YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

VAN DEPREMİNDE ZARAR GÖREN HAYVANLARA YEM DESTEĞİ TEBLİĞİ

VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ZARAR GÖREN HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YEM DESTEĞİ ÖDENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/60)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2011 tarihli ve 2011/2511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Karar kapsamındaki yetiştiricilere yapılacak yem desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 2011/2511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Kararın 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şube müdürlüklerini,

ç) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

d) İl müdürlüğü: Bakanlık Van İl Müdürlüğünü,

e) İlçe müdürlüğü: Bakanlık Van İline bağlı ilçe müdürlüklerini,

f) İl hasar tespit komisyonu: Van İlinde depremden zarar gören yetiştiricilerin tespit edilmesi amacı ile kurulan komisyonu,

g) Kayıtlı hayvan: İl hasar tespit komisyonlarınca hasar tespiti yapılan yerleşim yerlerinde bulunan hayvancılık işletmelerinde görevli personelce tespitleri yapılıp listelere kaydedilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanları,

ğ) Yetiştirici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Destekleme için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Başvuru, işletme tespiti ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

MADDE 5 – (1) Yem desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Van İlinde meydana gelen depremde hasar görmüş yerleşim yerlerinde bulunan yetiştiricilerin kayıtlı hayvanları için ödeme yapılır.

b) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan Yem Desteğinden Faydalanacak İşletmedeki Hayvan Tespit Formu, başvuru olarak kabul edilir.

c) İlçe müdürlüğü, Yem Desteğinden Faydalanacak İşletmedeki Hayvan Tespit Formunu dikkate alarak, Ek-3’te yer alan İlçe Yem Destekleme İcmalini hazırlar ve onaylayarak İl Müdürlüğüne gönderir. Merkez İlçeye ilişkin İlçe Destekleme İcmali, İl Müdürlüğünce hazırlanır.

ç) Ek-4’te yer alan Ödemeye Esas Yem Destekleme İcmali, İl Müdürlüğünce hazırlanır, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

d) İcmallere ve ödemeye ilişkin iş takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemeden faydalanacak yetiştiricilere yapılacak ödemeler, Banka aracılığı ile doğrudan yapılır.

Yetki ve denetim

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Bu Tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2011/2511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğü yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Yararlanamayacaklar

MADDE 8 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 9 – (1) Bakanlık denetimini sağlayacak tedbirler kapsamında, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) 2011/2511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 10 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

———————————————————————–

22 Aralık 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28150

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.