YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK PAKETİ GENİŞLETİLDİ

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR  (*)

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın;
a) 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” ibareleri “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
b) 12 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Savunma Sanayii Müsteşarlığı” ibaresi “Savunma Sanayii Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Savunma Sanayii Müsteşarlığından” ibaresi “Savunma Sanayii Başkanlığından” şeklinde, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.
d) Geçici 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” ibaresi “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
e) EK:2B sayılı . ve “İLLERİN_BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 1 numaralı dipnotunda yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.
f) EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin II/C bölümünün (1) numaralı sırasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2-Aynı Kararın 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.”
MADDE 3- Aynı Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.”
“(v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.”
MADDE 4- Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 50 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “40” ibareleri “20” şeklinde ve “20” ibaresi “10” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5- Aynı Kararın -2B s yılı ye _”İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 8 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul İli hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6 ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.”
MADDE 6- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3- iplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.”
MADDE 7- Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 8- Bu Kararın 7 nci maddesi 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu
Kararının
Bakanlar Kurulu Kararın
Yayınlandığı resmi Gazetelerin 
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi Sayısı
15/6/2012 2012/3305 19.06.2012 28328
Bakanlar Kurulu Karar
Değişiklik Yapılan Düzenlemelerin
Bakanlar Kurulu
Yayımlandığı
Bakanlar Kurulu
Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi
Gazetelerin 
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi Sayısı
02.10.2012 2012/3802 13.10.2012 28440
28.01.2013 2013/4288 15.02.2013 28560
27.05.2013 2013/4763 30.05.2013 28662
27.01.2014 2014/6058 09.05.2014 28995
30.06.2014 2014/6588 06.08.2014 29080
15.12.2014 2014/7273 05.03.2015 29286
16.03.2015 2015/7496 08.04.2015 29320
20.08.2015 2015/8050 27.08.2015 29458
09.11.2015 2015/8216 19.11.2015 29537
29.02.2016 2016/8715 08.04.2016 29678
07.09.2016 2016/9139 05.10.2016 29848
13.02.2017 2017/9917 22.02.2017 29987
24.04.2017 2017/10111 03.05.2017 30055
17.07.2017 2017/10585 17.08.2017 30157
25.12.2017 2017/11175 30.12.2017 30286 (3.Mükerrer)
16.10.2017 2017/11133 20.01.2018 22.12.1982
17.01.2018 2018/11297 22.02.2018 30340
09.04.2018 2018/11651 28.04.2018 30405
14.05.2018 2018/11816 22.06.2018 30456
04.06.2018 2018/11930 22.06.2018 30456
13.09.2018 91 14.09.2018 30535
08.11.2018 323 09.11.2018 30590

(*) – Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)
-28/2/2019-30700 Tarih Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.