirilmesine yönelik Projeler,

• Aile içi ve/veya kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik projeler.

Bununla birlikte tüm Projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

• %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

• Hibe verme amaçlı projeler [diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için],

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

Bu teklif çağrısına özel olarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla 4 (dört) Projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 (iki) Projesi için destek alabilir. Bir Başvuru Sahibi’nin aynı takvim yılı içerisinde iki Projesinin mali destek almaya hak kazanması durumunda sağlanacak toplam mali destek tutarı azami tutar olan 200.000 TL’nin üzerinde olamaz.

Bununla birlikte bir kurum/kuruluş, bu program kapsamında en çok 4 (dört) Proje’ye ortak olmak için başvuruda bulunabilir ve en çok 2 (iki) Proje’ye ortaklık edebilir.

Tüm başvuru sahipleri son 3 (üç) yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, Başvuru Formu’nda (EK A) belirtmek zorundadırlar.

Başka kaynaklardan desteklenen aynı Proje ve/veya faaliyetler için Ajans’tan destek sağlanamaz. Ancak Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları Eş-finansman

tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipman rehin olarak gösterilemez.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.