YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

GAP EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/49)

MADDE 1 – 20/11/2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güney Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, üreticilerin, kırsal alanlarda, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50, en fazla 300 baş kapasiteye sahip projeli süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarına, 2009-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“ç) Genel müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,”

“f) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,”

“g) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden valilik oluru ile oluşan komisyonu,”

ğ) İl proje yürütme birimi: Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan en az beş teknik elemandan oluşturulan birimi,”

“ı) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlükçe bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,”

“n) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi, üçüncü fıkrasının (a) bendi ve dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlük bünyesinde ilgili bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşur.”

“a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile en az beş kişiden oluşur. Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.”

“a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinin katılımından oluşur.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe iletilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Başvurular, gerçekleştirildikleri yıl için geçerli olup sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi, sekizinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri ve dokuzuncu fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.”

“b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu veya muhtar onaylı alım satım belgesi) bulunur.”

“e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir.”

“a) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin tam gelişmedeki kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.”

“d) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il müdürlüğünün uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile ek süre verilir. Verilen ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olamaz. Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil 2012 yılının 15 Aralık tarihini geçemez.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödemeleri sonrasında beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, İl müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunlu olduğu yazı ile bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek hak ediş, sadece inşaatın tamamlanması ve süt sağım ünitesi ve soğutma tankının montajı birlikte gerçekleşmişse birinci hak ediş şeklinde, hayvan alımı gerçekleştikten sonrada ikinci hak ediş düzenlenir. Sadece bir yatırım konusunun gerçekleşmesi halinde hak ediş düzenlenmez. Ödemeler ikinci hak ediş hazırlanmasından sonra bir defada yapılır. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.”

“(5) Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(6) İnşaat hak edişlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinden en az bir konu uzmanı teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 6 ncı maddesi ile GAP Eylem Planı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.”

“MADDE 10 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.”

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/11/2009

27412

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/10/2010

27737

————————————————————————————————————-

25 Kasım 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28123

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.