YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIMLARDA DEVLET TEŞVİKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırımcıların kaynaklarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji vearaştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla diğer bir ifadeyle yatırımları teşvik etmek için düzenlenen belgeye Yatırım Teşvik Belgesi denilmektedir.

ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI

Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının I inci ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası tutarında olması gerekir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.

YATIRIM CİNSLERİ

Yatırım Teşvik Belgesini yapacağınız komple yeni yatırımlar için alabileceğimiz gibi mevcut yatırımlarınızın büyütülmesi, modernizasyonu, ürün çeşitlendirmesi ve entegrasyonu için de düzenlenebilir.

İTHAL KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS YATIRIMI

Kullanılmış Komple Tesisler proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenerek ithal edilebilir ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

YATIRIMLARDA KULLANILMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHALİ

İthalat Mevzuatı çerçevesinde ithali mümkün olan makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA SAĞLANACAK DESTEK UNSURLARI

Asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki yatırımlar (bazı yatırım konuları hariç) bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar.

Katma değer vergisi istisnası
Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir.

Gümrük vergisi muafiyeti
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER ve DESTEKLER

İllerimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak belirlenmiştir.

Katma değer vergisi istisnası ve Gümrük vergisi muafiyetine ilave olarak;

a) I inci ve II nci bölgelerde;

1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,

b) III üncü ve IV üncü bölgelerde;

1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,
4) Faiz desteği,
desteklerinden yararlanabilir.

c) Büyük ölçekli yatırımlara;

a) Gümrük vergisi muafiyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Yatırım yeri tahsisi,

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentilericse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comcse.google.comgoogle.comimage.google.commaps.google.comYapay yüzhttps://yapayyuz.com
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.