YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Proje Bazlı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Devlet Teşvikleri

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (*)

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentle eklenmiştir.

”(a) Aracı kurum: Faiz veya kar payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olma üzere bankaları, katılım bankalarını ve finans kuruluşlarının,”
“ı) Öncelikli Ürün Listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerdeki ürünleri ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliğ ile yayımlanacak listeyi,
i) Program Değerlendirme Komitesi: Çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafında belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvurular değerlendirerek destek kararını verecek komiteyi,
j) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli Ürün Listesindeki ürünler ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan destek programını,”

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının “g” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan “kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(g) Faiz veya kar payı desteği”
“(l) Hibe desteği”

MADDE 3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ”Bakanlık ibaresinden sonra gelmek üzere “başvuru esnasında veya” ibaresi ve mezkur maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvurulan, bu Program özelinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 4- Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” ve dördüncü fıkrasında yer alan ”Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve mezkur maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“g) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörleri gelişimine katkı sağlayabilme,”
“(2) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürü Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ellimilyon Türk Lirası, Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise beşyüzmilyon Türk Lirası olması gerekir.”

“(6) Yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirası ile beşyüzrnilyon Türk Lirası arasında olup, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dahilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gib kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dahilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.
(7) Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatının projelerinden uygun gördüklerinin, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilir.”

MADDE 5- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve sabit yatırım tutarı beşyüzrnilyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının onayına tabidir.”

MADDE 7- Aynı Kararın 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanılması halinde ise bu Karar kapsamı desteklerin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili Destek Kararında belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Kararın 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde onuncu fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde onbirinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve onüçüncü fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, mezkur maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yurt içinde yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım finansmanına ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz ve kar payı tutarlarının doğruluğundan ve kredinin veya finansmanın yatırım için kullandırılmasından sorumludur. Bu kredi veya finansmana ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulaması, Genel Müdürlük ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülür. Ayrıca, yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya yatırım finansmanı içi yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimler çerçevesinde faiz veya kar payı desteği uygulanabilir.
(3) Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılır.”

“(14) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.”

MADDE 9- Bu Kararın;
a) 1 inci, 2 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardım Verilmesine İlişkin Kararın sırasıyla, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 3 ünc maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ve 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapıla değişiklikler 26/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandığı Resmi Gazete
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi Sayısı
17.10.2016 2016/9495 26.11.2016 29900
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan  Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
30.04.2018 2018/11714 23.06.2018 30457
23.10.2018 199 24.10.2018 30575

———————————————————————
(*) Kaynak:07/08/2019-30855 Tarih Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.