YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ADANA, MERSİN BÖLGESEL HİBE DESTEKLERİ

HİBEYİ VEREN KALKINMA AJANSI : ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

 HİBE KAPSAMINDA OLAN İLLER : ADANA, MERSİN

 PROJE SON BAŞVURU TARİHİ : 06.02.2012 Saat:17:00’dir.

 HİBE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞLIĞI : REKABET GUCUNUN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

 TOPLAM HİBE KAYNAK TUTARI :Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 17.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar tutar.

 VERİLECEK HİBE TUTARI :Bu program çerçevesinde verilecek destekler Asgari Tutar: 50.000 TL ve Azami Tutar: 500.000 TL tutarlar arasında olacaktır.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Proje bütçesinin Ajans desteği dışında kalan tutarı, Başvuru Sahibi ve varsa ortakları tarafından eşfinansman olarak karşılanmalıdır. Eşfinansman yükümlülüğünün yerine getirilmesi tamamen yararlanıcının sorumluluğundadır.

Eşfinansmanın tamamının nakdi katkı olması gereklidir. Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul edilmeyecektir.

 BU HİBE DESTEK PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ:

Bu mali destek programının amacı TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet

gücünün artırılmasıdır.

Bu amaç doğrultunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1: Tarım ve gıda imalatı,

Öncelik 2: Ayakkabı imalatı,

Öncelik 3: Makine ve metal eşya imalatı,

Öncelik 4: Ülkemizde üretimi olmayan imalat sanayi ürünlerinin üretimi,

 BU HİBE ÇAĞRISINA KİMLER BAŞVURABİLİR?:

Proje konusunun ilgisine göre esnaf veya ticaret siciline kayıtlı iştigal alanları içerisinde olması yanı sıra Başvuru Sahibinin:

• Son üç yıl içerisinde herhangi iki yıla ait yıllık net satış hasılatlarının ayrı ayrı on beş milyon Türk Lirasını aşmaması,

Son üç yıl içerisinde herhangi iki yıla ait mali bilançolarının ayrı ayrı on beş milyon Türk Lirasını aşmaması,

• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna, yukarıdaki iki maddenin kapsamında olmayan bir işletmeye veya yukarıdaki iki maddenin kapsamında olmayan bir işletmenin sermayesinin veya oy haklarının tamamına veya bir kısmına sahip bir hissedara ait olmaması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması,

gerekmektedir. Yukarıdaki şartların tümünü taşımayan kişiler başvuru sahibi olamazlar. Ayrıca daha önceki mali destek programları kapsamında Ajansa başvuru yapmamış veya başvuruları Ajans tarafından desteklenmemiş başvuru sahipleri, değerlendirme sisteminde +4 puan avantaja sahip olacaklardır.

yukarıdaki (a)’dan [ej’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.

 HAZIRLANACAK PROJENİN KONULARI:

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda desteklenecek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

1. Tarım ve Gıda Ürünleri İmalatı

1.1 Gıda ürünlerinin imalatı (öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler, hazır hayvan yemleri imalatı hariç),

1.2 İçeceklerin imalatı,

1.3 Tarım ve gıda ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, soğuk muhafazası ve depolanması,

1.4 Modern sera kurulumu ve seraların modernizasyonu,

2. Ayakkabı İmalatı

2.1 Her türlü ayakkabı imalatı,

3. Makine ve Metal Eşya İmalatı

3.1 Ana metal sanayi (sıvı çelik imalatı ve sıcak haddeleme hariç),

3.2 Makine ve teçhizatı hariç, metal eşya sanayi,

3.3 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı,

3.4 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı,

3.5 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı,

3.6 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork imalatı,

3.7 Diğer ulaşım araçlarının imalatı,

4. Ülkemizde Üretimi Olmayan İmalat Sanayi Ürünlerinin Üretimi

Bu öncelik alanı, Türkiye’de halihazırda üretilmeyen her türlü imalat sanayi ürününün üretimini kapsamaktadır.

Ülkemizde üretimi olmayan imalat sanayi ürünlerinin üretimi isimli dördüncü öncelik kapsamında sunulacak projelerde üretimi planlanan ürünlerin Türkiye’de üretiminin yapılıp yapılmadığı hususu, Türkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından sağlanacak bilgi ve belgelerle kontrol edilecektir.

Proje konusunun yukarıda belirtilen liste kapsamında yer alması zorunludur. Yukarıda bahsedilen faaliyet alanları dışında Ajansa sunulan projeler kesinlikle desteklenmeyecektir. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konulan kesinlikle içermemelidir:

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,

• %15 ‘ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

• 1/8/1996 tarih ve 22714 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması ekinde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar kapsamında sıvı çelik üretimi ve sıcak haddelemeye yönelik yatırım projeleri,

• Bisküvi imalatı,

• Yufka ve kadayıf imalatı,

• Makarna, irmik, şehriye, kuskus vb ürünler imalatı,

• Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri (hazır yemek),

• Küp şeker imalatı,

• Bitkisel üretim (seracılık, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç),

• Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yatırımlarından “pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek, gofret, rakı ve bira” üretimi, “kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve fındık” üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımlar ile “hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması “yatırımları,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle cari faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

2011 takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında kar amacı güden bir Başvuru Sahibi, sadece bir proje başvurusunda bulunabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajansa başvuramaz. Bu hususlar izleme bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır.

Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvuru formunda belirtmek zorundadırlar. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz.

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.