YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Makine Sektörü Teşvikleri Çağrı İlanı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi)

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Makine Sektörü Çağrısı 3 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilmiştir. Buna Göre; (*)

1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Partalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapılabilmektedir.
2. Başvuru işlemleri Program Partalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek olup, gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği çağrı duyurusuyla ilgili dokümanlar kısmında sunulan yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı hallerinin ön başvuru sürecinde elektronik olarak sisteme yüklenmesiyle yapılacaktır. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulanan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.
3. Yetkilendirilmesi yeni yapılan kişilerin program sürecinde kesin başvuru işlemlerini sürdürebilmeleri için ön başvuru süresinin bitimini müteakiben en geç 15 gün içerisinde ıslak imzalı belgelerin aslının Program Yönetim Ofisine posta yoluyla ulaştırılması gerekir.
4. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek olup, birden çok tüzel kişiliği kapsayacak şekilde ortaklı başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.
5. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Makine Sektörü Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Armonize Sistem kodlarına sahip ve/veya yenilikçi teknoloji alanları kullanılarak üretilebilecek ürünlerin, üretilmesine yönelik yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir.
6. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için AR-GE ihtiyacı bulunması durumunda AR-GE sürecine ilişkin bilgilerin de başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin AR-GE ve yatırım süreçleri bir bütün olarak değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
7.Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den daha az olamaz.
8. Ön başvuru süreci içerisinde sundukları bilgilerin incelenmesi neticesinde, yetkilendirme bulunmadığı halde, geçerli yetkilendirme belgelerinin elektronik ortamda sunulmadığı ve 4 ila 7 nci maddelerde sıralanan koşulların sağlanmadığının anlaşıldığı durumda başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirme yapılacaktır. Eksiklerini yapılan bilgilendirmede belirtilen süre içerisinde gidermediği anlaşılan proje başvuruları kesin başvuruda bulunma hakkını kaybederek dikkate alınmayacaktır.
9. Kesin başvuru süresi içerisinde AR-GE ihtiyacı bulunan firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında AR-GE sürecine ilişkin başvuru formlarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin AR-GE kısmı için öngörülen tamamlama süresi ek süreler (süre uzatımı) dahil 36 aydan fazla olamaz. İlgili TÜBİTAK destek programına ilişkin detaylar, çağrı duyurusu sayfasının ilgili dokümanlar kısmında kesin başvuru süreci başlamadan önce duyurulacaktır.
10. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve en az 1 (bir) proje paydaşı ile uzlaşı protokolü sunan firmalardan, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki desteklere de başvurmak isteyen firmaların, öngörülen yatırım faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen bir kısmı için KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki başvuru formlarını eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırımın KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila ek süreler (süre uzatımı) dahil 36 ay arasında olmak zorundadır. Stratejik Ürün Destek Programına ilişkin detaylar, çağrı duyurusu sayfasının ilgili dokümanlar kısmında kesin başvuru süreci başlamadan önce duyurulacaktır.
11. Öngörülen yatırım faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için firmalar talepte bulunabilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir.
12. 9 ila 11 inci Maddeler kapsamında talep edilen bütün destekler ve ilgili proje harcamalarının hepsini kapsayacak şekilde çağrı duyurusu ekinde yer alan formatta Proje Fizibilitesi Raporunun da kesin başvuru süresi içerisinde elektronik olarak Program Portalına yüklenmesi gerekmektedir.
13. Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben değerlendirme süreçleri başlatılacak olup, değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacak olan Bağımsız Değerlendirme Raporunun elektronik olarak Program Partalına yüklenmesi gerekmektedir.
14. Çağrı sürecinde ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve şablonlar çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer almaktadır.
15. Çağrı takviminde öngörülen tarihler ile form ve şablonlar, ihtiyaç duyulması halinde Program Partalında ilan edilmek suretiyle değiştirilebilecektir.

ÇAĞRI TAKVİMİ*
Program Ön Başvuru Başlangıç Tarihi:3 Ekim 2019 Perşembe
Program Ön Başvuru Bitiş Tarihi:22 Kasım 2019 Cuma
Program Kesin Başvuru Başlangıç Tarihi: 12 Kasım 2019 Salı
Başvuru Belge ve Formlarının Teslimi İçin Son Tarih: 13 Aralık 2019 Cuma
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Teslimi İçin Son Tarih::17 Ocak 2020 Cuma
Program İnceleme Sürecinin Tamamlanması:28 Şubat 2020 Cuma
Program Komitesi Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması: 20 Mart 2020 Cuma
Kararların Tebliği ve Destekleme Sürecinin Başlatılması: 23 Mart 2020 Pazartesi
* Öngörülen değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde uzatılabilir.

Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi

Armonize Sistem (HS6) Kodlarına Göre Ürünler
# HS6 Kodu HS6 Tanımı
1.731511 Demir/çelikten makaralı zincirler
2. 840721 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı
3. 840890 Diğer amaçlar için motorlar-dizel, yarı dizel1
4. 841231 Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları
5. 841330 İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları
6. 841370 Diğer santrifüjlü pompalar2
7. 841410 Vakum pompaları
8. 841430 Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
9. 841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler3
10. 841480 Diğer amaçlar için kullanılan kompresör, vantilatör, aspiratör4
11. 841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları
12. 841869 Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar5
13. 841950 Isı değiştiriciler (eşanjörler)
14. 841960 Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler
15. 842123 İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri
16. 842129 Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları6
17. 842139 Diğer motorlar için hava filtreleri7
18. 842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları
19. 842230 Şişe, kutu ve benzeri doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri
20. 842710 Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabalar
21. 842720 Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları
22. 842810 Asansörler, skipli yük kaldırıcıları
23. 842833 Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler
24. 842952 Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler
25. 844110 Kâğıt/karton kesme makineleri
26. 844140 Kâğıt hamuru, kâğıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler
27. 844180 Kâğıt hamuru, kâğıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar
28 844316 Fleksografik baskı yapan makinalar
29. 844520 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler
30. 844630 Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği < 30 cm. 31 844712 Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı > 165mm
32. 844790 Diğer örgü, gipür, tül, dantela ve benzeri imali için makine ve cihazlar8
33. 844851 Örgü makinelerine ait platin, iğne, ilmik oluşturan diğer eşya9
34. 845221 Otomatik üniteli dikiş makineleri
35. 845710 Metal işleme merkezleri
36. 845811 Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgâhları-metal işleyen
37. 846693 (84.56-84.61) dörtlü kırılımındaki makinelere ait aksam-parçalar10
38. 846721 Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar
39. 846722 Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler
40. 846729 Elle kullanılan, elektro-mekanik diğer aletler
41. 847710 Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları
42. 847720 Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri
43. 847790 Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları
44. 847950 Sınai robotlar
45.847981 Metal işleyen makineler (elektrik tel bobin halinde sarmaya mahsus olan dahil)
46. 847982 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme ve benzeri makineleri
47. 847989 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine ve cihazlar11
48. 847990 Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçaları12
49. 848120 Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları
50. 848210 Bilyeli rulmanlar
51. 848220 Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)
52. 848240 İğneli rulmanlar
53. 848320 Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)
54. 848330 Yatak kovanları (rulmansız olanlar) mil yatakları
[1] Açıklama: Jeneratör ve benzeri yerlerde kullanılan motorlar

[2] GTİP kodu 841370519000, 841370599000, 841370759000, 841370309000 olanlar

[3] GTİP kodu 841459209000, 841459409000 olanlar

[4] GTİP kodu 841480229000, 841480599000, 841480199000 841480119000 olanlar

[5] GTIP kodu 8418699001000 olanlar

[6] İçecek ve yağlar haricindeki sıvıların filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

[7] İçten yanmalı motorlar haricindeki motorlar için hava filtreleri

[8] GTİP kodu 844790000019, 844790000011 olanlar

[9] GTİP kodu 844851900011 olanlar

[10] Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinelere ait aksam-parçalar

[11] GTİP kodu 847989979000 olanlar

[12] GTİP kodu 847990809019 olanlar

Yenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler
Servo Teknolojileri
Servo motor
Lineer servo motor
Seri/paralel elastik eyleyiciler
Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler
Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler
Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler
Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler
Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri
Veri toplama kartı
Gerçek zamanlı işletim sistemi
Harmonik dairesel ve benzeri redüktör teknolojileri
Planet screw, sonsuz dişli türü güç iletim modülü
Kablo tahrikli sistemler
Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik)
Kuvvet, tork ve dokunsal sensörler
Lidar ve infrared sensörler
Üç Boyutlu Yazıcılar
Hibrit imalat sistemleri
Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler
Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri
Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı
Eklemeli İmalat Makineleri
Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Metal toz serme yöntemleriyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri
En az 400 W’lık dinamik odaklama özellikli CW (continious wave) fiber lazer rezonatör ve optik sistemi
Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi
Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler
10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri
Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi
Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler
Toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri
İleri Döküm Teknolojileri
Mukavemeti yüksek yumru grafitli dökme demire (Compacted Graphite Iron-CGI) yönelik döküm teknolojileri
İnce döküm teknolojileri
Hassas döküm teknolojileri (Vakum hassas ve benzeri teknolojiler)
—————————————-
(*) Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu programın desteklerini görmek için tıklayınız…

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.