YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde Müracaatların Değerlendirilmesi ve Belge Düzenlenmesi başlığında  belirlenen Vergi resim harç istisnası belgesi almak için;

“Firmaların, vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Müsteşarlıkça, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi düzenlenebilir. Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgelerin bir nüshası ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine, bir nüshası ise firmaya gönderilir.

 

EK-1

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ALMAK İÇİN

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1- Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış)

2- Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu (Ek-2)

3- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren liste (Banka tasdikli)

4- Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter tasdikli örneği)*

5- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

6- Son yıla ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli (Vergi dairesince tasdikli),**

7- İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış) (Ek-3)

8- Faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm İşletme Belgesi, Seyahat Acentası Belgesi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Karnesi, Gemi Tasdiknamesi, Müteahhitlik Karnesi, Mukavele örneği, imalatçı firmalar için Kapasite Raporu v.b.)

9- Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (İhalenin uluslararası olduğu veya faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurumdan alınan yazı ile Tebliğ’in 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi için DPT Müsteşarlığının cari yıla ait yatırım programı numarası)

(*) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Ticaret Sicil Gazetesi.

(**) Yeni kurulan firmalar için Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli yerine noter tasdikli Vergi Levhası, Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli düzenlenmeyen kamu ve kuruluşları için vergi dairesinden alınan mükellefiyet belgesi ile konsorsiyum şeklinde yapılan müracaatlarda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli.

Not:

1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.

2- Müsteşarlık, projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine karar vermeye yetkilidir.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.