YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Kırsal Kalkınma Uzman Eller Hibesi Uygulaması Başladı

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/61) (*)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksek okulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2019-2020 yılı için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksek okul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 11/7/2019 tarihli ve 1310 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
 2. b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
 3. c) Başkanlık: Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

 1. d) Hak sahibi: Değerlendirme kriterleri neticesinde proje uygulamaya hak kazanarak hibe sözleşmesi imzalamış olan gerçek kişileri,
 2. e) Hibe sözleşmesi: Hak sahibi ile il müdürlüğü arasında imzalanarak mühürlenen ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
 3. f) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,
 4. g) İş planı: Başvuru sahipleri tarafından hazırlanacak olan ve kişisel bilgilerin yanı sıra uygulayacağı proje ile ilgili temel bilgiler, piyasa özellikleri, proje hedeflerini, üretim pazarlama ve finansman planlarını içeren girişimci planını,

ğ) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce köy tüzel kişiliğine sahip olan ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararın yürürlük tarihi itibarıyla nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

 1. h) Pilot iller: Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerini,

ı) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,

 1. i) Proje değerlendirme komisyonu: Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak olan kırsal kalkınmada uzman eller proje başvurularını ilde değerlendirmek üzere,     vali yardımcısı başkanlığında, Bakanlık il müdürü ve/veya il müdür yardımcısı, orman bölge müdürlüğü veya orman işletme müdürlüğü olan illerde müdür ya da temsilci, ihtiyaç duyulması halinde ilgili meslek odası temsilcisi ve/veya sivil toplum kuruluşundan oluşan en az beş, en fazla yedi kişilik komisyonu,
 2. j) Proje yürütme birimi: Bu Tebliğ kapsamında ilde uygulanacak olan kırsal kalkınmada uzman eller projelerini yürütmek üzere, il müdürlüğünde kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü başkanlığında, gerek görüldüğü takdirde il müdürlüğü ilgili şube müdürü veya temsilcisi mühendis, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az üç, en fazla beş kişilik birimi,
 3. k) Taahhütname: Projeden yararlanmak üzere başvuru yapan kişilerin il müdürlüğüne verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,
 4. l) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından hazırlanacak olan rehberi,
 5. m) Web sitesi: Proje ön başvurularının yapıldığı, Bakanlık tarafından yönetilen “https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr” internet adresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Projesi

Uygulama Birimleri, Görev ve Sorumlulukları

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük bu Tebliğ kapsamında;

 1. a) Projenin tanıtımını, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini ve web sitesinin yönetimini sağlar.
 2. b) Projenin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
 3. c) Proje ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesini ve kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar ve proje konularının uygulanacağı illeri belirler.

ç) Projenin yürütülmesinde görevli personele, proje ile ilgili bilgilendirme ve eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar.

(2) Proje uygulanacak illerde, il bazında başvuru sayısı ve programın yıllık bütçesi göz önünde bulundurularak, desteklenecek hak sahibi sayısı ve hibe miktarını belirler.

(3) Projenin izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.

Başkanlık

MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanlık adına bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

 1. a) Projenin tanıtımı ve yayınını yapar veya yaptırır.
 2. b) Hak sahiplerinin ihtiyacı olan ve Başkanlık tarafından saati ve içeriği belirlenen eğitim modülü kapsamında, hak sahiplerine yönelik eğitim hizmeti verir veya verdirir.
 3. c) Projenin yürütülmesinde görevli il müdürlüğü personeline, hak sahiplerine proje takip süresi sonuna kadar rehberlik yapmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

İl müdürlüğü

MADDE 7 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına bu Tebliğ, uygulama rehberi, protokol ve ilgili mevzuat kapsamında;

 1. a) Projenin tanıtımını, başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlar.
 2. b) İl müdürlüğü bünyesinde proje yürütme birimini oluşturur.
 3. c) Proje uygulamalarının, amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve muhafazasını sağlar.

ç) Projeden faydalanacak başvuru sahiplerine, uygulanan projelerin içeriği ve protokol hükümlerine göre gerektiğinde bilgilendirmeye yönelik toplantıların yapılmasını ve yazılı dokümanların hazırlanmasını sağlar.

 1. d) İş ve işlemlerin idari, mali, hukuki ve teknik yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve proje kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.
 2. e) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulması ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapar.

Proje değerlendirme komisyonu

MADDE 8 – (1) Proje değerlendirme komisyonu;

 1. a) Başvuruların, bu Tebliğe, uygulama rehberine ve diğer mevzuata uygun olarak il düzeyinde değerlendirilmesinden sorumludur.
 2. b) Tüm proje başvurularının nihai puanlarını değerlendirerek asıl ve yedek hak sahiplerini belirler; sonuç tablolarını hazırlar, onaylar ve hak sahiplerine bildirmek üzere il müdürlüğüne bildirir.
 3. c) Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanarak yayımlanan tebliğlerin uygulamasına ilişkin kesinleşen mahkeme kararlarını uygular.

Proje yürütme birimi

MADDE 9 – (1) Proje yürütme birimi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

 1. a) Bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
 2. b) Proje başvurularını alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili belgeleri hazırlayarak proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.
 3. c) Proje değerlendirme komisyonunca belirlenen asıl ve yedek listelere göre il düzeyinde projelerin uygulanmasını sağlar.

ç) Projelerin tamamlanması ve hibe ödemesi yapılıncaya kadar yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık adına yürütür.

 1. d) Projeleri hibe ödeme tarihinden (gün/ay/yıl) itibaren, yılda en az iki defa olmak üzere, 2 yıl süre ile izler; mahallinde kontrol edilmesini sağlar; projenin uygulanmasına aykırı bir durumun tespiti halinde gerekli iş ve işlemleri yürütür.
 2. e) Bakanlıkça oluşturulan web sitesini takip ederek kendisine verilen yetki dâhilinde iş ve işlemleri yapar.

(2) Proje yürütme biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.

(3) Proje yürütme birimi ile proje değerlendirme komisyonu aynı kişilerden oluşamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Proje Konuları, Başvuru Sahiplerinde Aranan Şartlar, Başvuru Yeri

ve İstenecek Belgeler

Proje konuları

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen proje konuları desteklenir:

 1. a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

 1. b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,

2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

 1. c) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

5) Ormancılık projeleri,

6) Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,

7) Odun dışı orman ürünleri projeleri,

ç) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

 1. d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan konulara ait işlenme, depolanma ve paketlenmesine yönelik proje konuları.

Başvuru yapacak kişilerde aranan şartlar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. b) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak.
 3. c) 10 uncu madde kapsamında belirtilen projeler konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından daha önce yararlanmamış olmak.

ç) Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

 1. d) Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan veya emekli olmamak.
 2. e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

Başvuru yeri

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında;

 1. a) Ön başvurular, Bakanlığa ait resmi web sitesi üzerinden yapılır.
 2. b) Kesin başvurular, hak sahiplerinin pilot iller kapsamındaki proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği/etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il müdürlüklerine şahsen yapılır.

İstenecek belgeler

MADDE 13 – (1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Başvuru dilekçesi.
 2. b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 3. c) İş planı.

ç) Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge.

 1. d) Taahhütname.
 2. e) Diploma veya çıkış belgesi veya onaylı örneği.
 3. f) Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi.

(2) Hibe sözleşmesi ve hibe ödemesi aşamasında istenilen belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Miktarı, Ödemeler

Hibe desteği miktarı

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu eğitimli girişimciye 100.000 TL.’ye kadar hibe ödemesi yapılır.

(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

(3) Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi, Başvurunun Reddedilme Nedenleri,

Hibe Sözleşmesi ve Uygulama Zamanı

Başvuruların alınması

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü geçtikten sonra başlar.
 2. b) Başvuru süresi kırk iş günüdür.
 3. c) Ön başvurular Bakanlık web sitesinden yapılarak kayıt altına alınır.

ç) Başvuru sahipleri, kesin başvuru kaydı için istenilen belgeleri proje yürütme birimine başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar şahsen teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde kesin başvuru yapmamış sayılırlar.

 1. d) Kesin başvurular, il müdürlüklerinde kurulan proje yürütme birimi tarafından kabul edilir.
 2. e) Proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyalarına ait icmal, son başvuru tarihini izleyen beş iş günü içerisinde değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

 1. a) Bu Tebliğde belirtilen uygulanacak projelerin, il bazında hak sahibi sayısı ve bütçesi Bakanlıkça belirlenir.
 2. b) Proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tarafından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve üyelere duyurulur.
 3. c) Proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan projeler on iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır ve il müdürlüğüne bildirilir.

ç) Proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek hazırlanan nihai asıl ve yedek listeler, belirlenen yerlerde ve şekilde, beş iş günü boyunca il müdürlüğü tarafından ilan edilir.

 1. d) Proje değerlendirme komisyonu; gerekçesini belgelendirmek suretiyle başvuruyu reddedebilir.
 2. e) Proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesindir.

Başvurunun reddedilme nedenleri

MADDE 17 – (1) Proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili proje değerlendirme komisyonunun onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelerden en az birine dayanması zorunludur:

 1. a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması.
 2. b) Başvuru sahibinin bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip olmadığının anlaşılması.
 3. c) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması.

ç) Ön başvurunun web sitesi üzerinden yapılmamış olması.

 1. d) Başvuruda beyan edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı/sahte olmasının anlaşılması.
 2. e) Başvurunun bu Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanmaması.
 3. f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olunmaması.

Hibe sözleşmesi ve uygulama zamanı

MADDE 18 – (1) Proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve nihai hale getirilen listelerde yer alan başvuru sahipleri ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

 1. a) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.
 2. b) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan başvuru sahibi ile il müdürleri arasında, beş iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.
 3. c) Hibe sözleşmesi aşamasında, web sitesi üzerinden başvuru sahipleri tarafından girişi yapılan bilgi ve belgeler ile hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgelerin eksiksiz ve imzalı/paraflı olması gerekir.

ç) Programa alınan projelerde 17 nci maddede yer alan hibe başvurusunun reddedilme nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

 1. d) Hibe sözleşmesi imzalamayan hak sahiplerinin yerine, belirlenmiş olan yedek listedeki en üst sırada yer alan hak sahipleri ile sözleşme imzalanır.
 2. e) Hak sahipleri, uygulayacakları proje konularına göre hibe sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde gider kalemi alımlarını gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar.
 3. f) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki nüsha olarak düzenlenir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir nüshası ve ekleri il müdürlüğünde bir nüshası da proje sahibince muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Desteği Ödeme Talebi, Ödemeler, Geri Ödeme ve Yaptırımlar,

Programdan Sağlanan Malların Mülkiyeti

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 19 – (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Hak sahibi hibe ödeme talebini, proje yatırımını gerçekleştirdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne yapar.
 2. b) Proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri belgeleri aldığı günden itibaren beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
 3. c) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas ödeme icmallerini periyodik olarak Genel Müdürlüğe gönderir.

ç) Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.

(2) İl müdürlükleri ödeme icmallerinin kontrolü, onayı ve ödeme işleminden sonra, proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.

(3) Su ürünlerine yönelik uygulanan projelerin ödemesinin yapılması için, 29/6/2004 tarihli ve 25507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği gereği, tesisin onaylı projesindeki yatırımları tamamlaması ve üretime başlamasından sonra tesis adına düzenlenmesi gereken Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesinin hak sahibi tarafından il müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekir.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak hibe ödemeleri için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesinden karşılanır ve Banka aracılığı ile ödenir. Yapılacak nakdi ödemenin % 0,2’si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenir.

(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

Geri ödeme ve yaptırımlar

MADDE 21 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı ve yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen hak sahipleri, 5 yıl süreyle 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 22 – (1) Hak sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, hibe ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri yılda en az iki defa olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

(2) Bakanlıkça yapılan kontroller veya ihbarlar neticesinde, hibe sözleşme ve taahhütname hükümlerine aykırı hareket eden hak sahiplerinin hibe sözleşmesi feshedilerek, hak sahibine yapılan hibe ödemesi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Proje Gider Esasları, Gider Kalemleri ve Karşılanmayacak Giderler

Proje gider esasları

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

 1. a) Hak sahibi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisindeki alımlar olması,
 2. b) Proje içeriğine esas gider kalemlerine uygun olması,
 3. c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş ve belgelere dayandırılmış olması gerekir.

(2) Hak sahipleri, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları inşaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(3) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde satın alma belgelerini inceler.

Gider kalemleri

MADDE 24 – (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, arılı kovan, yeni tesis, hayvancılık projelerindeki canlı hayvan alımı giderleri, su ürünleri üretiminde havuz inşaat malzemesi giderleri, kuluçkahane dolabı, su ürünleri yetiştiricilik belgesi olan tesislerden faturalı olarak alınmış olması şartıyla yavru ve/veya anaç alımı giderleri bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri uygulayacak olan hak sahipleri, canlı hayvan alımlarını kooperatif, birlik, damızlık gebe düve üretim işletmeleri başta olmak üzere, fatura kesebilen tüzel kişiliklerden/kurumlardan kendileri gerçekleştirirler.

(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler

MADDE 25 – (1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi imzalanmadan önce yapılmış olan hiçbir harcama karşılanmaz.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız
———————————————–
(*) Kaynak: Tarım Bakanlığınca 17.12.2019 Tarihli ve 30981 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanmıştır

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.