YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN SOSYAL KALKINMA HİBE DESTEK ÇAĞRISI

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : T.C BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN
PROJE SON BAŞVURU TARİHİ : 31.01.2012 Saat:18:00’dir.

HİBE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.
VERİLECEK HİBE TUTARI :Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 10.000TL Azami tutar: 100.000TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ından fazla olamaz. Bu değeri aşan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.

 BU HİBE DESTEK PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:
Öncelik 1: Genç işsizler, engelli ve kadınlar başta olmak üzere, insan kaynaklarının eğitim yoluyla hizmet ve turizm sektörü alanlarında işgücü piyasasına kazandırılması
Öncelik 2: Engelli, kadın, çocuk ve yaşlıların yaşam kalitelerinin arttırılması ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması
Öncelik 3: Yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla girişimciliğin özendirilmesi ve ortak hareket kültürünün geliştirilmesi
Öncelik 4: Bölge kültürünü ve kimliğini geliştirerek çeşitlendirecek uygulamalara destek verilmesi

Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur. Tüm öncelikler bu mali destek programı kapsamında aynı öneme sahip olmakla birlikte; eğitim içeren projelerde istihdam garantisi sağlayan projeler diğer eğitim projelerine kıyasla mali ve teknik değerlendirme aşamasında avantaj elde edebilecektir.

BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar proje başvurusu yapabilir:
a)    Kamu kurum ve kuruluşları,
b)    İl Özel İdareleri,
c)    Belediyeler,
d)    5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vb.
e)    Üniversiteler,
f)    Lise, dengi ve üzeri mesleki eğitim veren okullar,
g)    Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb),
h)    Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar vb.)
i)    Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ,
j)    Organize Sanayi Bölgeleri,
k)    Küçük Sanayi Siteleri,
l)    Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler ,
m)     Üretici birlikleri ,
>    Gerçek kişiler,
>    Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar,
>    Kamu kurum kuruluşları hariç tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar, Başvuru sahibi veya ortağı olarak bu mali destek programına başvuramazlar.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:
Programın önceliklerinden en az biriyle uyumlu olarak programın amacına ulaşmasında pay sahibi olacak projeler uygun proje olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdaki örnek projeler başvuru sahiplerine fikir vermek amacıyla sunulmuştur. Bu projeler, örnek proje konularını içermekte olup, olası konuların tümünü kapsamamaktadır.

ÖRNEK PROJELER
>    Mevcut işgücü piyasası ve işletmelerin gelecekteki talepleri ile uyumlu mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması,
>    Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda ara eleman yetiştirilmesine yönelik sertifikalı eğitim projeleri,
>    Genç işsizlerin, engellilerin ve kadınların mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyileştirilerek istihdam olanaklarının artırılması,
>    Genç işsizlerin, engellilerin ve kadınların istihdama erişimlerinin sağlanması,
>    Engellilerin kent içinde, sosyal ve kültürel alanlara erişim olanaklarının geliştirilmesi, engelsiz yaşam çevreleri oluşturulması,
>    Çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla çalışan çocukların ebeveynlerine istihdam garantili mesleki kursların düzenlenmesi,
>    Eğitimde çağdaş teknik, yöntem ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak insan kaynaklarının geliştirilmesi,

>    Atölye tipi aletli istihdam garantili mesleki eğitim projeleri,
>    Yöresel kültürel değerlerin araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik projeler,
>    Çeşitli turizm imkânlarının (Eko turizm, yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, deniz turizmi vb.) araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik projeler,
>    Geleneksel el sanatlarına ait ürünlerin ve turistik eşyaların geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik projeler,
>    Turizm alanında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik eğitim projeleri,
>    Bölge turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımının yapılmasına yönelik projeler,
>    Bölgede turizm bilincinin arttırılmasına yönelik projeler.
Bir projenin yukarıda örnek olarak belirtilmiş olması, o projenin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.