YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2019-2020 KIRSAL KALKINMA UZMAN ELLER HİBELERİ

Bu kararın uygulanmasına başlanmıştır!  Buraya Tıklayarak İnceleyebilirsiniz…..

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN  KARAR (*)

 Amaç

MADDE 1-(1) Bu Karar; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksek okulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla   hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Karar, 2019-2020 yılları için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksek okul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı 5 inci madde kapsamındaki projelere 100 bin TL’ye kadar hibe verilmesine ilişkin  hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 417 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

Hak sahibi: Değerlendirme kriterleri neticesinde projeyi uygulamaya hak kazanarak hibe sözleşmesi imzalamış, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksek okulu veya üniversite mezunu olan gerçek kişileri,

Hibe sözleşmesi: Hak sahibi ile İl Tarım ve Orman Müdürü arasında imzalanarak mühürlenen ve hibeden yararlanma esaslarıyla tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ç) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyük şehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce köy tüzel kişiliğine sahip olan ve bu Kararın yürürlük tarihi itibarıyla nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

ifade eder.

Desteklenecek proje konuları

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen proje konuları desteklenir:

Hayvansal üretime yönelik

Bitkisel üretime yönelik

Su ürünleri üretimine yönelik

ç) Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler.

(a), (b), (c) ve) (ç) bentlerinde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik

Proje hibe tutarı

MADDE 6- (1) Uygulanacak projelere, proje bütçesine oranla 100 bin TL’ye kadar hibe verilebilir.

Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

Hibe ödenebilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak hibe ödemeleri için gerekli kaynak Kırsa Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesinden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının

% 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu ödenir.

(2) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde ye alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

MADDE 8- (1) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu olmayan kişiler bu Karar kapsamındaki desteklemeden  yararlanamaz.

Hak sahipleri, bu Karar kapsamında verilecek hibe desteklerinden sadece bir ke yararlanabilir.

5 inci maddede belirtilen projeler konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanan bu Karar kapsamında hak sahipliğine aday kişiler, bu Karar ile düzenlene desteklemeden

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri il ilgili hususların denetimini sağlayacak tedbirleri alır.

Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar 21/7/195 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gör tahsil

İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzer desteklemeden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uyarınca beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin hususlar

MADDE 10- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafında çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
—————————————————————–
(*) 12/07/2019 Tarihli ve 30829 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.