YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Süresi Dolan Teșvik Belgesini Gecikmeli Uzatanlarda İstisna Durumu

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Firmanızın almış olduğu yatırım teşvik belgesi suresinin 31.12.2003 tarihinde sona ermesine rağmen yaklaşık 4 aylık bir gecikmeyle 08.04.2004 günü yatırım süresi uzatımı için müracaat ettiği ve sure uzatım vizesi alındığından bahisle teşvik belgesi kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar için istisna uygulamasının devam edip etmeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu, yatırım teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde zamanında alınmayan verginin alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceği, zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımının, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisnaya ilişkin açıklamalar 69 ve 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış bulunmaktadır.

87 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine ve teçhizatı münhasıran indirim hakki tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara yapılacak teslimlerde söz konusu istisnanın uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi şirketinizin belge kapsamında ve indirim hakki tanınan işIem!erde kullanılmak üzere yaptığı makine ve teçhizat alımları ile sure uzatım vizesi tarihi olan 08.04.2004 tarihinden sonra yapmış olduğu makine ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası uygulanacağı tabidir.

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ile yapılanan yazışma sonucunda mer’i Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2002/4367 Sayılı Kararın uygulanmasına ilişkin 2002/1 sayılı Tebliğ’in 35 inci maddesine göre sure uzatımı taleplerinin yatırım suresinin bitimini müteakip 3 ay içinde yapılmaması halinde sure uzatımı, önemli ölçüde yatırım harcaması yapıldığının tevsik edilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun yatırım indirimine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla yapılabilmekte, ayrıca bu durumda verilmiş olan ilave yatırım suresinin arada kalan gecikme dönemini de kapsayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, yukarda belirtilmiş. olan şartların gerçekleşmesi halinde verilmiş olan ilave yatırım suresi arada kalan gecikme dönemini de kapsayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
—————————————————————————————————
Maliye Bakanlığı Özelgesi
Özelgeyi Veren:MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü
Tarih     21/02/2005
Sayı     B.07.0.GEL.0.54/5413-542-8919
Konu:Yatırım teşvik belgesi süresinin sona ermesine rağmen yatırım süresi uzatımı için gecikmeyle müracaatta bulunulması ve süre uzatım vizesi alınması halinde teşvik belgesi kapsamında satın alınan makine ve teçhizatlar için katma değer vergisi istisnası uygulanacaktır.

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.