YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2019-2023 DAP-GAP-KOP-DOKAP Hayvancılık Hibeleri Uygulama Tebliği

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2019/16 (*)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2019-2023 yıllarında Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anaç koyun ve keçi: Müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,
b) Anaç sığır: Müracaat tarihi itibarıyla en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi sığırı,
c) Aynı yatırım konusu: İnşaat yatırımında ahır veya ağıl yapımı veya bunların tadilatları aynı hibe konusu olarak değerlendirilecek yatırımları,
ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,
f) Damızlık boğa: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan erkek büyükbaş hayvanı,
g) Damızlık koç-teke: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan erkek küçükbaş hayvanı,
ğ) DAP: Doğu Anadolu Projesini,
h) DOKAP: Doğu Karadeniz Projesini,
ı) Esaslı onarım: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler ile pencere tabanlarının indirilmesi, kapıya dönüştürülmesi, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden projeli tadilat işlemleri,
i) GAP: Güneydoğu Anadolu Projesini,
j) Genel Müdür: Hayvancılık Genel Müdürünü,
k) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
l) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
m) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme komisyonunca onaylanan ve il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
n) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü,
o) İlçe müdürlüğü: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü,
ö) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,
p) Karar:  25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararını,
r) KOP: Konya Ovası Projesini,
s) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve tadilat yapılacak veya yeniden kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında koordinatları ile birlikte yerleşimi gösteren yerleşim planı ve kayıt sistemlerinden alınacak hayvan varlığını gösterir projeyi,
ş) Taahhütname: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile yararlanıcının sorumluluklarını düzenleyen taahhütnameyi,
t) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,
u) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,
ü) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren projeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri
Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri şunlardır:
a) İl proje yürütme birimi.
b) İl müdürlüğü.
c) İl proje değerlendirme komisyonu.
ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.
(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde projenin yürütülmesinden sorumlu şube müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ve/veya teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.
b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idarelerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.
c) Yukarıda belirtilen teknik elemanların ilgili kurumlardan temin edilememesi durumunda, yerel kaynaklardan ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hizmet alımı yapılarak bu Tebliğ kapsamındaki denetim ve kontrolörlük işleri, yetki belgesine sahip gerçek ve/veya tüzel kişilerce de yürütülebilir.
ç) Bu konuda yatırımcılardan ücret talep edilemez.
(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il tarım ve orman müdürü başkanlığında; konu ile ilgili şube müdürleri olmak üzere en az beş kişiden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Asıl üyenin olmaması durumunda yerine vekâlet eden kişi komisyon üyesi olarak görev yapar. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Genel Müdür oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili daire başkanı ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az beş üyenin katılımı ile merkez proje değerlendirme komisyonu kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili daire başkanı başkanlık eder.
b) Komisyon, gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.
Uygulama birimlerinin görevleri
MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna göndermek.
b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirmek.
c) Uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek ve uygunluğuna karar vermek.
ç) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.
d) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında, onaylanan makine alet ve ekipman alımı tamamlandığında, onaylanan hayvan alımı başvurularında ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra uygulama rehberindeki kriterlere göre hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.
(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne iletmek.
b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlamak.
c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje sorumluları tarafından hazırlanmış ödeme icmal cetvelini incelemek ve onaylamak.
(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlamak.
b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan projeler ile hakedişleri Genel Müdürlüğe göndermek.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faaliyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek vermek.
b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri asil ve/veya yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.
c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.
ç) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çözümünde etkin rol almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
Yatırım konuları, hibe oranları ve uygulama illeri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:
a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde gerçekleşme tutarının % 50’si oranında hibe verilir ve bu hibe ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsar.
b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde hayvan alım tutarının % 50’si oranında hibe verilir ve bu hibe damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını kapsar.
c) Projede yer alan makine alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde makine alet ve ekipman alım tutarının % 50’si oranında hibe verilir ve bu hibe makine alet ve ekipman alımını kapsar.
ç) İnşaat yatırımı, damızlık koç-teke alımı ve makine alet ve ekipman alımı yatırım konusu Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde uygulanır.
d) Damızlık boğa alımı yatırım konusu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde suni tohumlama hizmetinin ulaştırılmasında teknik ve coğrafi koşullara bağlı aksaklık yaşanan yerlerde uygulanır.
Yatırım süresi
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı  tamamlanan işletmeler yararlanır. İnşaat işleri, başvurusu onaylanıp, uygulama projesi il proje yürütme birimince uygun bulunup yer tespitinin yapıldığı günden itibaren bir yıl içerisinde, damızlık boğa, koç ve tekelerin ve makine alet ve ekipmanların satın alınarak işletmeye konulması ise başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır. İnşaat yatırımının belirlenen sürede tamamlanamaması  halinde il proje değerlendirme komisyonunun görüşü doğrultusunda merkez proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya, her defasında altı ayı geçmemek üzere iki defa ek süre verilebilir.
(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi il proje değerlendirme komisyonu tarafından iptal edilir ve bu yatırımcılar hibeden yararlandırılmaz.
Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibeden; Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı  en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az bir yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.
(2) Bakanlık bölgesel farklılıkları dikkate almak kaydıyla bu şartlarda değişiklik yapabilir.
(3) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan aynı yatırım konusundaki hibelerinden daha önce yararlanmış olan yatırımcılar bu Tebliğdeki hibe konuları için başvuru yapamaz ve yararlanamaz.
Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa, damızlık koç-teke ve makine alet ve ekipman alımını gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır.
(2) Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılır.
(3) Yatırım tutarı  üst sınırı,  bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.
(4) Onaylanan yatırım proje tutarının, belirlenen üst sınırı aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.
(5) Her bir yatırımcı, yatırım alternatifleri uygulama rehberinde açıklandığı haliyle inşaat, hayvan alımı ve makine alet ve ekipman alımı yatırım konuları için birlikte ya da  ayrı ayrı  sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı, şirket ortaklığından ayrılsa dahi aynı konudaki yatırımdan bir daha yararlanamaz.
(6) Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
(7) İnşaat yatırımları hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:
a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı  ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse, ilgili birimlerden olumlu görüş veya yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile ilgili yatırımcılar bu bent kapsamı dışında tutulur.
b) Yeni yapılacak ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçimi hususunda il müdürlükleri yetkilidir. Ahır/ağılların teknik kriterleri Bakanlıkça belirlenir.
c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru ve ekipmanları zorunlu olmak üzere, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatlarını kapsar.
ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme, istinat duvarı ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmez.
d) İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından projenin onaylandığı yılda yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.
e) İnşaat yatırımlarında kullanılacak her türlü malzeme/ekipman yeni olacak ve ikinci el malzeme/ekipman kullanılmayacaktır.
(8) Damızlık boğalar ile koç ve tekeler hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:
a) Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri bir baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının %2’sini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılır.
b) Damızlık boğalar ile koç ve tekeler, Bakanlıkça belirlenen teknik şartları ve sağlık şartlarını taşır.
c) Düzenlenecek fatura veya müstahsil makbuzundaki tutarın Bakanlıkça belirlenen fiyatlardan fazla olması halinde, fazla olan kısım yatırımcı tarafından karşılanır.
ç) Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygunluğu, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince hayvanların seçileceği işletmelerde, gerektiği hallerde de yatırımcıya ait işletmede yapılır.
d) Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin 2 yıl süre ile satılmayacağına, ahır/ağıl yapımı ve makine alet ve ekipman alımı hibelerinde ise işletmenin 3 yıl boyunca aktif olacağına dair yatırımcıdan taahhütname alınır. Taahhütname il müdürlüğü ile yatırımcı arasında imzalanır.
e) Anne ve baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışındadır.
f) Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatlar Bakanlıkça belirlenir.
(9) Makine alet ve ekipman alımı için;
a) Gübre sıyırıcısı sistemi ve süt sağım makinesi yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli ve projenin kapasitesine uygun olmalıdır. Satın alınacak gübre sıyırıcısı sistemi ve süt sağım makinesi için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.
b) Makine alet ve ekipmanların birim fiyatı il proje yürütme birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenir. Hibe hakedişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.
c) Gübre sıyırıcısı sistemi ve süt sağım makinesinin yeni ahır yapımı veya tadilatı ile birlikte alınması zorunludur. Bağımsız olarak sadece gübre sıyırıcısı sistemi ve süt sağım makinesi alımı yapılamayacaktır.
(10) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin başvurularında uyacakları usul ve esaslar şunlardır:
a) İnşaat yatırımı   ve makine alet ve ekipman alımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı  yapacağı  yerdeki il müdürlüğüne; damızlık boğa ve koç-teke alımı  hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine, her üç yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise il müdürlüğüne başvurur.
b) Başvurular her yıl 1 Ocak-31 Mart arasında alınır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde merkez proje değerlendirme komisyonu kararı ile başvuru süresini uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.
(2) Başvurular, yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekir. Geçmiş yıllarda başvurusu onaylanıp yatırımını yapmaktan vazgeçen yatırımcıların yeniden başvurmaları halinde puanlamada eksi puan verilir.
(3) Yatırımcı ile il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname imzalanır.
(4) İnşaat yatırımları, makine alet ve ekipman alımları  ile damızlık boğa ve koç-teke alımı başvurularında istenecek belgeler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır.
Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yatırımcı, inşaat ile makine alet ve ekipman alımı ve hayvan alımı yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte başvurur.
(2) Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İl proje değerlendirme komisyonunca incelenen başvurulardan uygun olanlar, uygulama rehberinde yayınlanacak olan kriterlere göre puan sıralaması esas alınarak listelenir ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne gönderilir.
(3) İl yatırım listesi oluşturulurken her ilçeye yatırım yapılmasını sağlamak üzere listede yer bulamayan ilçelerden en fazla bir yatırımcıya, il proje değerlendirme komisyonu tarafından ilave puan verilebilir.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il müdürlükleri tarafından gönderilen rapor ve listeleri bütçe imkanları dahilinde inceler, inşaat yatırımı, damızlık erkek materyal ve makine alet ve ekipman alımı olarak projeleri onaylar ve onaylanan asil ve yedek listeler, Genel Müdürlük tarafından ilgili il müdürlüğüne gönderilir.
(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asil listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre resmi yazı ile tebliğ eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler
Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması
MADDE 13 – (1) Yatırımcı, tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur.
(2) Hak edişler, il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Onaylanan inşaat yatırımı projeleri ve makine alet ve ekipman alımları ile birlikte proje tamamlandığında; onaylanan hayvan alımı başvurularında ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.
(4) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı  tespit sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunludur.
(5) İnşaat hak edişlerinde konu uzmanı en az bir teknik elemanın (mühendis/tekniker) imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.
Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 14 – (1) Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve hibe ödemesi, damızlık hayvanın teslim edildiği, makine alet ve ekipmanların alınıp montajının yapıldığı ve inşaatın tamamlandığı tarihteki, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenmiş ve Genel Müdürlük tarafından ilan edilmiş damızlık birim fiyatları üzerinden kapasitelerine göre yapılır.
(2) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje değerlendirme komisyonu onayına sunulur.
(3) İl proje değerlendirme komisyonunca ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje sorumlularınca hazırlanmış olan ödeme icmal cetveli onaylanır ve il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.
(4) Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.
(5) Projenin tamamlanması  sonucu yatırımcıya  ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Finansman ve ödemeler
MADDE 15 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları hibeden yararlanamaz ve başvuru yapamazlar.
(3) Yatırımcılar, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 17 – (1) Onaylanan yatırımın termin planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı il proje yürütme birimi tarafından denetlenir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında inşaat ve makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında 3 yıl, damızlık erkek materyal alımları için 2 yıl olmak üzere yılda en az bir defa il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, uygulama rehberinde belirlenen süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.
(2) Bu Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.
(3) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.
(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine bildirilir. Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 18 – (1) 4/3/2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki  İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tamamlanamayan işlemler
MADDE 19 – (1) 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.


(*) 20/02/2019- 30692 Tarih Sayılı Resmî Gazete

TEBLİĞ: Tarım ve Orman Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.