YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2012 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT VE BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/42)

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın, ekinde yer alan listede belirtilen havzalarda desteklemeye esas 2012 yılı ürünü kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını gerçekleştiren üreticilere yapılacak fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Alım, satım belgesi: Vergi Usul Kanununda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) Borsa tescil beyannamesi: 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre düzenlenmiş belgeyi,

d) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

e) ÇKS belgesi: Üreticilerin 2012 yılı ÇKS veri tabanında kayıtlı olan veya ÇKS’ye kaydedilmek üzere çiftçilerden alınan Çiftçi Kayıt Formunun (C) bölümünde yer alan özlük, arazi ve ürün bilgilerini gösteren belgeyi,

f) Destek kayıt formu: Başvuru sahibi üreticiye ait özlük, fark ödemesi desteğine esas üretim, verim, tohumluk, ürün satış bilgileri ve fark ödemesi desteğine esas değerlendirmenin yer aldığı sistemden alınacak belgeyi,

g) Fark ödemesi desteği: Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

ğ) İl komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ziraat Odaları Birliği, sanayi ve ticaret odalarının ildeki temsilcileri ile bulunan yerlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile ticaret borsası temsilcisinden oluşturulan komisyonu,

h) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini,

ı) İlçe komisyonu: Kaymakam başkanlığında; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilçe ziraat odası varsa sanayi ve ticaret odaları ile ticaret borsası temsilcilerinden oluşturulan komisyonu,

i) Kararname: 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

j) Sertifikalı tohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan elit, orijinal ve sertifikalı kademedeki tohumluğu,

k) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım Kanununun 16 ncı maddesine göre oluşturulan Kurulu,

l) Tasiriye faturası: Maliye Bakanlığı tarafından bastırılan, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, vergi dairesine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki zeytin sıkma tesislerince üreticiden teslim alınan zeytinin sıkma bedeli karşılığında düzenlenen ve üreticinin adı soyadı, bağlı olduğu il, ilçe ve köyünü gösterir şekilde açık adresi, üretici tarafından getirilen zeytinin kilosu, cinsi ve elde edilen yağ miktarını gösterir faturayı,

m) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

n) Üretici: 2012 yılında çiftçi kayıt sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri ürettiği il/ilçe müdürlüğü tarafından tespit edilen kamu tüzel kişilikleri hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Ödemelerinin Uygulanması

Fark ödemesi desteklerinin uygulama alanı, ödeme esasları, ödeme yer ve zamanı, ödeme şekli

MADDE 4 – (1) Kararname ekindeki listede yer alan havzalarda, 2012 yılında kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerini üreten üreticiler, 2012 yılına dair ÇKS kayıtlarını, zeytinyağı dışında desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları ve 6 ncı maddede istenen belgelerin ibrazı şartıyla fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(2) Alım satım işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir ve ham rafinajlık veya natürel zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticileri ile bu ürünlerin üretimini, Bakanlıkta kayıtlı tohumluk üretici kuruluşları ile sözleşmeli olarak yapan üreticiler de fark ödemesi desteğinden yararlanır.

(3) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, 2012 yılı ürünü fark ödemesi desteği miktarları kilogram başına; kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)  46 Kr, yağlık ayçiçeği için 24 Kr, soya fasulyesi için 50 Kr, kanola için 40 Kr, dane mısır için 4 Kr, aspir için 40 Kr, zeytinyağı için 50 Kr, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale 5 Kr, çeltik, kuru fasulye, mercimek ve nohut için 10 Kr olarak belirlenmiştir.

(4) Üreticiler,  6 ncı maddede istenen belgeler ve farklı il/ilçelerde gerçekleştirdiği üretim ve satışlar ile ilgili tüm belgeleri, sadece ÇKS’ye başvurduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz eder.

(5) Önceki yıllara ait destekleme uygulamalarında haklarında destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmamaları yönünde karar alınan üreticilerin başvuruları, Ek-2 de yer alan taahhütname ile kabul edilir. Ancak bu karar üretici lehine yasal mercilerde bozulmadığı sürece, başvurunun kabulü herhangi bir hak doğurmaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen üreticilerin, 2012 yılı ürünü fark ödemesi desteği için ödeme aşamasına gelinceye kadar, ÇKS kaydı, arazi ve ürün tespitleri, başvuru sırasında istenecek diğer belgelerin alınmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri yapılır, fakat herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, kararın zaman içerisinde üretici lehine bozulması halinde, il/ilçe komisyon kararı ile fark ödemesi desteği yapılır, aksi durumda müracaat dosyaları il/ilçe komisyon kararı ile kapatılır.

(7) İl komisyonu, ödemeye esas yapacağı incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben, il müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan il icmalini onaylayarak il komisyon kararı ile birlikte Bakanlığa gönderir. Bakanlık, ödemeye esas icmal listelerindeki toplam fark ödemesi desteği miktarlarını, ödemelerin yapılabilmesini temin için elektronik ortamda bankaya gönderir. Gerekli kaynağın banka şubelerine aktarılmasından sonra fark ödemesi desteğine ilişkin ödemeler yapılır.

(8) Buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine, 2012 yılı bütçesinden kaynak artması halinde, 2012 yılında başlamak üzere dönemler halinde de fark ödemesi desteği yapılır.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 5 – (1) Kararnamede yer aldığı üzere fark ödemesi desteğine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olup, bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlar, kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden de yararlanır.

(2) Buna göre uygulamanın yürütülmesi amacıyla il ve ilçe komisyonları oluşturulur.

(3) İl/ilçe komisyonları, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini kararda yazılı olarak belirtir.

(4) Üretici ve ürün bazında arazi miktarları belirlenirken, Bakanlık tarafından yürütülen ÇKS gereği yapılan örnekleme arazi tespitlerinde öncelikli olarak fark ödemesi desteğine esas araziler dikkate alınır. Bu tespitler ayrıca tutanağa bağlanır.

(5) Fark ödemesi desteğine ilişkin olarak, 2012 yılında ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri ürettiğine dair il/ilçe müdürlüğüne müracaat eden çiftçilerin beyanlarına, ilgili köy muhtarı ve azaların onayı ile köy bazlı desteklemeye tabi olabilecek toplam üretim alanının, il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılan köy bazlı toplam üretim alanı tespitlerine uygun olması koşulu ile aksi ispatlanıncaya kadar itibar edilir.

(6) İl/ilçe müdürlüğü;

a) Fark ödemesi desteğinden yararlanacak üreticilerin, 2012 yılı ÇKS kayıtları için başvuru tarihini, tüm kitle iletişim araçlarını kullanarak ilan eder.

b) Fark ödemesi desteği başvuru başlangıç tarihini, mahalle ve köylerde asgari beş gün süreyle ilan eder, askıya çıkma ve indirme tarih ile saatinin tutanağa bağlanmasını, tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanmasını sağlar.

c) Her ürün için üretici bazında bir dosya açar.

ç) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararda belirlenen havzalarda 2012 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinin il bazında ve üretim yılına ait TÜİK ortalama verimleri dikkate alınarak üreticiler desteklenir.

d) Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi ve 2012 yılı ÇKS kayıtlarında farklı il ve ilçelerde üretim yaptığını beyan eden üreticilerin; üretici ve ürün bazında ekim alanları/ağaçların bulunduğu alanlar ile ilgili bilgileri, il TÜİK ortalama verimleri, ekim normunu ve üretim sezonundaki yetiştiricilik şartlarını dikkate alarak değerlendirir.

e) Fark ödemesi desteğine esas üretim yapılan arazi ve bu arazide yer alan üretim bilgileri ile gerek il/ilçe müdürlüğü kayıtlarında mevcut gerekse ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından üretime yönelik sağlanan her türlü teknik bilgi, belge ve mevcut olan uydu görüntüleri ile üretici tarafından ibraz edilen belgelere dayalı bilgiler ve destek kayıt formunda yer alan bilgileri karşılaştırır. Ayrıca zeytinyağında üretim miktarının belirlenmesinde tasiriye faturasını da dikkate alır.

f) Alıcının, usulüne uygun olarak eksiksiz düzenlediği ve üreticiler tarafından ibraz edilen alım satım belgeleri (müstahsil makbuzu veya fatura) ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi ile tasiriye faturalarının fotokopilerini, üzerine “Aslı görülmüştür” ibaresini yazarak alır. Asıl  nüshaların üzerine görünür şekilde, “2012 yılı ürünü fark ödemesi desteğinde esas alınmıştır” ibaresini koyarak üreticiye iade eder. Bu belgelerin asıllarının üretici tarafından beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

g) Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım satım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince kabul edilir. Üreticilerin dosyalarında listede bulunduklarını belirten herhangi bir ibare başvuruda istenecek belgeler kapsamında yeterli görülür ve ticaret borsaları ile koordineli çalışılır.

ğ) Kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) için sertifikalı tohumluk kullanımıyla ilgili tohumluk sertifika bilgilerinin sisteme girilmesini sağlar, mevcut tüm bilgileri, üreticinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırır.

h) Üreticilerin getirmiş olduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından döneminde kesilmiş alım satım belgelerine (müstahsil makbuzu veya fatura) ait toplam tahakkuku yapılmış ve bu toplam tahakkuka karşılık gelen stopaj vergisi yatırılmış faturalar, Bakanlıkça paylaşılan belge doğrulama web adresinden kontrol edildikten sonra ödemeye esas alınır.

(7) İlçe komisyonu;

a) Alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ eder ve uygulanmasını takip eder.

b) İlçe müdürlüğünün fark ödemesi desteğine ilişkin yapacağı çalışmaları takvime bağlayarak, öngörülen sürelerde sağlıklı yürütülmesi için gerekli her türlü tedbirin alınmasını ve denetimini sağlar.

c) Çırçır işletmeleri ile zeytin sıkma tesisleri, işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren, gerekli görülen durumlarda, il/ilçe komisyonunun talebi üzerine, üretici bazında işlediği kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), elde ettiği zeytinyağı miktarını gösterir alıcı bazında üretici icmalini, il/ilçe komisyonuna gönderir. Bu icmal, ilçe komisyonu tarafından ilçe sınırları içinde faaliyette bulunan söz konusu işletmelerden bir yazı ile istenir.

ç) Pamuk çırçır ve prese fabrikalarının faaliyet dönemine ait tüm bilgilerini kontrol eder. 18/4/1972 tarihli ve 7/4331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Çırçırlanma-Preselenme ve Depolanmasının Denetimine Dair Tüzük çerçevesinde pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdüren ve desteklemeye konu kütlü pamuğu (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar)  işleyecek olan çırçır prese fabrikaları ve üretici adına düzenlemiş olduğu alım satım belgesine istinaden fark ödemesi desteği yapılmasını sağlar.  Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından alınan kütlü pamuk ürünü (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), bağlı olduğu birlik bünyesinde faaliyet gösteren çırçır ve prese fabrikalarında işlenmesi şartıyla destekleme kapsamında değerlendirilir.

d) Zeytin sıkma tesislerinin, faaliyet döneminde fark ödemesi desteğine konu bilgilerini kontrol eder.

e) Zeytinyağı ürünü için ilçe bazında zeytin hasat ve bitiş tarihlerini belirler.

f) İlçe müdürlüğü tarafından, ÇKS’den alınacak ve fark ödemesi desteğine esas, ekili ve dikili alanı, üretim miktarı ve ödenecek toplam fark ödemesi desteği miktarını, her bir ürün için ayrı ayrı gösterecek icmallerin, ilçelerde ve köylerde asgari beş işgünü süreyle askıda bırakılmasını sağlar.

g) Askıya çıkma ve indirme tarih ile saatinin tutanağa bağlanmasını, tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanmasını sağlar. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar, askı süresince yapılan itirazın dikkate alınmamış olması hali dışında değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Bu süre zarfında yapılacak itirazların değerlendirilmesi çerçevesinde üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise il/ilçe müdürlüğü tarafından icmallerin sistemden tekrar alınmasını sağlar. İlçe müdürlüğü tarafından üretici bazında icmaller üzerinden düzenlenen, kesinleşmiş ilçe icmalini imzalayarak bir nüshasını bağlı bulundukları il komisyonuna gönderir.

ğ) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukukî işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur.

h) Alım, satım belgelerinde herhangi bir tereddüt hâsıl olduğunda, belgenin menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapılmasını sağlar.

ı) İl/ilçe müdürlüğünün, uygulamalarla ilgili olarak intikal ettirdiği konuları inceler ve gerekiyorsa yerinde tespit yaparak karara bağlar.

i) Fark ödemesi desteği ile ilgili uygulamalarda ortaya çıkacak problemlerin çözümüne yönelik olarak ilgili mevzuat ve bu Tebliğ çerçevesinde gerçek üreticilerin mağdur olmamaları, kamu zararının oluşmaması ve usulsüzlüklerin engellenmesi için gerekli tedbirleri alır.

j) İlama bağlı borç ödemeleri, geçmiş yıllarda üreticilere yapılan yersiz ve/veya haksız fark ödemesi desteklerinin geri tahsili, cezası iptal edilen üreticilerin geçmiş yıllara ait fark ödemesi desteklerine ilişkin iş ve işlemleri yapar.

(8) İl komisyonu;

a) Merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe komisyonunun yapmakla yükümlü olduğu görevleri yapar.

b) Fark ödemesi desteğinden yararlanacak üreticilerin, 2012 yılı ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gereken tarihi, fark ödemesi desteğine tabi ürünlerin hasat dönemlerini dikkate alarak belirler, il/ilçe müdürlüğü tarafından tüm kitle iletişim araçları kullanılarak ilan edilmesini sağlar.

c) İl müdürlüğü tarafından ÇKS’den alınarak kendilerine sunulan ve her bir ürün için ayrı ayrı olmak üzere, ildeki fark ödemesi desteğine esas ürünlerin, ekim/zeytinlik alanları, üretim miktarları ve ödenecek toplam fark ödemesi desteği miktarlarını içeren mevcut bilgileri, ilçe komisyonlarından intikal eden icmallerde yer alan bilgiler ile karşılaştırır ve il icmalini imzalar.

ç) Ödemeye ilişkin komisyon kararının bir nüshasını ilçe komisyonlarına, il icmalinin ve ödemeye ilişkin komisyon kararının orijinal bir nüshasını da Bakanlığa gönderir.

(9) Bakanlık; il ve ilçe komisyonları tarafından belirlenen ödemeye esas icmaller ve komisyon kararlarını göz önüne alarak, bütçe imkânları dâhilinde ülke genelinde, ödemeye esas değerleri belirlemeye yetkilidir.

Fark ödemesi desteği için üreticilerden istenecek belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ek-1 de yer alan başvuru dilekçesi,

b) Üretim sezonuna ilişkin hasat tarihi ile son başvuru tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi (müstahsil makbuzu veya fatura) ve desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde zorunlu, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda borsa tescil beyannamesi,

c) Kütlü pamuk ürünü (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) fark ödemesi desteği müracaatında bulunan üreticilerden, adına düzenlenmiş sertifikalı tohumluk satış faturasının aslı ile tohumluk sertifika belgesi. Sertifika belgesinde aşağıdaki hususlara uyulur.

1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı ekim dönemine uygun olur.

2) Tohumluk faturalarında; faturayı düzenleyen firmanın adı, ili, vergi dairesi, vergi numarası, fatura no ve fatura tarihi bilgileri bulunur.

3) Tohumluk bayisi  tarafından faturanın arkasına; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ………………… tarih ve …………….. no’ lu tohumluk sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

4)  İl/ilçe müdürlüğü tarafından, ibraz edilen faturaların üzerine; “sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden yararlanmak üzere kullanılmıştır” ibaresi yazılarak, asıl nüshasının çiftçiye iadesi, fotokopisinin üzerine  “aslı görülmüştür” ibaresi yazılarak müracaat dosyasına eklenir.

5) Tohumluk sertifikalarının; sertifikasyon kuruluşunun adı, sertifika numarası, sertifika tarihi, parti büyüklüğü ve parti numarası bilgilerini içerir.

6) Ekim tarihi itibariyle beyan edilen tohumluk sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise sertifikaya “Tohumluk Analiz Raporu” eklenir. Eklenen tohumluk analiz raporu, ekim tarihi itibariyle bir yıldan daha eski olmamalı ve üzerinde beyan edilen sertifika ile birlikte geçerli olduğu ibaresi yer alır.

7) Tohumluk sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohumluğun ekiliş tarihinden önce olur.

8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere, Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünün aşılmış olması halinde tohumculuk mevzuatına göre gerekli işlem yapılır.

ç) Zeytinyağı için gerekli olan tasiriye faturalarının tarihi, hasat başlangıç tarihi ile hasat bitiş tarihleri arasında olur.

d) Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda üretici olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise tasiriye faturası düzenlenemeyeceğinden, üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlenerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin doğrudan doğruya kanuni defterlere açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Söz konusu kayıtlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından uygun bulunup, kayıt fotokopileri üzerine “aslı görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde, tasiriye faturası yerine kabul edilir.

e) Belirtilen belgeler, işlenen tarım arazisinin mülkiyeti eşi ve/veya birinci derece akrabalarına (anne, baba ve çocuklarına) ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu muvafakatname ve ürün satışı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, tüzel kişiliklerde ise yetki belgesi istenir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından istenecek tüm belgelerin asıllarının kaybolması veya zayi olması durumunda; belgeyi düzenleyen kişi veya kuruluştaki nüshasının noterce tasdikli örneği dikkate alınır. Ancak, birlikler ve borsalar tarafından verilen belgelerin kaybolması veya zayi olması durumunda; “Bu belge, aslının zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, komisyonlarca geçerli sayılır.

(3) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvuru başlangıç ve son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez ve bu durum üretici için herhangi bir hak doğurmaz.

a) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru başlangıç tarihi 1/10/2012, son başvuru tarihi ise kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar), yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 1/4/2013; dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için fatura başlangıç tarihi 1/5/2012, son başvuru tarihi 30/4/2013’tür. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez.

b) Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin, tasiriye faturaları ile zeytinyağı satış faturalarının, Vergi Usul Kanunu’nun 231 inci maddesi, 5 inci fıkrasında yer alan hükme uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Tasiriye faturaları ile yapılacak son başvuru tarihi 3/6/2013, bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 1/10/2013’tür. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fark ödemesi desteği dışında kalan haller

MADDE 7 – (1) Fark ödemesi desteğinden;

a) 2012 yılı ÇKS kayıtlarını ilan edilen süre içerisinde güncellemeyenler veya yaptırmayanlar ile ÇKS’de 2012 yılında özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde fark ödemesi desteğine müracaat edenler,

c) 2012 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler,

ç) Ara ziraatı olarak üretim yapan üreticiler,

d) Pamuk sezonu içerisinde faaliyetini sürdürerek, desteklemeye konu kütlü pamuğu (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) işleyecek olan çırçır prese fabrika işletmecisi olmayan tüccarlara satış yapanlar,

e) Rafine edilmiş zeytinyağı üretenler,

yararlanamazlar.

Hukuki sorumluluk

MADDE 8 – (1) Haksız yere yapılan fark ödemesi destekleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar. Fark ödemesi desteklerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek-1

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

 

 

—————————-  İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne/İlçe Müdürlüğüne

 

 

2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ve 2012 Yılı Ürünü Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: …….) gereğince yapılan fark ödemesi desteklerinden yararlandırılmam ve ödeme ile ilgili Fark Ödemesi Destek Hakediş Belgemin ÇKS’de kayıtlı olduğum yerin bağlı bulunduğu Banka şubesine gönderilmesi için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.  … /….. /201.

 

 

 

Adı Soyadı / Unvanı :  
TC Kimlik No :                      
                         
Vergi No :                      
                         
Adresi :                      
Telefon No :                      
İmzası :                      

 

 

 

Ek-2

 

TAAHHÜTNAME

 

…….. yılında hakkımda, “destekleme ödemelerinden beş yıl süreyle yararlandırılmama” yönünde karar alınmıştır.  Bu kararın zaman içerisinde lehime bozulmaması halinde,   müracaatımın herhangi bir ödemeye hak doğurmayacağını bildiğimi ve kabul ettiğimi taahhüt ederim.  …/…/201.

 

 

Adres:                                                                                                                                               Adı, Soyadı

İmza

————————————————————————————-

27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.