YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/47)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik tarım faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlar Kurulu Kararı: 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

b) Bakanlık: Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): ÇKS Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) Çiftçi: 5262 sayılı Organik Tarım Kanununda tanımlanan müteşebbislerden bitkisel üretimde organik tarım yapan ÇKS’ ye kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

f) ÇKS Yönetmeliği: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

g) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

ğ) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

h) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

ı) Organik Tarım Yönetmeliği: 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

i) Organik Tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

j) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

k) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

l) OTBİS icmali-1: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 9/5/2011 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, organik tarım faaliyeti yapan çiftçilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

m) OTBİS icmali-2: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 11/5/2012 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılacak olan, organik tarım faaliyeti yapan çiftçilere ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

n) OTD: Organik tarım desteğini,

o) OTD icmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

ö) OTD icmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından icmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

p) OTD icmal-3: İl müdürlükleri tarafından icmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-6’da yer alan belgeyi,

r) Tarım arazisi: ÇKS ve OTBİS’de kayıtlı olan arazileri,

s) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

ş) Uygunluk Belgesi: Çiftçinin hasada esas kontrolünü yapan yetkilendirilmiş kuruluşundan aldığı, organik tarım faaliyetlerini Yönetmelik hükümlerine göre yürüttüğü arazilerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

t) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

             Ödeme yapılacak çiftçiler

             MADDE 5 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, ÇKS’de 2012 üretim sezonu ile OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) OTBİS icmali-1’de kayıtlı olup, mücbir sebeplerle organik tarım faaliyeti sona eren çiftçinin faaliyetini devam ettiren OTBİS icmali-2’de kayıtlı birinci derece yakını çiftçiye veya faaliyeti sona eren çiftçinin ortağı olduğu tüzel kişiye de, İl Tahkim Komisyonunca uygun bulunmak şartıyla yapılır.

Ödemeye esas arazi ve arazi büyüklüğü

             MADDE 6 – (1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapılan OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de kayıtlı aynı araziler ile ÇKS’de 2012 üretim sezonunda da kayıtlı arazilere yapılır.

(2) OTBİS icmallerinde kayıtlı yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş tarım arazilerinden desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır.

(3) OTBİS icmali-1’in alınış tarihi olan 9/5/2011 tarihinden 30/1/2012 tarihine kadar, en az 7 ay süre ile OTBİS’de kayıtlı olarak kalan arazilere yapılır. Bahsi geçen sürenin belirlenmesi elektronik ortamda Bakanlık Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılır.

(4) OTD ödemesi, çiftçilerin OTBİS icmali-1’de, OTBİS icmali-2’de ve ÇKS’de kayıtlı toplam arazi büyüklüklerinden küçük olan toplam arazi büyüklüğü esas alınarak yapılır. Bahsi geçen arazi büyüklüklerinin belirlenmesi elektronik ortamda Bakanlık Bilgi İşlem Merkezi tarafından yapılır.

(5) OTD ödemesi, OTBİS icmali-1’de kayıtlı olup, mücbir sebeplerle organik tarım faaliyeti sona eren çiftçilerin, OTBİS icmali-1’de kayıtlı arazilerinden organik tarım faaliyeti devam etmek kaydı ile OTBİS icmali-2’de kayıtlı olan aynı arazilerden İl Tahkim Komisyonunca uygun bulunan arazilere de yapılır.

Ödeme miktarı

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 25 TL’dir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

             MADDE 8 – (1) OTD ödemesi için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’ deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı OTD icmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) OTD ödeme planı, OTD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OTD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

             MADDE 9 – (1) OTD çalışmaları BÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS veri girişlerini yapmak ve OTD’ den yararlanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmuş araziler için Ek-2 de belirtilmiş uygunluk belgesini düzenlemek, bu Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

(3) İl müdürlükleri ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

Başvurular ve başvuruların kabulü

             MADDE 10 – (1) OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler, 30/1/2012 tarihinden itibaren 9/3/2012 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OTD başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile ÇKS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Uygunluk belgesini (Ek-2) başvuru tarihi sonuna kadar getiremeyen çiftçilerin başvurusu alınır. Ancak, bu durumda olan çiftçilerin bu belgeyi 30/3/2012 tarihine kadar teslim etmeleri için ek süre tanınır.

(2) Çiftçilerin ÇKS’ de 2012 üretim sezonunda ve OTBİS’de kaydı olmak zorundadır. Başvuru esnasında OTBİS’de kaydı olmayan çiftçilerin başvuruları kabul edilir. Ancak, bu durumda olan çiftçiler 30/3/2012 tarihine kadar yetkilendirilmiş kuruluşuna müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmak ve istenen uygunluk belgesini vermek zorundadırlar. Uygunluk belgesini temin etmek ve eksik bilgilerini tamamlatmak çiftçinin kendi sorumluluğundadır.

(3) İl/ilçe müdürlükleri tarafından alınan başvuru dilekçesi (Ek-1) ekinde yer alan ÇKS Belgesinde, çiftçi tarafından organik tarım yaptığı belirtilen arazilerden, uygunluk belgesinde  uygun olarak belirtilmiş araziler ile OTBİS kayıtlarında yapılan karşılaştırmada desteklemeye uygun bulunan araziler ÇKS’ de ilgili bölüme kaydedilir.

(4) ÇKS ile ilgili tüm iş ve işlemler ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Askı işlemleri

             MADDE 11 – (1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 14/4/2012 tarihine kadar OTD ödeme icmalleri oluşturulur. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OTD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri en geç 20/4/2012 tarihine kadar ilçe merkezinin OTD icmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OTD icmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. OTD ödemeleri için ÇKS’ de kaydı olup da OTBİS’de arazi kaydı olmayan veya eksik olan, bu nedenle çıkarılacak askı icmallerinde ismi bulunmayan veya arazi bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin OTD ödemelerinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde itirazda bulunmaları zorunludur. Hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş ÇKS arazi kayıt bilgileri ve Ek-3’de yer alan form ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar çiftçilerin talebi üzerine OTBİS’ e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. Çiftçiler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OTD için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) OTD icmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, ÇKS’ deki maddi hatalara ilişkin itirazlar askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren yirmi gün içerisinde değerlendirilir. İl/ilçe müdürlükleri çiftçilerin yirmi gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırtmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler ise 21/5/2012-26/5/2012 tarihleri arasında yapılarak ÇKS’ de ilgili bölüme kaydedilir.

(3) İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’ den alınan Ek-5’teki OTD icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan OTD icmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe OTD icmal-2’si ile ÇKS’ den alınan Ek-6’daki OTD icmal-3’ün uyumu kontrol edilir.

(4) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’ de yapılacak güncellemeler OTD ödemesine esas teşkil etmez.

(5) Değerlendirme sonucunda OTD icmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(6) İlçe müdürlüklerinden alınan icmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise BÜGEM’e gönderilir.

(7) OTD icmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas OTD icmal-3’ler BÜGEM’e gönderilir.

(8) Bu Tebliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan çiftçilere ait iş ve işlemler destekleme uygulamaları tamamlandıktan sonra yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü

Tahkim komisyonlarının görevleri

             MADDE 12 – (1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış il/ilçe tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

(2) Komisyonlar;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin OTD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, OTD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla OTD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, OTD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler

             MADDE 13 – (1) OTD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(4) OTD ön incelemeleri OTB’ nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Ön incelemede, OTB üyeleri tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile uygunluk belgelerinin uyumlulukları karşılaştırılır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’ deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB üyeleri gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

             MADDE 14 – (1) Aşağıdaki çiftçiler OTD uygulamasından yararlanamaz;

a) ÇKS’ de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

b) OTD uygulamasında bu Tebliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındakiler hariç, OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de kayıtlı olmayan,

c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

ç) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde verilen ek süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşuna müracaat ederek OTBİS’de bilgilerini tamamlatmayan,

d) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde verilen ek süreler içerisinde Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesini sunamayan çiftçiler,

e) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

f) OTD için askı sürecinde ismi bulunmayıp, itirazını gerçekleştiren çiftçilerden belirtilen süre içerisinde sözleşmeli bulunduğu yetkilendirilmiş kuruluştaki bilgilerini düzelttirmeyen ve bu düzeltmeleri il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek teyit ettirmeyen,

g) Askı icmalinde ismi çıksa dahi OTBİS-2 icmalinin alınış tarihi olan 11/5/2012 den önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,

ğ) Yönetmelik hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar,

h) OTD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

ı) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

             MADDE 15 – (1) Aşağıdaki araziler OTD uygulaması kapsamı dışındadır:

a) OTBİS icmali-1’de ve OTBİS icmali-2’de kayıtlı olmayan araziler,

b) ÇKS’ ye kaydı yapılmayan araziler,

c) Uygunluk belgesinde bulunmayan araziler,

ç) OTBİS icmali-1’in alınış tarihi olan 9/5/2011tarihinden 30/1/2012 tarihine kadar, en az 7 ay süre ile OTBİS’de kayıtlı olmayan araziler,

d) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,

e) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

f) Ekiliş yapılmayan çayır vasıflı alanlar,

g) Askı listelerinde arazi bilgilerinin hatalı veya eksik olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı veya eksik kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan araziler,

h) Askı sürecinde belirtilen hatalı veya eksik arazilerden yetkilendirilmiş kuruluşlara düzelttirilmeyenler,

ı) Askı icmalinde çıksa dahi OTBİS-2 icmalinin alınış tarihinden önce organik tarım faaliyetinden çıkan araziler,

i) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

j) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, OTD askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

k) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından OTD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

l) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından OTD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

             MADDE 16 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’ e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

EK–1

ORGANİK TARIM DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

…………………………………. Tarım İl/İlçe Müdürlüğüne

 

Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:……..) gereğince, Çiftçi Kayıt Sisteminde ve Organik Tarım Bilgi Sisteminde kayıtlı olan ve ekte yer alan ÇKS belgesinde işaretli tarım arazilerim için Organik Tarım Yönetmeliği ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak organik tarım faaliyetinde bulunmam nedeniyle, organik tarım desteği ödemesinden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılmasını arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim taktirde, kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, askı sürecinde desteklemeye esas ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallerde, arazimin hatalı veya eksik çıkması halinde Organik Tarım Bilgi Sisteminde eksik veya hatalı olan bilgilerimi sözleşmeli olduğum yetkilendirilmiş kuruluşa zamanında düzelttireceğime, düzelttirmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, beyan ettiğim bilgilerin yanlış veya tutarsız olması halinde destekleme başvurumun geçersiz sayılmasını kabul edeceğimi, ayrıca söz konusu 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. …… /……/ …….

 

 

İmza                                        :

                                                                                                            Adı ve Soyadı                         :

                                                                                                            Vergi No/ TC Kimlik No      :

Adresi                                     :            

 

Telefon                                  :

 

 

EKLER                                   :            

 

ÇKS’den alınan 2012 üretim sezonuna ait organik tarım yapılan tarım arazileri işaretlenmiş ÇKS Belgesi

Yetkilendirilmiş Kuruluştan alınan uygunluk belgesi

 

EK–2

 

UYGUNLUK BELGESİ

 

Bu belge 2011 yılında hasada esas arazinin kontrolünü yapmış yetkilendirilmiş kuruluş tarafından çiftçiye verilen başvuruya esas Uygunluk  Belgesidir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılan kontrolde tamamen Yönetmelik hükümlerine uyulmuş arazilerin listesi verilecektir.

 

…………… İL/İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:……..) hükümleri gereğince, kuruluşumuza müracaat eden ve organik tarım destekleme ödemesine ilişkin  aşağıda bilgileri bulunan çiftçinin, Kuruluşumuzca kontrolünü yaptığımız arazilerinden tamamen Yönetmelik hükümlerine uyulmuş olan araziler aşağıda/ekte sunulmaktadır.

Arz ederim. ….. /……/ 2012

                                                                                                                             Yetkilendirilmiş Kuruluş Adı          

                                                                                                                                       Kaşe ve İmza                                            

Adı ve Soyadı/Tüzel kişilik:

Vergi No/ TC Kimlik No   :

 

 

Not:

1- 2011 yılı kontrolünde Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalar içeren araziler kesinlikle bu listeye dahil edilmeyecektir.

2-Aşağıdaki bilgiler yazı eki olarak verilir ise eklerin tümü yetkilendirilmiş kuruluşun imza ve kaşesini taşımalıdır.

 

İl             İlçe          Bucak/Köy             Ada no    Parsel/Keşif no

 

 

 

EK–3

 

Bu belge askı sürecinde itirazda bulunarak organik tarım sürecindeki arazi bilgilerini düzelttirmek isteyen çiftçi tarafından bağlı olduğu yetkilenmiş kuruluşuna ÇKS’den alınan onaylı 2012 üretim sezonuna ait ÇKS Belgesi ile beraber verilecektir.

 

…………… Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşuna

 

Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:……..) hükümleri gereğince, organik tarım destekleme ödemesine ilişkin  askı sürecinde organik tarım yaptığım arazi bilgilerinin eksik veya hatalı olduğu görülmüştür.          ……… Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda kuruluşunuzla sözleşmeli çiftçi olarak organik tarım faaliyetinde bulunduğum ekte belirtilen arazilerimin Organik Tarım Bilgi Sisteminde düzeltilmesini arz ederim. ….. /……/ ….

                                                                                                            İmza                                        :

                                                                                                            Adı ve Soyadı                         :

                                                                                                            TC Kimlik/Vergi No             :

Adresi                                     :            

 

 

Telefon:

 

EKLER                                   :            

ÇKS’den alınan onaylı 2011 üretim sezonuna ait ÇKS Belgesi

Diger Ekler İçin Tıklayınız…

————————————————————————————

28 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28098

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.