YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2013 DAP-GAP İLLERİ HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ

yeni

 

2014 DAP-GAP Hayvancılık Hibe Desteklerini İncelemek İçin Tıklayınız…

 

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, üreticilerin yapacakları sütçü ve kombine ırklarla damızlık süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesi ile Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2)  21/1/2010 tarihli ve 2010/34 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında yer alan Bayburt ve Gümüşhane illerindeki üreticiler, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletmesi yatırımları için bu Karar kapsamında sağlanan desteklerden yararlanır.

(3)  Bu Karar, üreticilerin bireysel veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli damızlık sığır işletmesi yatırımlarına, 2013-2015 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında, 2013-2015 yılları arasında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

hibe desteğinden bir kez yararlandırılır ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı her yıl uygulama esasları tebliğinde belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırı aşan kısmı ise, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

YATIRIM KONULARI {%}
İNŞAAT
Yeni yatırım 30
HAYVAN ALIMI
Damızlık gebe düve alımı 40
MAKİNE ALIMI
Sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı 40
(2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak
işletmeler, uygulanacak

(3)   Bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde il proje değerlendirme komisyonunun görüşü doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

(4) Bu Karar kapsamında, desteklemeden yararlanacak projelerde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı olarak belirlenen üç yatırım da yer almalıdır. Ancak işletmesinde, tebliğde belirtilen şartlan taşımak kaydıyla, bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden karşılanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamazlar. Bu Karar kapsamındaki yatırım konularıyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat edilemez. Bu fıkraya uyulmaması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alır.

(2)    Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(3)    İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ile 21/1/2010 tarihli ve 2010/34 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında, 2011 ve 2012 yılları içerisinde yatırıma alınan işletmelerin tamamlanma süreleri tebliğle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

———————————————————————————

16 Şubat 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28561

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4278

Ekli “Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve 18619 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.