YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

BALIKESİR,ÇANAKKALE 2011 YILI HİBE TEȘVİK BAȘVURULARI

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : BALIKESİR,ÇANAKKALE

SON BAŞVURU TARİHİ : 27/01/2012 saat 17:00’dir.

TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 11.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Yeterli proje başvurusu gelmesi halinde bu program kapsamında dağıtılacak bütçenin

• En az % 25’i Öncelik 1’e

• En az %15’i Öncelik 2’ye

• En az %10’u Öncelik 3’e ayrılacaktır.

VERİLECEK HİBE TUTARI :

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Öncelik 1 veya 3 kapsamında yapılacak başvurular için

• Asgari tutar: 75.000 TL

• Azami tutar: 450.000 TL

Öncelik 2 kapsamında yapılacak başvurular için

• Asgari tutar: 25.000 TL

• Azami tutar: 250.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından Eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi’nin, proje Eş-finansmanını, proje Ortaklarından, İştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı

nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Eş-finansman yükümlülüğü Yararlanıcı’nın kendi taahhüdü altında olup, yerine getirilmemesi durumunda Yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni (nakdi olmayan) katkılar Eş-finansman olarak kabul edilmez.

 BAŞVURU ÖNCELİKLERİ:

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nın amacı; gelişen Güney Marmara Bölgesi ekonomisinin ihracat, Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesidir. Bu suretle de Bölge ekonomisinin daha rekabetçi hale gelmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nın öncelikleri şunlardır:

Öncelik 1: Sanayi İşletmelerinin İhracat Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Üretici firmaların ürünlerinin dış pazarlarda yer bulmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ihracata yönelik olarak ürün çeşitlendirme, hedef pazara girme ve standartlarına uyum sağlamak amacıyla ürünlerin belirli kalite ve standartta üretilmesi, dış piyasadaki talebin veya ürünün doğası gereği hızlı ve zamanında karşılanabilmesi amacıyla üretim teknolojisini veya üretim süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan projeler sunulabilir.

Ancak bu projelerin firmanın ihracat potansiyelini hangi şekilde artıracağı detaylı ve açık bir şekilde izah edilmelidir.

Öncelik 2: İşletmelerin İhracata Yönelik İdari ve Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Firmaların hedef pazar inceleme ve belirlemesi, pazar araştırması, hedef pazar standart ve mevzuatını incelemesi ve uyum sağlaması, ürünün sunumunu farklılaştırması, iletişim ağlarını güçlendirmesi gibi konulardaki kapasitesini veya organizasyon yapısını esaslı bir şekilde iyileştirmesini amaçlayan projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

Öncelik 3: Ar-Ge Çalışmaları ve Yeniliğin Ticarileştirilmesi

İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda rekabet güçlerini artıracak şekilde ürün geliştirme ve bu ürünlerin ticari potansiyellerini artırıcı, üretim süreçlerini ve organizasyonlarını iyileştirici projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.Ajans yukarıda bahsedilen önceliklerle doğrudan ilişkilendirilmeyen projeleri değerlendirmeden reddetme hakkını saklı tutar.

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

(1) Bu program kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler.

Söz konusu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uygun Başvuru Sahiplerinin bulundurması gereken temel nitelikler aşağıdaki gibidir:

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler,

Sermayesinin veya oy haklarının %25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.

(2) Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde (Balıkesir, Çanakkale) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olmasıdır.

(3) Başvuru Sahiplerinin aşağıdaki şartlara sahip olması ve bu durumu belgelendirmesi, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır:

• Daha önce ihracat yapmamış olan Başvuru Sahibinin proje ortaklarından herhangi birinin son 5 yıl içerisinde herhangi bir ürününün ihracını gerçekleştirmiş olması (Öncelik 1 ya da 2 kapsamındaki Projeler için),

• Bu çağrının ilan tarihinden önce Üniversite-Sanayi işbirliği ile ortaya çıkarılan bir ürününün olması (Öncelik 3 kapsamındaki Projeler için),

• Projenin bir program önceliğine odaklanmakla birlikte başka bir önceliğe de katkıda bulunması.

(4) Ayrıca, Başvuru Sahipleri ve Ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış,

 

faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar;

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar;

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar;

d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;

• Gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılarak düzenli ödenen borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,

• Yapılandırılarak düzenli ödenen borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olanlar,

• Gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu Proje veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının % 3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,

e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar;

f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

 

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Başvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;

g) Ajansın 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında destek alan kuruluşlar;

h) Un fabrikaları ve yalnızca maden istihracı yapan işletmeler;

i) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;

j) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Ajans tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

k) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Ajans’ı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda (a), (c), (f), (i), (j) ve (k) maddelerinde belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki 2 yıllık bir süre için geçerlidir. (b) ve (e) maddelerinde belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (“Başvuru Sahibinin Beyanı”), Başvuru Sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.

Bu program kapsamında Ajans’a sunulan Proje teklifi veya faaliyet konusu için ulusal ya da uluslararası herhangi bir program kapsamında mali destek alan ve/veya Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan projeler Ajans’ın Mali Destek Programlarına başvuramazlar.

HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren Projeler uygun kabul edilmektedir. Bir önceliğe odaklanan ancak diğer önceliklere de katkıda bulunan Projeler değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır. (Bakınız: Değerlendirme Tablosu 2.1)

Proje tekliflerinin 1. ve 2. öncelikler için firmanın ihracat potansiyelini hangi şekilde artıracağı, 3. öncelik için firmanın Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesi ile rekabet gücüne ne şekilde katkı sağlayacağı detaylı ve açık bir şekilde izah edilmelidir.

Bu bölümde sayılan Proje ve faaliyet konuları, Başvuru Sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuştur. Aşağıdaki örnekler Proje ve faaliyetler için sınırlayıcı bir liste olmadığı gibi örneklerde verilen konulardaki Projelerin mutlak suretle destekleneceği anlamına

da gelmez. Ayrıca, içerik açısından program hedefleri kapsamında olup bu bölümde sayılmayan faaliyet türleri için de başvuruda bulunulabilir.

Öncelik 1: Sanayi İşletmelerinin İhracat Kapasitelerinin Geliştirilmesi

• Ürünlerin yurtdışına elektronik ortamda pazarlanması faaliyetlerini içeren Projeler (web sitesi üzerinden satış gibi),

• Tarım ürünlerinin boylama, ayıklama, yıkama-parlatma, paketleme, doğrama, modifiye atmosferde paketleme vb. ön işlemler yoluyla ihracat potansiyelinin artırılması ve katma değer sağlanmasına yönelik Projeler,

• Hedef pazar talep ve gereksinimlerine göre zeytinyağı üretim kalitesinin artırılmasına yönelik Projeler,

• Deniz ürünlerinin modern teknolojiyle işlenmesi yoluyla ihracatına yönelik Projeler,

• Zengin yeraltı kaynaklarını katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek ihracat kapasitesinin ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunacak Projeler,

• Hedef pazarlara girmeye yönelik kalite standartları geliştirme ve üretim kalitesini artırmaya yönelik Projeler,

• Tarım ve ormancılık makineleri üretimi yapan firmaların üretim teknolojisini ve süreçlerini geliştirmeye yönelik Projeler,

• Yöreye has ürünlerin ihraç potansiyelini artırmaya yönelik Projeler,

Öncelik 2: İşletmelerin İhracata Yönelik İdari ve Pazarlama Kapasitelerinin Geliştirilmesi

 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili kullanımına yönelik Projeler,

• Pazarlama kanallarının/araçlarının çeşitlendirilmesi/geliştirilmesini içeren Projeler,

• Yöresel ürünlerin ve zeytinyağı gibi bölgede yoğun olarak üretimi yapılan ürünlerin butik ambalajlama yolu ile dünya pazarında yer almasına yönelik Projeler,

• İhracata yönelik pazarlama kadrolarının niteliklerinin arttırılması faaliyetlerini içeren Projeler,

• Sektör, ürün veya ülke bazında piyasa analizlerini içeren Projeler,

• Ürün çeşitlendirme, standartlaştırma ve markalaşma yoluyla ihracat potansiyelini artırmaya yönelik Projeler,

Öncelik 3: Ar-Ge Çalışmaları ve Yeniliğin Ticarileştirilmesi

• Ticari potansiyele sahip olabilecek ürün geliştirme amacıyla yapılacak Ar-Ge yatırımları ve Yenilikçi üretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik Projeler,

• Üretim süreçlerinde yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik Projeler,

• Bölge kaynaklarının yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik Projeler,

• İşletmelerin Ar-Ge ve Yenilikçi ürün üretmeleri amacı ile kurulacak laboratuvarların ve mevcut altyapılarının geliştirilmesine yönelik Projeler,

• Yenilenebilir enerji sistemlerinin tasarımı, üretimi ve pazarlanmasına yönelik Projeler,

• Biyokütle kullanımı yoluyla yenilenebilir enerji üretimini öngören Projeler,

• Jeotermal kaynakların ve jeotermal enerjinin etkin kullanımına yönelik Projeler,

• İşletmelerin yeni ürün veya üretim yöntemleri geliştirme amaçlı otomasyon, sistem ve yazılım yatırımı Projeleri.

Bununla birlikte tüm Projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

• Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, fidan üretimi, tohum alımı, bitkisel üretim, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, balık üretimi, canlı hayvan alımı, seracılık vb. konular ve bu faaliyetlere yönelik makine-ekipman alımı gibi birincil tarım faaliyetleri,

• Maden arama ve çıkarma faaliyetleri, taş, mermer vb. gibi ocak işletmeciliği,

• Un, çeltik/çeltik kurutma işletmesi kurulması veya bu işletmelerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler,

• Silo kurulmasına yönelik projeler,

• Salt taşıt alımı,

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

• %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

• Hibe verme amaçlı projeler [diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için],

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler,

• Perakende ve toptan ticaret,

Perakende ve toptan ticaret faaliyeti gösteren KOBİ’ler ile üretim yapan KOBİ’lerin, ticaretini yaptıkları malların ve/veya üretimleri için girdi teşkil eden hammadde veya malların alımı ile ilgili projeleri desteklenmez.

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

Bu teklif çağrısına özel olarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin yanı sıra, bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla 4 (dört) Projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 (iki) Projesi için destek alabilir. Bir Başvuru Sahibi’nin aynı takvim yılı içerisinde iki Projesinin mali destek almaya hak kazanması durumunda sağlanacak toplam mali destek tutarı 450.000 TL’nin üzerinde olamaz.

“2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında destek alan (aldığı destek miktarından bağımsız olarak) Başvuru Sahipleri’nin bu Program kapsamındaki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tüm Başvuru Sahipleri son 3 (üç) yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, Başvuru Formu’nda (EK A) belirtmek zorundadırlar.

Başka kaynaklardan desteklenen aynı Proje ve/veya faaliyetler için Ajans’tan destek sağlanamaz. Ancak Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları Eş-finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipman rehin olarak gösterilemez.

 

 

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.