YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YURTDIŞINDAN KULLANILMIŞ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI (YATIRIM TEŞVİK)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO: 11)

MADDE 1 – 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No:9)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(d) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve vinç hizmetleri yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.

(4) Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya 10 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde, sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmış komple tesis kapsamında temin edilmiş ise 4 ay içerisinde ihraç edilir veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle;

a) Teşvik belgesinin iptal edilmesi durumunda, iptale ilişkin karar mezkûr Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanır. Gümrük müdürlüklerinin işlemlerin takibine ilişkin sorumlulukları yayım tarihinde başlar ve iptal kararları düzenli olarak takip edilerek üçüncü fıkra uyarınca işlemler tamamlanır.

b) Belge iptal edilmeden makine ve teçhizatın belge kapsamından çıkartılması durumunda, Ekonomi Bakanlığınca çıkartılma nedeni ve herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı hususu Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir. Söz konusu makine ve teçhizata sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.

(2) Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizata ait istisna uygulanmış katma değer vergisi, teşvik belgesinin iptal edilmesi veya makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamından çıkarılması nedeniyle tahsil edilirken, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca alınması gereken gecikme faizi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanır.

(3) Ekonomi Bakanlığı tarafından herhangi bir nedenle teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde gümrük idarelerince;

a) İptal edilen yatırım teşvik belgesine istinaden Ekonomi Bakanlığınca onaylanan makine ve teçhizat listesi kapsamında gümrüklerinden yapılan ithalat işlemleri tespit edilerek, sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.

b) İthalat için müracaatta bulunulması durumunda muafiyet uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ve dördüncü fıkrasında geçen “%30’a kadar (30 dahil)” ibareleri “%50’ye kadar (50 dahil)”, ikinci fıkrasının (b) bendinde geçen “%30’un” ibaresi “%50’nin” ile beşinci fıkrasının (b) bendinde geçen “%30 oran içerisinde (30 dahil)” ibaresi “%50 oran içerisinde (50 dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen “%30’a kadar (30 dahil)” ibaresi “%50’ye kadar (50 dahil)”, ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde geçen “%30’u” ibareleri “%50’yi” ile üçüncü fıkrasının (b) bendinde geçen “%30 limiti içinde (30 dahil)” ibaresi  “%50 limiti içinde (50 dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğde geçen “Hazine Müsteşarlığı” ibareleri “Ekonomi Bakanlığı”, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Ekonomi Bakanlığınca”, “Hazine Müsteşarlığından” ibareleri “Ekonomi Bakanlığından”, “Hazine Müsteşarlığının” ibareleri “Ekonomi Bakanlığının”, “Dış Ticaret Müsteşarlığından” ibaresi “Ekonomi Bakanlığından”, “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Bakanlık”, “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Bakanlıkça”, “Gümrük Müsteşarlığına” ibareleri “Bakanlığa”, “Gümrük Müsteşarlığının” ibareleri “Bakanlığın”, “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibareleri “Gümrükler Genel Müdürlüğü”, “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne” ibareleri “Gümrükler Genel Müdürlüğüne”, “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünce” ibareleri “Gümrükler Genel Müdürlüğünce” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

——————————————————————

12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.