YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2012 YILI TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2012 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

MADDE 2- (1) 2012 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.

(3) 2012 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Ürün Grupları Mazot Destekleme Tutarı Gübre Destekleme Tutarı
(TL/dekar) (TL/dekar)
1 Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 2,7 3,7
2 Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve
alanları
4 5
3 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 6,4 6,3

 

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği

MADDE 3- (1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın ekinde bulunan listede yer alan otuz adet tarım havzasında, 2012 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri, her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.

(2) Ekli listede belirlenen havzalarda 2012 yılı üretim sezonunda üretilerek satışı yapılan; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullananlar), soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinin il bazında TÜİK ortalama verimleri dikkate alınarak üreticiler desteklenir

(3) Aşağıda belirtilen ürünlere karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Desteğe Konu Ürünler Birime Destek (Krş/Kg)
1 Yağlık Ayçiçeği 24
2 Kütlü Pamuk (yurt içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 46
3 Soya Fasulyesi 50
4 Kanola 40
5 Dane Mısır 4
6 Aspir 40
7 Zeytinyağı 50
8 Buğday 5
9 Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5
10 Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 10
11 Çay 12

(4) Desteklemelerden Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.

(5) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamazlar.

(6) Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.

(7) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, fark ödemesi desteklemelerine esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(8) Destekleme ödemeleri, tebliğde belirlenen ilgili merciler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından incelemelerin sonuçlanmasını müteakip, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye iletilmesi ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından gerekli kaynağın bu Banka şubelerine aktarılmasından sonra yapılır.

Hayvancılık desteklemeleri

MADDE 4– (1) 2/11/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet) ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (e-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini usulüne uygun olarak tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile Türkvet’e kayıtlı dişi mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 200 başa kadar tam, 201 – 500 baş arası % 50, 501 baş ve üzeri için % 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 200 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır.

1 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç
sığır
225 TL/baş
2 Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş
3 Anaç manda 350 TL/baş
4 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilave 60 TL/baş

(2) E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izin almış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak çevirme melezlemesi sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş
2 Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 25 TL/baş
3 Suni tohumlamadan doğan çevirme melezi ilave 75 TL/baş

(3) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Koyun-keçi 18 TL/baş

(4) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere, aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1  Tiftik 17 TL/kg

(5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini usulüne uygun olarak tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü için aşağıda belirtilen miktarda, inek sütü için ise soğutulmuş süte farklı olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve miktarlar üzerinden ödeme yapılır.

1  Manda, koyun-keçi sütü 0,15 TL/lt

(6) İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin artırılması için, ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödemeler yapılır.

1  Tohum 30 TL/kutu
2  1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 20 TL/kg

(7) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1  Arılı kovan 8 TL/kovan
2  Bombus arısı 60 TL/koloni

(8) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, yavru için ise adet başına aşağıda belirtilen miktarlarda, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen kurumlar üzerinden ve belirtilen esaslara göre destekleme ödemesi yapılır. Ancak işletmenin bulunduğu yerde, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen üretici birliği veya kooperatif bulunmuyor ise, ödemeler doğrudan üreticiye yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 tondur. 251 ton/yıl’a kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 251-500 ton/yıl (500 ton/yıl dâhil) olan kısmı için ise, yarısı tutarında destekleme ödemesi yapılır. Yavru desteklemelerinde de bu kapasiteler esas alınır.

1 Alabalık 0,65 TL/kg
2 Çipura-levrek 0,85 TL/kg
3 Yeni türler 1 TL/kg
4 Midye 0,20 TL/kg
5 Yavru 0,06 TL/adet

(9) Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on iki metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı her türlü tasarrufa yetkilidir.

Sıra No Gemi boyu (m) Bir metresi için ödenecek destek miktarı (TL)
1 Ara.20 10.000
2 21-30 15.000
3 31 ve üzeri 20.000

(10) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, üretim yaptıkları; yapay çayır-mera ve çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Yonca (sulu) 130 TL/dekar
2 Yonca (kuru) 70 TL/dekar
3 Korunga 90 TL/ dekar
4 Tek yıllıklar 30 TL/dekar
5 Silajlık tek yıllıklar 45 TL/dekar
6 Silajlık mısır (sulu) 55 TL/dekar
7 Silajlık mısır (kuru) 30 TL/dekar
8 Yapay çayır-mera 75 TL/dekar

(11) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.

(12) Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 201-500 baş arası için % 50’si, 501 baş ve üzeri için ise % 25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmeler için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1 Hastalıktan ari işletmedeki sığır 300 TL/baş

(13) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1 Şap Aşısı   (Büyükbaş) 0,75 TL/baş
2 Şap Aşısı   (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
3 Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş
4 Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş

(14) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1 Büyükbaş Koruma 440 TL/baş
2 Küçükbaş Koruma 75 TL/baş
3 Arı Koruma 25 TL/kovan
4 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Anaç 35 TL/baş
Yavru 40 TL/baş
5 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Anaç 35 TL/baş
Yavru 20 TL/baş
6 Halk Elinde Manda Islahı 650 TL/ baş

1

Büyükbaş Koruma

440 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

75 TL/baş

3

Arı Koruma

25 TL/kovan

4

Halk Elinde Küçükbaş
Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

40 TL/baş

5

Halk Elinde Küçükbaş
Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

6

Halk Elinde Manda Islahı

650 TL/ baş

(15) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 ve 2013 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.

 

 

(16) Türkvet kayıt sistemine kayıtlı, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çalışma izni almış kombinalar veya mezbahalarda kestiren yetiştiricilere, besilik erkek sığır başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Besilik erkek sığır başına ödeme birim miktarları, 300 başa kadar tam olarak, 301 baş üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

1 Besilik erkek sığır 300 TL/baş

(17) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine, 2012-2016 dönemi, cari yılı içinde bütçe ödeneğini aşmamak üzere destekleme ödemesi yapılır.

Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımının ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretiminin desteklenmesi

MADDE 5– (1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilere, 2012 yılı ekim/dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2012 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Tohum
Kullanım Desteği
Birime Destek
(TL/da)
1 Buğday, Yonca 6
2 Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar 4,5
3 Çeltik, Yer Fıstığı 8
4 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 7
5 Susam, Kanola, Aspir 4
6 Patates, Soya 20
7 Korunga, Fiğ 3
Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım
Desteği
Standart Sertifikalı
(TL/da) (TL/da)
8 Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350
9 Yarı Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 300
10 Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 230
11 Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi 50 100
12 Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme 250
13 Virüsten ari fidanlara ilave olarak 50 100
14 Sertifikalı çilek fidesi desteği 300
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Birime Destek
(TL/kg)
15 Buğday 0,1
16 Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar, Patates 0,08
17 Çeltik 0,25
18 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ 0,5
19 Soya 0,35
20 Kanola 1,2
21 Susam 0,6
22 Yonca 1,5
23 Yer Fıstığı 0,8


Sıra No


Yurt İçi Sertifikalı Tohum

Kullanım Desteği


Birime Destek


(TL/da)

1

Buğday, Yonca

6

2

Arpa, Tritikale, Yulaf,
Çavdar

4,5

3

Çeltik, Yer Fıstığı

8

4

Nohut, Kuru Fasulye,
Mercimek

7

5

Susam, Kanola, Aspir

4

6

Patates, Soya

20

7

Korunga, Fiğ

3


 


Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve
Standart Fidan Kullanım Desteği


Standart


(TL/da)


Sertifikalı


(TL/da)

8

Bodur meyve fidan
türleri ile bahçe tesisi

150

350

9

Yarı Bodur meyve fidan
türleri ile bahçe tesisi

150

300

10

Bağ ve diğer meyve
fidanları ile bahçe tesisi

100

230

11

Zeytinde yağlık çeşitler
ile bahçe tesisi

50

100

12

Narenciye bahçelerinde
aşılama ile çeşit değiştirme

250

13

Virüsten ari fidanlara
ilave olarak

50

100

14

Sertifikalı çilek fidesi
desteği

300


 


Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği


Birime Destek


(TL/kg)

15

Buğday

0,10

16

Arpa, Tritikale, Yulaf,
Çavdar, Patates

0,08

17

Çeltik

0,25

18

Nohut, Kuru Fasulye,
Mercimek, Aspir, Korunga, Fiğ

0,50

19

Soya

0,35

20

Kanola

1,20

21

Susam

0,60

22

Yonca

1,50

23

Yer Fıstığı

0,80

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği

MADDE 6- (1) Çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme başına 2012 yılında 375 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

Organik tarım ve iyi tarım desteği

MADDE 7- (1) Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla en az bir yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı organik tarım yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılır.

(2) Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere hayvancılık desteklemelerine ilave olarak belirlenen organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

(3) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(4) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapanlara aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Desteklemeler Destek Miktarı
1 Organik Tarım (Meyve, sebze) 35 TL/dekar
2 Organik Tarım (Tarla Bitkileri) 10 TL/dekar
3 Organik Tarım (Hayvancılık, Arıcılık, Su ürünleri) Aldığı desteğe % 50 İlave
4 İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze) 25 TL/dekar
5 İyi Tarım Uygulamaları (Örtü altı) 100 TL/dekar

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 8- (1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılır.

(2) Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenir.

(3) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kişi ve/veya kuruluşlar, uygulama alanı ve diğer hususlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenir.

Biyolojik mücadele desteği

MADDE 9- (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltı bitkisel üretimde, paket toplamı 430 TL/dekar olacak şekilde;

a) Feromon + tuzak kullanan üreticilere 100 TL/dekar,

b) Tül kullanan üreticilere 80 TL/dekar,

c) Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapan üreticilere 250 TL/dekar

destekleme ödemesi yapılır.

(2) Açık alanda bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ile biyolojik ve biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla, paket toplamı 60 TL/dekar olacak şekilde;

a) Açık alanda domates, turunçgil, elma ve bağda feromon + tuzak kullanan üreticilere 30 TL/dekar,

b) Açık alanda domates, turunçgil, elma ve bağda faydalı böcek kullanan üreticilere 30 TL/dekar,

destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti oranı

MADDE 10- (1) Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş yetiştirici birliği, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birliği veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin % 0,1’i oranında merkez birliklerine, % 0,1’i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır

Finansman ve ödemeler

MADDE 11– (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin; dördüncü, beşinci, altıncı, onbirinci, onikinci, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci ve onaltıncı fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, diğer fıkraları uyarınca yapılacak desteklemelerin ödemeleri ise 2013 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır. Ancak 2012 yılı hayvancılık bütçesinden kaynak arttığı takdirde bu desteklemeler için 2012 yılında ödeme yapılır.

(2) Bu Kararın 2 nci maddesinde yer alan mazot, gübre ve toprak analizi desteği ile 7 nci maddesinde yer alan organik tarım ve iyi tarım desteği ödemeleri için gerekli finansman 2013 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(3) Bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 2012 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Yurt içi sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği, 2012 yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2012 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2013 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(4) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan hububat ve bakliyat ödemeleri, 2012 yılı bütçesinden kaynak sağlandığı takdirde yılı içinde başlatılır.

(5) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan yaş çay prim ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’a ayrıca ödenir.

(6) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan ödemelerle ilgili olarak, diğer kurum, kuruluş, kooperatif ve birliklerin hizmetlerinden yararlanıldığı takdirde, üreticilere ödenen tutarın % 0,3’ü oranında, hizmet komisyonu ayrıca ödenir.

(7) Bu Kararın 8 inci maddesinde yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri ile 9 uncu maddesinde yer alan biyolojik mücadele desteği ödemeleri 2012 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan destekleme ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(8) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmetlerinden dolayı ödenen tutarın % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 12- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 13- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 14- (1) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Karar 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

LİSTE


No


HAVZA adı


Fark ödemesi
kapsamında DESTEKLENEN ürünler


1

Güney Marmara
Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya
Fasulyesi,  Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


2

Batı Karadeniz
Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


3

Kuzeybatı Anadolu
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf


4

Doğu Karadeniz
Havzası

Buğday, Çavdar, Çay,
Dane Mısır, Kanola


5

Karasu – Aras
Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf


6

Kuzey Marmara
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


7

Büyük Ağrı
Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik


8

Söğüt
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,
Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


9

Çoruh
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,
Tritikale, Yulaf


10

Yukarı Fırat
Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf


11

Kıyı Ege
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek,
Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


12

Van Gölü
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği


13

Erciyes
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf


14

Kaz Dağları
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf,
Zeytinyağı


15

İç Ege
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek,
Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


16

Gediz Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,
Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı


17

Meriç
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf


18

Yeşilırmak
Havzası

 

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,
Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf


19

Orta Karadeniz
Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf


20

Karacadağ Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek,
Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı


21

Zap Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut


22

GAP Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya
Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı


23

Batı GAP Havzası

Arpa, Buğday, Dane
Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,
Yağlık Ayçiçeği,  Zeytinyağı


24

Doğu Akdeniz
Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


25

Kıyı Akdeniz
Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Soya
Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


26

Ege Yayla Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Nohut, Tritikale,
Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı


27

Orta Kızılırmak
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf


28

Orta Anadolu
Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya
Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf


29

Fırat Havzası

Arpa, Buğday, Çavdar,
Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı


30

Göller Havzası

Arpa, Aspir, Buğday,
Çavdar, Dane Mısır Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya
Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı,

————————————————————————

7 Mayıs 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28285

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3106

Ekli “2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 12/4/2012 tarihli ve 6302 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.