YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2013 DAMIZLIK SIĞIR YATIRIMLARI HİBE DESTEKLERİ TEBLİĞİ (DAP-GAP)

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/7)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları sütçü ve kombine ırklarla damızlık süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesi ile Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde, büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, üreticilerin GAP ve DAP bölgeleri ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde, bireysel veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı, en az 50 baş en fazla 300 baş kapasiteye sahip projeli damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2013-2015 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa ve 28/1/2013 tarihli ve 2013/4278 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı veya Bakanlığın ithalatına izin verdiği ülkelerden ithal edilen en az üç aylık gebe hayvanı,

ç) Genel müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

d) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporunu,

e) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il müdürlüğünce onaylanan ve genel müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

f) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

g) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden valilik oluru ile oluşan komisyonu,

ğ) İl proje yürütme birimi:  Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan birer teknik elaman veya veteriner hekimin katılımıyla en az beş kişiden oluşan birimi,

h) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı veya açık sistem tesis durumundaki yerleri,

ı) Karar: 28/1/2013 tarihli ve 2013/4278 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

i) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlükçe bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,

j) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında yerleşimi gösteren projeyi,

k) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların,  izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin,  konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,

l) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilerek yatırımı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri,

m) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,

n) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 (1) Merkez proje değerlendirme komisyonu;

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak, illerden gelen onaylı listeleri bütçe imkanlarına göre değerlendirerek ilgili il müdürlüğüne iletilmesini sağlar.

c) Uygulama rehberi ve talimatları hazırlayarak Genel Müdürlük onayı sonrasında illere gönderilmesini, ilgili personele eğitim verilmesini, il ve bölgede Kararın ön gördüğü tanıtımların yapılmasını sağlar.

ç) İl müdürlüklerinde oluşacak sorunların çözümünde etkin rol alır.

d) Komisyon gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine üye salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

(2) İl müdürlüğü, yatırımların desteklenmesinin idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. İl proje değerlendirme komisyonu tarafından uygun görülen uygulama projelerini onaylar. Onaylanan projeleri ve hak edişleri Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) İl proje yürütme birimi;

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile en az beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üye olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman ve inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla il çevre ve şehircilik müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

b) Başvuruların, Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberine göre incelemesini yaparak hazırladığı raporu İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

c) İl düzeyinde yatırımların tamamlanmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri il proje değerlendirme komisyonu adına yürütür.

ç) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

d) Yatırımların uygulamasını kontrol eder, izler ve değerlendirir.

(4) İl proje değerlendirme komisyonu;

a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve hayvancılık müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden oluşur. Her  üyenin birer yedeği belirlenir. Asıl üyelerin olmadığı zaman yerine yedek üye görev alır. Vali yardımcısının izinde veya başka bir görevde olması durumunda komisyona vali yardımcısının yerine bakan vali yardımcısı başkanlık eder. Komisyon üye çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınır.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

c) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlar.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, İl proje değerlendirme komisyonu ve İl proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı, sütçü ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır. Başvuru öncesinde işletmesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup da sadece eksik kalan bir veya iki yatırımı için başvurusu onaylanan ve yatırımını gerçekleştiren yatırımcılar da desteklemeden yararlandırılırlar. Ancak, etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı desteğinden yararlandırılmaz.

Başvuru yeri,  istenecek belgeler ve zamanı

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, yılı için Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvurur.

(2) Başvuru sahibi olan yatırımcılar uygulama rehberindeki şartları taşımak zorundadır.

(3) Başvurular, gerçekleştirildikleri yıl için geçerli olup, sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(4) Başvuru sahibi, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 8 (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30’u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahırları kapsar.

b) Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40’ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.

c) Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40’ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece sütçü ve kombine ırklarla kurulan işletmelerdeki süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 9 (1) Yatırımcı, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır.

(2) Yatırım tutarı üst sınırı bütçe imkanları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde Bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

(3) Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(4)  Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

(5) Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(6) İnşaatlar hakkında;

a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.

b) Yapılacak ahırlar, GAP bölgesinde açık veya yarı açık sistem, DAP bölgesi ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde ise kapalı veya yarı açık sistem olacaktır.

c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatlarını kapsar.

ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

d) İnşaatların destekleme hesabında projenin onaylandığı yıldaki bayındırlık birim fiyatları esas alınır.

(7) Gebe düveler hakkında;

a) Uygulama rehberinde yer alan teknik şartları taşır.

b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesi) bulunur.

c) Hibe kapsamında satın alınacak damızlık gebe düvelerin seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Hibe kapsamında satın alınan damızlık gebe düvelerin beş yıl süre ile satılmayacağına dair taahhütname alınır.

d) Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satıma konu gebe düveler destekleme kapsamı dışındadır.

e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir.

f) Yatırımcı, satın alacağı damızlık gebe düveleri Bakanlıktan izin almak şartı ile ithal yolu ile de temin edebilir.

(8) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı hakkında;

a) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin tam gelişmedeki kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

b) Seyyar süt sağım ünitesi ve seyyar soğutma tankı hibe desteğinden yararlandırılmaz.

c) Proje, sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankını kapsayacak şekilde hazırlanabildiği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için proje hazırlanabilecektir.

ç) Satın alınacak süt sağım sistemi ve soğutma tankları ile ilgili istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

d) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.

(9) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.

Yatırıma başlama ve bitirme süreleri

MADDE 10 (1) Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Projede termin planı başlangıcı, proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek başlama tutanağı tarihi itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve Merkez Proje Yürütme Komisyonunun kararıyla ek süre verilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.

Yatırımın ve işletmenin denetimi

MADDE 11 (1) İl müdürlüğü yatırım projesinin süresi içerisinde yapılmasını, yatırım konusu yapı ve tesisleri müştereken kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir.

(2) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 12 (1) Yapılan başvurular, on beş gün içinde, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak, il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak listelenir.

(2) İnceleme raporu, on beş gün içinde il proje değerlendirme komisyonunca değerlendirilir. İl müdürlüğü yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla ret edilen başvuruları geliş sırasını esas alarak listeleyip, aylar bazında Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları on beş gün içinde inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dahilinde asıl ve yedek olarak listeleyerek il müdürlüğüne gönderir.

(4) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını yazı ile bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak Edişler

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

MADDE 13 (1)Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.

(3) Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek hak ediş düzenlenir. Yatırım tamamlanmadan hak ediş düzenlenmez. Ödemeler bir defada yapılır. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(4) Onaylanan proje iki yatırım konusunu içeriyorsa yatırım tamamlandıktan sonra bir defada hak ediş yapılır.

(5) Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(6) İnşaat hak edişlerinde il çevre ve şehircilik müdürlüğünden konu uzmanı en az bir teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.

(7) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı kontrol sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.

(8) Yatırımcı hibe alacağını başkasına devredemez.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

MADDE 14 (1) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il müdürlüğü onayına sunulur.

(2) Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli düzenlenerek onaylanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

(4) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından  üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 15 (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak; Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Banka’ya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yaralanamaz.

(2) Başvuru sahibi, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 17 (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda uygulama rehberi, genelgeler ve talimatlar uygulanır. Ancak tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(3) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Geçici hükümler

MADDE 18 (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile 21/1/2010 tarihli ve 2010/34 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, 2011 ve 2012 yılları içerisinde yatırıma alınan ve yatırımı tamamlanamayan işletmeler, yatırımlarını 31/12/2013 tarihine kadar tamamlamak zorundadır. Bu süre sonunda yatırımı tamamlanamayan projeler iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 19 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

————————————————————————————————————

16 Mart 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28589

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.