YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEȘVİK BELGELERİ KAPSAMINDA İNDİRİLEMEYEN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

lgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2005 yılında başlayan hastane yatırımınız bulunduğu belirtilerek 31/12/2008 tarihi itibarıyla mevcut olan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyen yatırım indirimi istisnası tutarları ile bu yatırımlar kapsamında olup iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edecek şekilde bu tarihten sonra yapmış olduğunuz yatırım harcamalarının 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım indirimi istisnasına konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde;

“Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, (6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01/08/2010) yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dahil) çerçevesinde kazançlardan indirebilirler.

(6009 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen cümleler Yürürlük; 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 01/08/2010) Şu kadar ki, vergi matrahının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan 276 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin,

– “2.1. 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup devreden yatırım indirimi istisnası tutarları”  başlıklı bölümünde;

“Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2005 tarihi itibariyle mevcut olup, kazancın yetersiz olması nedeniyle indiremedikleri devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarını (2006, 2007 ve 2008 yıllarında yararlandıkları tutarlardan kalan kısmı), Tebliğin (3) numaralı bölümünde yapılan açıklamaları da dikkate alarak ve endekslenmiş değerleri ile birlikte 2010 ve müteakip yıllarda elde ettikleri kazançlarından indirebileceklerdir”,

– “3.1. İndirime konu yatırım indirimi istisnasının hesaplanması” başlıklı bölümünde ise

“Bu Tebliğin (2) numaralı bölümünde yer alan yatırım indirimi tutarları, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri (Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde 2010 ve müteakip yılların kazançlarından indirilebilecektir.

Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini aşamayacaktır. İlgili dönemde yatırım indirimi istisnası uygulanacak kazanç ise yatırım indirimi uygulanmadan önceki zarar mahsubu ile tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonraki tutar olacaktır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; 1/1/2006 tarihinden önce başlayan hastane yatırımınızla ilgili olarak bu tarih itibarıyla mevcut olup, kazancınızın yetersiz olması  nedeniyle indiremediğiniz devreden yatırım indirimi istisnası tutarları ile 1/1/2006 tarihinden sonra söz konusu yatırımınızla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz eden yatırım harcamalarınızın üzerinden hesaplanan istisna tutarlarının yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 2010 ve müteakip yıllarda elde edilen kazançlardan, ilgili kazancın % 25 ini aşmayacak şekilde indirebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak kurum kazancınız bulunmasına rağmen ilgili yıllarda yararlanılmayan yatırım indirimi istisna tutarlarının sonraki yıllara ait kazançlardan indirilemeyeceği ve 1/1/2006 tarihinden önce başlayan yatırımınızla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz etmeyen yatırım harcamalarınız için bu istisnadan yararlanamayacağınız tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

———————————————————————————————————–
Maliye Bakanlığı Özelgesi
HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tarih     20/08/2011
Sayı     B.07.1.GİB.4.31.15.01-KVK-5-04-48
Konu:İndirilemeyen yatırım indirimi istisnası tutarlarının daha sonra yatırım indirimi istisnasına konu edilip edilemeyeceği hk.
İlgili Kanun Maddesi:5520

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.