YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 İSTANBUL HİBE PROĞRAMLARI 1

Başvuru Süreleri Ön Proje Başvuru Son Tarihi: 23.03.2012, Saat: 17:00
PROGRAMIN ADI KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2012/BIL
PROGRAMIN AMACI Programın genel hedefi, Dokuzuncu Kalkınma Planı ve İstanbul Bölge Planı viz­yonu, gelişme eksenleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını sağlayacak, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracak işbirliği ağlarının ve ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işlevsel hale getirilmesi
Öncelik 2: Bilgi ve teknolojinin üretilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 3: Rekabetçilik ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 50.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Asgari Tutar: 300.000 TL Azami Tutar: 2.000.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ındanfazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 12 Ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Valilik,
• Kaymakamlıklar,
• Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
• Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuru­luşları),
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
• Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fa­külteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
• Sanayi ve Ticaret Odaları,
• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Ör­gütleri,
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfe­derasyonlar)
 

 

ÖRNEK PROJELER

 

 

1.Eğitim, kapasite geliştirme merkezleri, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent ofisleri gibi işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması,
2.Uygunluk değerlendirme ve piyasa gözetim ve denetimine yönelik hizmet yapılarının oluşturulması,
3.Biyoteknoloji, nanoteknoloji alanlarında üniversiteler arasında ve üniversite­lerle iş dünyası arasında işbirliği platformlarının oluşturulması ve geliştirilme­si,
4.Sektörel ve teknolojik iş geliştirme ve ticarileştirme merkezlerinin kurulması,
5.Ekonomik faaliyetleri geliştirmeye yönelik bilgi ve işbirliği ağlarının oluşturul­ması ve geliştirilmesi ile mevcut ağlara katılımı sağlayacak çalışmaların yapıl­ması,
6.Ekoverimlilik (temiz üretim) ve eko-inovasyon alanında İstanbul için uygun olan sektörlerde örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi,
7.Üniversite-iş dünyası işbirliği, inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, tasa­rım merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi,
8.İleri üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme, eğitim ve teknoloji transferi vb. çalışmalar yapacak İleri Üretim Merkezleri kurulması,
9.Yenilikçi öğretim yöntemleri geliştirme ve üretimle ilgili teknoloji konularında çalışmalar yapacak Üretim Öğrenme Merkezleri kurulması,
10.Bölgede, araştırma alanlarına, teknoloji ve ekonomi ile ilgili faaliyetlere ilişkin envanterlerin oluşturulması ve politikaların belirlenmesine imkan verecek veri tabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi,
11.Kentsel hizmetlerin ve bilgiye erişimin elektronik ortamlarda gerçekleştiril­mesi ve sunulması, buna yönelik teknolojilerin ve bilişim altyapısının geliştiril­mesi,
12.Ulaşım yoğunluğunun engellenmesi, farklı ulaşım türlerinin entegrasyonu, mevcut altyapının verimli kullanılabilmesi ve ulaşım talebinin etkin bir şekil­de yönetilebilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar,
13.Savunma teknolojileri, kablosuz sistemler vb. alanlarda yapılan Ar-Ge ve yeni­lik çalışmalarının artırılmasına yönelik işbirliği ağlarının kurulması,

14. Nanoteknolojinin sağlık, çevre, enerji, elektronik, bilgisayar, tekstil ve malze­me gibi farklı sektör ve alanlarda kullanımının sağlanmasına yönelik yenilik aktarım merkezlerinin kurulması

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.