YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 TARIMSAL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI HİBE DESTEKLERİ

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/57)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirmek için sulama makine ve ekipmanlarının alımının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, Kırsal Kalkınma Planı ve 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı eki Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

c) Elektronik Ödeme tablosu: İl Müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listelerini,

ç) Genel müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya Valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

e) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

g) Mal alımları: Bireysel sulama makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ğ) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

h) Referans fiyat: Referans fiyat komisyonu tarafından bireysel sulama makine ekipman grupları için belirlenen fiyatı,

ı) Referans fiyat komisyonu: Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

i) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

j) Veri Tabanı: Genel Müdürlük veri tabanı sorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, İl müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

k) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri

Genel müdürlük

MADDE 5 (1) Genel müdürlük:

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere bankaya gönderir.

b) Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

ç) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

d) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür.

İl müdürlüğü

MADDE 6 (1) İl Müdürlüğü; Program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 30 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların; idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekreterya ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Başvuru hazırlama dönemlerinde, yatırımcıların başvurularının hazırlanması konusunda gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik,

b) Başvuruların bu Tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılması, hibe sözleşmelerinin imzalanması, uygulamaların takibi ve usulüne uygun olarak gerçekleşen ödeme taleplerinin incelenmesi, onaylanması ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi

ve Kuruluşlar ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Programın yatırım konuları

MADDE 8 (1) Program aşağıdaki 10 adet yatırım konusunu kapsar.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

g) Trafo uyarı sistemleri kurulması,

ğ) Ön ödemeli kartlı su sayaçları alınması,

h) Manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesi.

Programın uygulama illeri

MADDE 9 (1) Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 10 (1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme Birimince tespiti en geç 25 gün içerisinde tamamlanır.

Başvuracak kişi ve kuruluşlar

MADDE 11 (1) Gerçek ve tüzel kişiler ile Sulama Kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aşağıdaki gruplar için programdan yararlanmak üzere başvuru yapabilir:

a) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler.

b) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen her bir mal grubu için Sulama Kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri.

(2) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 12 (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların ( Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hariç ) başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 13 (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 50.000 TL, tarımsal amaçlı şirketler için 100.000 TL, sulama kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için 200.000 TL’yi geçemez.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 14 (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Yerinde teslim giderleri ve montaj giderleri mal bedeli içinde olacak şekilde, mal alım faturası düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Aşağıda belirtilen mal ve makine grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montajının, kontrollerinin ve basınç denemesinin yapılması,

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp debi ve basınç kontrollerinin yapılması,

c) Sulama kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine ait manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesinde kullanılan ekipmanların, ön ödemeli sayaçların ve trafo uyarı sistemlerinin kurulmasında kullanılan ekipmanların yerinde montajı ve kontrolü yapılması.

(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları referans fiyat listelerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 15 (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2011 yılından önceki makine ve ekipmanlar alım giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilir. Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 16 (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince 20 günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara sağlanacak bilgi

MADDE 17 (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek çalıştay, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler

MADDE 18 (1) Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il veya ilçe müdürlüklerine yapılır.

Başvuru şekli

MADDE 19 (1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen bireysel sulama makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il veya ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 20 (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular başvuru sahiplerine bir tutanakla iade edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 21 (1) Referans fiyat komisyonu tarafından program kapsamındaki makine ekipman ve alt grupları için referans fiyat listeleri belirlenir. Belirlenen bu listeler yayınlanır.

(2) Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanılma amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özellikleri gibi çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar ve yayınlanan Referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının alacağı makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit eder. Bu fiyat Referans fiyatın üzerinde olamaz.

(3) Uygun görülen başvurular, değerlendirme kriterlerine göre her makine için ayrı puanlama yapılarak yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 22 (1) Programa yönelik olarak bireysel sulama başvurusunun yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, sulanan alan, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile bireysel sulama makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır.

(4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 23 (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde incelenerek il müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine göre asıl liste ve reddedilen yatırımcı listeleri onaya sunulur ve il müdürlüğünün onayından sonra kesinleşen sonuçlar; reddedilen başvuru sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan yatırımcı listeleri 10 gün süresince il Müdürlüğü internet sitesinde, il ve ilçe duyuru panolarında yayınlanır. Listedeki yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 24 (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde, il ve ilçe duyuru panolarında yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il veya ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il veya ilçe müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından ilgili tebliğ doğrultusunda yayınlanan uygulama rehberinde yer alır.

(2) Referans listeleri, yatırımcının alacağı makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(3) Hibe sözleşmesi, il veya ilçe müdürlüğü ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

(4) Süresi içersinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 25 (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

(2) Hibenin nihai tutarı, bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen tutar ve oranları aşamaz.

Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 26 (1) Başvuru sahibi, tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, il müdürlükleri tarafından, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine bildirilmek suretiyle, defterdarlıklar veya vergi dairesi başkanlıkları vasıtası ile geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcı ve yükleniciler il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaların izlenmesi

MADDE 27 (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.

(3) Proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da izlenir.

Satın alma usul ve esasları

MADDE 28 (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas makine ve ekipman değiştirilemez. Hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla aynı makine ve ekipmanın bir üst modelini il proje yürütme birimi onayıyla alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura bedeli referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı, başvuru yaptığı sulama makine ve ekipmanının tarlaya montajı, tarlada test işlemleri yapıldıktan ve test tutanağı düzenlendikten sonra, parasını ödeyerek faturasını kestirir. Makinenin teslim alındığında ise yüklenici firma ile mal teslim tutanağı düzenlenir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 29 (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve malın teslim alındığına dair belgeyi ve tarlada test ve kontrol tutanaklarını bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Başvuru sahipleri kendilerine ait T.C. kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder.

(3) İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipman için yerinde tespit ve tarlada test tutanağını ve kabul tutanağını 30 gün içerisinde düzenler. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(4) Makine ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin ayda bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. Son kontrolleri yapılan elektronik ödeme tablosu, önceden belirtilecek ödemelerde kullanılacak olan Genel Müdürlük mail adresine elektronik posta ile gönderilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek veri tabanı sorumlusu tarafından banka ödeme formatına dönüştürülüp, Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir. Bu ödeme icmalleri imzalı ve mühürlü olarak bir asıl bir kopya olacak şekilde il müdürlüklerinde muhafaza edilir. Bu nedenle il Müdürlükleri ödeme yapılacak aya ait yatırımcı sayısı ve toplam ödenecek hibe miktarını, takip eden ayın ilk haftasına kadar bilgi için Genel Müdürlüğe gönderir.

(5) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce ‘hata düzeltme’ adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan 2012 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan ilgili bankaya yazı ile bildirir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 30 (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistik açısından yapılacak çalışmalarda il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanına girerler.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 31 (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarasına açılan T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına yapılır.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Projeden sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 32 (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış sulama makine ekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 33 (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 34 (1) Bu Tebliğ gereği, modern sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi ve genelgeler yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 35 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

———————————————————————————-

1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28371

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.