YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ORGANİK HAYVANCILIK İLAVE DESTEK ÖDEMELERİ

ORGANİK HAYVANCILIK İLAVE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/60)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının,  gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan ve 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yer alan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde belirtilen şartları taşıyan organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere anaç sığır, manda, buzağı yetiştiriciliği, hastalıktan ari işletme, anaç koyun, keçi yetiştiriciliği ile arılı kovan destekleme ödemelerine ilave olarak organik hayvancılık destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Etiketlenmiş kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği, raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

b) Arılı kovan: Üreme kabiliyetine haiz ana arısı ve üç çerçevesi yavrulu olmak üzere nektar akım döneminde en az yedi arılı çerçeveli (eski tip kolonilerde çerçeve aranmaz) arı ailesini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

e) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

f) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletmeyi,

g) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

ğ) Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği: 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğini,

h) HDT: Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğini,

ı) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

i) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

j) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

k) OHİD: Organik hayvancılık ilave destekleme ödemesini,

l) Organik tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

m) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

n) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

o) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

ö) OTBİS İcmali-1: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 11/5/2012 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

p) OTBİS İcmali-2: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2012 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan yetiştiricilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

r) Yetiştirici/üretici: 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müteşebbislerden hayvansal üretimde organik tarım yapan kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

s) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklemeye İlişkin Esaslar

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 5 (1) OHİD çalışmaları BÜGEM, HAYGEM ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS veri girişlerini yapmak ve OHİD’den yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin bu Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Organik hayvancılık ilave anaç sığır ve manda yetiştiriciliği, buzağı yetiştiriciliği, hastalıktan ari işletme desteklemeleri

MADDE 6 (1) Organik anaç sığır ve manda yetiştiriciliği ilave desteklemesi, organik buzağı ilave desteklemesi, organik hastalıktan ari işletme ilave desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

(2) OHİD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, HDT’nin 5 inci, 6 ncı ve 15 inci maddelerinde belirtilen şartları taşıyan,  OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHİD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

(3) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, HDT’nin 5 inci, 6 ncı ve 15 inci maddelerinde belirtilen zamanda il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder.

(4) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, destekleme konusuna göre HDT’nin 5 inci, 6 ncı ve 15 inci maddelerinde belirtilen şartları sağlayan ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir.

(5) İcmallerin hazırlanmasına ilişkin esaslar;

a) Organik hayvancılık ilave desteklemesinde ödemeye esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile organik tarım birimlerince, destekleme konusuna göre ayrı olarak düzenlenir. HDT’nin 5 inci, 6 ncı ve 15 inci maddesinde belirtilen zamanda yayınlanan kesinleşmiş hak ediş icmallerinde, desteklemeye hak kazanan hayvanlar üzerinden, OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan hayvanlar değerlendirmeye alınarak icmal-1’ler (Ek-2, Ek-3, Ek-4) hazırlanır ve askıya çıkartılır. Askıya çıkartma ve askıda kalma iş ve işlemleri HDT’nde belirtildiği zamanda ve esaslarda uygulanır.

b) HDT’nin 5 inci, 6 ncı ve 15 inci maddesinde belirtilen zamanda il/ilçe müdürlüklerince itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda İcmal-1 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-1 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

c) HDT’nin 5 inci, 6 ncı ve 15 inci maddesinde belirtilen zamanda ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-1’ler ile merkez ilçenin İcmal-1’i il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek, destekleme konusuna göre ayrı olarak hazırlanarak il İcmal-1’lerini oluşturmak üzere birleştirilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere BÜGEM’e gönderilir.

ç) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanacak yetiştiricilerin listesi, hayvanların küpe numarası ve işletme bilgileri il organik tarım birimleri tarafından, gerektiğinde ise BÜGEM tarafından sağlanır.

Organik hayvancılık ilave anaç koyun ve keçi desteklemeleri

MADDE 7 (1) Organik anaç koyun ve keçi ilave desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

(2) OHİD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, HDT’nin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan,  OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHİD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

(3) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, HDT’nin 7 nci maddesinde belirtilen zamanda il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder.

(4) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, destekleme konusuna göre HDT’nin 7 nci maddesinde belirtilen şartları sağlayan ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan küçükbaş hayvanlar üzerinden desteklenir.

(5) İcmallerin hazırlanmasına ilişkin esaslar;

a) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili iş ve işlemler HAYGEM’ce belirlenen çalışma takvimi ile eş zamanlı olarak yürütülür. Organik hayvancılık ilave desteklemesinde ödemeye esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile organik tarım birimlerince düzenlenir. HDT’nin 7 nci maddesinde belirtilen zamanda yayınlanan kesinleşmiş hak ediş icmallerinde, desteklemeye hak kazanan hayvanlar üzerinden, OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan hayvanlar değerlendirmeye alınarak İcmal-1’ler (Ek-5) hazırlanır ve askıya çıkartılır. Askıya çıkartma ve askıda kalma iş ve işlemleri HDT’nde belirtildiği zamanda ve esaslarda uygulanır.

b) HDT’nin 7 nci maddesinde belirtilen zamanda il/ilçe müdürlüklerince itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-1 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-1 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

c) HDT’nin 7 nci maddesinde belirtilen zamanda ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-1’ler ile merkez ilçenin İcmal-1’i il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek, il İcmal-1’lerini oluşturmak üzere birleştirilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere BÜGEM’e gönderilir.

ç) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanacak yetiştiricilerin listesi, hayvanların küpe numarası ve işletme bilgileri il organik tarım birimleri tarafından, gerektiğinde ise BÜGEM tarafından sağlanır.

Organik ilave arılı kovan desteklemesi

MADDE 8 (1) Organik arılı kovan ilave desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

(2) OHİD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik yetiştiricilik yapan, HDT’nin 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıyan,  OTBİS İcmali-1’de ve hak ediş icmallerinin alındığı tarihte OTBİS de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OHİD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan yetiştiricilere yapılır.

(3) Organik arılı kovan ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler 13/8/2012-21/9/2012 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-1) ile müracaat eder.

(4) Organik arılı kovan ilave desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, HDT’nin 10 uncu maddesinde belirtilen şartları sağlayan ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan arılı kovan üzerinden desteklenir.

(5) İcmallerin hazırlanmasına ilişkin esaslar;

a) Organik hayvancılık ilave desteklemesinde ödemeye esas icmal listesi il/ilçe müdürlükleri Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi ile organik tarım birimlerince düzenlenir. HDT’nin 10 uncu maddesinde belirtilen zamanda AKS’den alınan organik arılı kovan ilave destekleme İcmal-1’leri (Ek-6) hazırlanarak askıya çıkartılır. Askıya çıkartma ve askıda kalma iş ve işlemleri HDT’nde belirtildiği zamanda ve esaslarda uygulanır.

b) HDT’nin 10 uncu maddesinde belirtilen zamanda il/ilçe müdürlüklerince itirazlar ve değerlendirmeler doğrultusunda icmal-1 hazırlanır, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçelerde İcmal-1 hazırlama il müdürlüklerince yapılır.

c) HDT’nin 10 uncu maddesinde belirtilen zamanda ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-1’ler ile merkez ilçenin İcmal-1’i il müdürlükleri tarafından kontrol edilerek, İl sistem sorumlusu tarafından AKS’den ilçeler bazında alınacak Organik Arılı Kovan İlave Destekleme İcmal-2 (Ek-7) onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere BÜGEM’e gönderilir.

ç) Organik hayvancılık ilave desteklemesinden yararlanacak yetiştiricilerin listesi, arılı kovan numarası ve işletme bilgileri il organik tarım birimleri tarafından, gerektiğinde ise BÜGEM tarafından sağlanır.

Ödeme miktarı

MADDE 9 (1) Bu Tebliğin  6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen yetiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan arılı kovan ve hayvanlar üzerinden aldığı hayvancılık desteğine % 50  ilave olarak organik hayvancılık destekleme ödemesi yapılır.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 10 (1) OHİD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince oluşturulan onaylı OHİD ödeme İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce yetiştiriciler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

(2) OHİD ödeme planı, OHİD başvurusu yapan yetiştiricilere ait ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OHİD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaların Kontrolü ve Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Yetki ve denetim

MADDE 11 (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili müracaat zamanı ve şartlarını, yerel duyuru imkânları ile yetiştiricilere duyurarak, gerekli tedbirleri alır.

(2) Organik tarım yapan işletmelerin denetimleri OTB’lerce yürütülür. OHİD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından OHİD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır. Ödemeye esas icmaller BÜGEM’e gönderilmeden önce, OTB’ler örnekleme seçim yöntemiyle her destekleme kalemi için en az % 10’a tekabül eden oranda denetim yapar. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) OHİD ön incelemeleri OTB’nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(4) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda oluşacak problemlerin çözümünde, il müdürlükleri OTB yetkilidir.

(5) Destek ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için, il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.

(6) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından yapılacak kontrollerde yetiştiricilerin OTBİS ve HDT hak ediş icmallerinde desteklemeye hak kazanan hayvancılık işletmelerinin yerinde yapılacak kontrollerde Organik Tarım Yönetmeliğine aykırı bir durum bulunup bulunmadığı incelenir.  Yetiştiricilerin OTBİS ve HDT’deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

Uygulama dışında kalacak yetiştiriciler

MADDE 12 (1) Aşağıdaki yetiştiriciler OHİD uygulamasından yararlanamaz;

a) OTBİS’de süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

b) OHİD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan,

c) OHİD uygulamasında bu Tebliğin 8 inci maddesinde, OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS’de kayıtlı olmayan,

ç) Bu Tebliğin  6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

d) Bu Tebliğin 6 ncı 7 nci ve 8 inci maddelerinde verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşuna müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmayan,

e) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

f) Yönetmelik hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,

g) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

ğ) Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama kararı verilmiş olanlar,

h) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak arılı kovan ve hayvanlar

MADDE 13 (1) Aşağıdaki araziler OHİD uygulaması kapsamı dışındadır:

a) OHİD uygulamasında bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde OTBİS İcmali-2’de kayıtlı olmayan,

b) OHİD uygulamasında bu Tebliğin 7 nci maddesinde OTBİS’de kayıtlı olmayan,

c) Askı listelerinde arılı kovan ve hayvan bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan arılı kovan ve hayvanlar,

ç) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arılı kovan ve hayvanlardan yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 14 (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OHİD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OHİD ödemelerinde OTBİS’e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

————————————————

24 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28363

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

 

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.