YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN HERKES İÇİN ERASMUS PROGRAMI

Avrupa Komisyonu eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 dönemi için tek bir program ‘Herkes için Erasmus’ uygulanacağını duyurdu. Herkes için Erasmus Programı 2014-2020 döneminde mevcut Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerini alarak kolaylaştırılmış yeni bir yapı tesis etmektedir. Bu yeni program desteklenen eylem sayısını 75’ten 11’e düşürerek etkinliğin artırılması, hibelere başvuru kolaylığın sağlanması, aynı zamanda duplikasyon ve bölünmelerin önüne geçilmesini hedeflemektedir.

Komisyon 2007-2013 dönemi için ayrılan bütçeye kıyasla %70 oranında artış öngörerek 2014-2020 dönemi için 19 milyar €’ luk bir kaynağı Herkes için Erasmus Programına tahsis etmektedir.

Yeni program AB 2020 Stratejisinin önceliklerini yansıtırken bireylerin ve toplumun yararlanacağı şekilde insana yatırıma odaklanmaktadır.

Herkes için Erasmus Programı;
• Eğitim ve öğretim spektrumu ile örgün eğitim ve yaygın eğitimi bağdaştırarak ve destekleyerek sosyal uyumu artırmayı, hayatboyu öğrenme yaklaşımını güçlendirmeyi,
• Eğitimin farklı sektörleri, iş dünyası ve ilgili diğer aktörler arasında yapısal ortaklıkların alanını genişletmeyi,
• Esneklik ve teşvik yaratarak aktiviteler, yararlanıcılar ve ülkeler arasındaki bütçe dağılımında performans ve etkililiği daha iyi yansıtabilmeyi hedeflemektedir.

Yeni program önceki programlarla aynı hedefleri paylaşmakla birlikte 3 kategori altında gruplandırılmıştır:
• Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Öğrenim hareketliliği bireylerin yeterliliklerini ve becerilerini artırarak topluma işgücü piyasasına katkı sağlamada kilit öneme sahiptir. Program bütçesinin büyük bir kısmı hareketlilik faaliyetlerine ayrılacaktır. Programın 7 yıllık süre içinde 5 milyon kişiye hareketlilik fırsatı sunması beklenmektedir. Hareketlilik faaliyetleri ortak bir kurumda öğrenim görmek, eğitim vermek, iş deneyimi kazanmak, gönüllülük ve kültürel değişim projelerine katılmak gibi çok çeşitli alanlara yayılmaktadır.
• Yenilikçilik ve İyi Uygulamalar için İşbirliği: Ulusötesi İşbirliği projeleri şeffaflığın, açıklığın, mükemmelliğin teşvik edilmesi; eğitim kurumları ve iş dünyasındaki arasındaki iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırmak için önemlidir. Yeni program işbirliği projelerine desteğini artırmakta ve yenilikçi eğitim, öğretim ve gençlik uygulamalarının transferi ve hayata geçirilmesi amaçlamaktadır.
• Politika Reformu için Destek: AB 2020 stratejisinin eğitim, öğretim ve gençlik hedeflerine ulaşmada açık koordinasyon yönteminin ve diğer AB araçlarının etkinliğini artırmak ve uluslar arası örgütler ve diğer ülkelerle politika diyalogunu geliştirmek hedeflenmektedir.

Yeni programla ile ilk kez Spora destek sağlanmaya başlanacaktır. Sporda Avrupa boyutunu güçlendirmek için uluslararası işbirliği projeleri, ticari olmayan önemli spor karşılaşmaları, politika geliştirilmesi, kapasite oluşturulması ve ilgili Avrupalı paydaşlarla diyalog geliştirilmesi alanlarında destek verilecektir. 2014-2020 dönemi için Spor Eylemine 34 milyon € ayrılmıştır.

Sonuç olarak, Avrupa Birliği ilerlemenin tek yolunun insanlara yatırımdan geçtiğini her platformda vurgulamaktadır. Bu çerçevede ele alınan Herkes için Erasmus Programı, sadece Avrupalılar değil dünya genelindeki milyonlarca kişiye bu eşsiz uluslararası deneyimden faydalanma fırsatını sunuyor. Eğitim, öğretim, gençlik ve sporun bütünleşmesi ile birlikte program kolaylaştırılmış yapısı çok daha fazla insanın yararlanmasına ve hedeflerde etkinliğe ulaşmayı beraberinde getiriyor. Herkes için Erasmus, uluslararası hareketliliği okullara mesleki eğitim ve öğretime, yüksek lisans düzeyine ve gönüllülük gibi özel gençlik alanlarına yaygınlaştırmaktadır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.