YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ADANA, MERSİN MALİ DESTEK HİBE PROĞRAMLARI

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : ADANA, MERSİN

PROJE SON BAŞVURU TARİHİ : 18.01.2012 Saat:17:00’dir.

HİBE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : GÖÇLE GELEN NÜFUSUN SOSYAL VE İKTİSADİ UYUMUNUN SAĞLANMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar tutar.

VERİLECEK HİBE TUTARI :Bu program çerçevesinde verilecek destekler Asgari Tutar: 40.000 TL ve Azami Tutar: 300.000 TL tutarlar arasında olacaktır.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %90’ından fazla olamaz. Proje kapsamında küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin yer alması halinde verilecek destek oranları, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamayacaktır. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvurular reddedilecektir.

Proje bütçesinin Ajans desteği dışında kalan tutarı, Başvuru Sahibi -ve varsa ortakları-tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Eş-finansman yükümlülüğünün yerine getirilmesi tamamen yararlanıcının sorumluluğundadır.

Eş-finansmanın tamamının nakdi katkı olması gereklidir. Ayni katkılar eş-finansman olarak kabul edilmeyecektir.

BU HİBE DESTEK PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

Programın genel amacı, bölgeye göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyumunun sağlanmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1: Göçle gelen nüfusun kent yaşamıyla ve toplumun diğer kesimleriyle entegrasyonunun sağlanması,

Öncelik 2: Göçle gelen nüfusun yoğun olarak yaşadığı sorunlu bölgelerde çevresel/mekânsal iyileştirme düzenlemelerinin yapılması,

Öncelik 3: İşgücünün mesleki niteliklerinin kentsel iş kollarının taleplerini karşılar niteliğe kavuşturulması,

BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, yanısıra Başvuru Sahibinin:

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması

veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, koşullarının tamamını sağlaması yanısıra, aşağıdaki niteliklerden birini haiz olması gerekmektedir:

• Kamu kurum ve kuruluşları (mesleki eğitim yapan liselerin dışındaki okullar hariç),

• Mahalli İdareler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri,

• Üniversiteler,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

• Çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri,

• Tarımsal amaçlı kooperatifler,

• Vakıflar, dernekler,

• İşçi ve işveren sendikaları,

• İş geliştirme merkezleri,

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Başvuru Sahibi olarak başvuramazlar. Kamu kurumu niteliğini haiz olmayan bir başvuru sahibi ile kamu kurumu niteliğini haiz, bir ya da daha fazla ortağın birlikte yer aldığı projeler için değerlendirme sürecinde +4 puanlık bir avantaj sağlanacaktır.

Başvuru Sahipleri, 5449 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin (d) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Çukurova Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği için başvuramazlar.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir. Ayrıca eğitim ve bilgilendirmeye yönelik projelerde, eğitim ve bilgilendirme müfredatının içeriği, -varsa-verilecek sertifikanın geçerliliği ve eğitimcilerin hangi kaynaklardan tedarik edileceği hususlarının Başvuru Formunda açıkça izah edilmesi gereklidir.

 

Bölgeye göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyumunun sağlanmasını amaçlayan bu

program kapsamında desteklenecek projeler için öncelik alanları ve proje konuları şunlardır:

Öncelik 1: Göçle gelen nüfusun kent yaşamıyla ve toplumun diğer kesimleriyle entegrasyonunun sağlanması,

• Göçle gelen nüfusun bireysel gelişimlerine ve sorunlarının giderilmesine yönelik merkezlerin kurulması,

• Kadınların sosyal hayata uyumunu sağlayacak ve artıracak birimlerin oluşturulması

• Gençlik ve spor merkezleri kurularak gençlerin kent yaşamına uyumunun sağlanması

• Sokakta çalışan çocukların eğitime devam edebilmeleri için gereken çalışmaların yapılması

• Göçle gelen nüfusun kamusal hizmetler konusunda farkındalıklarının artırılması ve bu hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi,

• Aile içi şiddetin azaltılması ve şiddete maruz kalan bireyler için psikolojik destek ve terapi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması,

• Aile danışma ve halk sağlığı merkezlerinin oluşturulması ile aile içi iletişimin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,

• vb. konularla ilgili projeler,

Öncelik 2: Göçle gelen nüfusun yoğun olarak yaşadığı sorunlu bölgelerde çevresel/mekânsal iyileştirme düzenlemelerinin yapılması,

• Kültürel etkinlik alanları, okuma salonları, etüd merkezlerinin kurulması,

• Rekreasyon alanlarının (yeşil alan, spor sahası, çocuk parkı, vb.) düzenlenmesi,

• Çok amaçlı kullanıma yönelik toplantı, sergi alanı ve benzeri alanların oluşturulması, vb. konularla ilgili projeler,

Öncelik 3: İşgücünün mesleki niteliklerinin kentsel iş kollarının taleplerini karşılar niteliğe kavuşturulması,

• Niteliksiz işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik nitelikli ve sertifikalı eğitimlerin düzenlenmesi,

• Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda sertifikalı ara eleman eğitimi düzenlenmesi,

• Engellilerin hayata tutunabilmesi, ekonomik ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması için kabiliyetleri ile uyumlu mesleki eğitimlerin düzenlenmesi

• Atölye tipi uygulamalı mesleki eğitimlerin düzenlenmesi, vb. konularla ilgili projeler,

Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

Bu program kapsamında kar amacı güdülen projeler uygun kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

• %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle cari faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.