YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ ETÇİ SIĞIR YETİȘTİRİCİLİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİȘİKLİK YAPILDI

DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/48)

MADDE 1 – 25/2/2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, üreticilerin, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde kuracakları, bireysel veya bir arada yapacakları öz sermayeye dayalı, en az 50 en fazla 300 baş kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a), (ç), (g), (ğ) ve (i) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (o) bendi eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Genel müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

g) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinden valilik oluru ile oluşan komisyonu,

ğ) İl proje yürütme birimi:  Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğünde görev yapan en az beş teknik elemandan oluşturulan birimi,

i) Merkez proje değerlendirme komisyonu: Genel Müdürlükçe bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşturulan komisyonu,”

“o) Yerel fiyat tespit komisyonu: Desteklenecek makinelerin birim fiyatının tespiti amacıyla il bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan komisyonu,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi, üçüncü fıkrasının  (a) bendi ve dördüncü fıkrasının  (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Müdürlük bünyesinde ilgili bir genel müdür yardımcısı başkanlığında en az üç daire başkanından oluşur.”

“a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve çevre ve şehircilik il müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı ile en az beş kişiden oluşur. Yatırımın gerçekleştirileceği yerin aplikasyonunun yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğünden bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.”

“a) Valilik oluru ile vali yardımcısı başkanlığında; bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri, tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme, kırsal kalkınma ve örgütlenme ile koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlerinin katılımından oluşur.

b) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları uygulama rehberindeki kriterlere göre inceleyerek değerlendirir. Yatırıma uygun bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlar ve Genel Müdürlüğe iletilmek üzere il müdürlüğüne gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Başvurular, gerçekleştirildikleri yıl için geçerli olup, sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi, yedinci fıkrasının (b) ve (e) bendleri ve sekizinci fıkrasının (a) ve (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulur.”

“b) Satışın yapıldığı il/ilçe müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgesi (fatura, müstahsil makbuzu veya muhtar onaylı alım satım belgesi) bulunur.

e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir.”

“a) Proje kapsamında yer alan makine alımına ilişkin süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı, yeni, kullanılmamış, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin tam gelişmedeki kapasitesine uygun olmalıdır. Bununla birlikte desteklemeden yararlanılması için en az bir adet kalite belgesinin mevcut olması gerekmektedir.

d) Desteklenecek makinelerin birim fiyatı bilim, sanayi ve teknoloji müdürlüğü uzmanı, sanayi ve ticaret odası uzmanı ile il müdürlüğünce görevlendirilecek konu uzmanından oluşan fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçesi ile yapacağı başvuru üzerine il müdürlüğünün uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile ek süre verilir. Verilen ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olamaz.  Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil 2012 yılının 15 Aralık tarihini geçemez.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödemeleri sonrasında beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesi zorunlu olduğu yazı ile bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Onaylanan projelerde her üç yatırım da yer almışsa ve tamamı gerçekleşmiş ise tek hak ediş, sadece inşaatın tamamlanması ve süt sağım ünitesi ve soğutma tankının montajı birlikte gerçekleşmişse birinci hak ediş şeklinde, hayvan alımı gerçekleştikten sonrada ikinci hak ediş düzenlenir. Sadece bir yatırım konusunun gerçekleşmesi halinde hak ediş düzenlenmez. Etçi ırklarla yeni kurulacak damızlık işletmelerinde inşaat yatırımı tamamlandıktan sonra birinci hak ediş, damızlık hayvan alımı gerçekleştikten sonra ikinci hak ediş düzenlenir. Ödemeler ikinci hak ediş hazırlanmasından sonra bir defada yapılır. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(5) Onaylanan proje sadece hayvan alımını esas alıyorsa hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir. Hayvanlar ithal yolu ile temin edilmiş ise hak ediş karantina süresi bitirildikten sonra düzenlenir.

(6) İnşaat hak edişlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinden en az bir konu uzmanı teknik elemanın imzası bulunması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Karar uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için ayrılan kaynaktan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.”

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
———————————————————————————————————–
12 Kasım 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28110
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.