YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2013 TARIMSAL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN HİBE DESTEKLERİ

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/28)

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman  satınalımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipman alımları ile yerinde montajının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için yapılan müracaatı,

ç) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listelerini,

d) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

e) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

f) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

g) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

ğ) İlçe müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünü,

h) Mal alımları: Bireysel sulama makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ı) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

i) Referans fiyat: Referans Fiyat Komisyonu tarafından bireysel sulama makine ve ekipman grupları için belirlenen fiyatı,

j) Referans Fiyat Komisyonu: Referans fiyatları belirlemek için Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

k) Uygulama Rehberi: Bu Tebliğ kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru dosyalarını hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi,

l) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile Program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman ve malzemeyi sağlayan tedarikçiler arasında yapılacak akdi,

m) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve takip edilen, il müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

n) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımı için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

o) Tedarikçi: Program kapsamında başvuru sahibi tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük;

a) Program ile ilgili olarak Tebliğ ve Uygulama Rehberini hazırlar, il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere Bankaya gönderir.

b) Program kapsamında yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları ile bu tekliflerin Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi ve kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

ç) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

d) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü; Bakanlık adına bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtilen sorumlulukların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve Program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretarya ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine Program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) Başvuru hazırlama dönemlerinde, yatırımcıların başvurularının hazırlanması konusunda ihtiyaç duyulduğunda gerekli bilgilendirmeyi yapar,

b) Başvuruları bu Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre inceleyerek değerlendirir, uygulamaların takibi ve usulüne uygun olarak gerçekleşen ödeme taleplerinin inceler, onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Yatırımın Tamamlanma Süresi,

Başvuracak Yatırımcılar ve Yatırımcılarda Aranacak Özellikler

Programın yatırım konuları ve uygulama illeri

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki 7 adet yatırım konusunu kapsar.

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

d) Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,

e) Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

(2) Birinci fıkrada belirtilen yatırım konuları kapsamında Program tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 9 – (1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı ve tarlada montajı gerçekleştirilen bireysel sulama makine ve ekipmanlarının tespit işlemleri il proje yürütme birimince en geç 30 gün içerisinde tutanağa bağlanır.

Başvuracak yatırımcılar

MADDE 10 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilir.

(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri  kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

Başvuracak yatırımcılarda aranacak özellikler

MADDE 11 – (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar. Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını ve toplam tutara ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) 21/3/2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/13) kapsamında modern basınçlı sulama kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Referans fiyatlar içinde kalmak şartıyla, hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçemez.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ekipmanalımı giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları tedarikçilerle yapılacak uygulama sözleşmesi kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Yerinde teslim ve montaj giderleri, mal alım bedeli içinde olacak şekilde mal alım faturası düzenlenmesi durumunda, toplam tutara hibe desteği verilir. Mal alım giderleri ile yerinde teslim ve montaj giderlerinin faturada ayrı kalemler olarak faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Aşağıda belirtilen sulama makine ve ekipman grupları için belirtilen deneme ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği verilir.

a) Gerçek ve tüzel kişilere ait tarla içi yağmurlama, mikro yağmurlama ve damla sulama sistemi kurulması ile güneş enerjili sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanları, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanları gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parselde eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi,

b) Gerçek ve tüzel kişilere ait center pivot, lineer sistem, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinelerinin yerinde çalıştırılıp, kontrollerinin yapılması, tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

(6) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları ve kamu kurumları tedarikçi olamaz.

(7) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarları referans fiyat listelerine dayandırılmalı ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(8) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler

MADDE 14 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV’de dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2012 yılından önceki makine ve ekipmanların alım giderleri.

(2) Basınçlı sulama sistemlerine yönelik mal alımları kapsamında, bent gibi su alma yapısı inşası, su kaynağından proje alanına kadar sadece iletim hattı yapılması, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri hibe desteği kapsamı dışındadır. Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerine ait basınçlı sulama sistemlerinde yer alan hidrantların birden fazla çiftçiye tahsis edilmesi durumunda, debisi yeterli olması şartıyla birden fazla başvuru yapılabilir. Kişilere ait kuyular için sadece bir başvuru yapılabilir. Kuyu kiralanmasıyla yapılan başvurulara hibe desteği verilmez.

(3) Proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim hattı maliyeti proje maliyetinin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru son gününün, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracak yatırımcılara sağlanacak bilgi

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak yatırımcılar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgileri alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgiler, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak güncel Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) İl müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan çalıştay ve bilgilendirme toplantıları ile internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvuru yeri ve şekli

MADDE 17 – (1) Başvurular, yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine yapılır.

(2) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel sulama makine ve ekipmanalımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüklerine veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine başvuru tarihini içeren teslim alma belgesi verilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 18 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

(2) İl müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarını, başvuru sahibinin bu Tebliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler olup olmadığı yönünden inceler. Yapılan başvuru evraklarının uygunluk kontrollerinde, uygunluk kriterlerini sağlamayan hususlar ve eksik başvurular bir tutanağa bağlanarak başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir.

Başvuruların teknik inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Referans Fiyat Komisyonu tarafından program kapsamındaki bireysel sulama makineekipmanları için belirlenen referans fiyat listeleri, değerlendirmelerde esas alınır. Belirlenen bu listeler Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanır.

(2) İl proje yürütme birimi tarafından, başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde; başvuru sahibi tarafından alımı talep edilen bireysel sulama makine ve ekipmanın su kaynağı, arazi koşulları ve üretim desenine uygunluğu ve teknik özellikleri araştırılır.  Bu çalışmalar ve yayınlanan referans fiyat listeleri yardımıyla, il proje yürütme birimi yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesine esas olacak değerini tespit eder. Bu fiyat referans fiyatın üzerinde olamaz.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre değerlendirilerek uygun görülen her yatırım konusu başvuruları için Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu düzenlenerek puanlama yapılır ve yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 20 – (1) Programa yönelik olarak bireysel sulama makine ve ekipmanları başvurusunun yapıldığı her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı, Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin; tarım alanı, sulanan alan, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarının, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısı, Uygulama Rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre il müdürlüğünce belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile bireysel sulama makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi bireysel sulama makine ve ekipmanına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek yatırımcıların sıralaması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır.

(4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 21 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla 20 günde il müdürlükleri tarafından incelenerek değerlendirilir. Değerlendirme kriterlerine ve bütçe durumuna göre bir asil, bir yedek ve reddedilen yatırımcı listeleri hazırlanarak onaya sunulur. İl müdürlüğünün onayından sonra reddedilen başvurular sahiplerine 10 gün içerisinde yazılı tebliğ edilir. Onaylanan asil ve yedek yatırımcı listeleri 10 gün süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Asil listedeki yatırımcılardan 10 günlük süre içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcıların yerine yedek listeden puan sıralamasına göre gerekli sayıda yatırımcı belirlenerek, il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri duyuru panolarında yayınlanır, bu yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 22 – (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde ve il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü duyuru panolarında yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ile başvuru yapan yatırımcılar arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından bu Tebliğ doğrultusunda yayınlanan Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Yedek listeden belirlenen yatırımcılar, yedek liste değerlendirme sonuçlarının yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Hibe sözleşmesinin imzalanacağı son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir.

(3) Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(4) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri ve başvuru sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

(5) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 23 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

(2) Hibenin nihai tutarı, bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen tutar ve oranları aşamaz.

Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 24 – (1) Başvuru sahibi, bu Tebliğ, Uygulama Rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlüğü hibe sözleşmesini fesih eder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaların izlenmesi

MADDE 25 – (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımını hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve değerlendirilmesi il proje yürütme birimlerince gerçekleştirilir.

(3) Programın yürütülmesine ilişkin uygulamalar Genel Müdürlük tarafından da izlenir.

Mal alım usul ve esasları

MADDE 26 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) İl proje yürütme birimi onayı olmaksızın hibeye esas bireysel sulama makine ve ekipmanı değiştirilemez. Yatırımcı hibe sözleşmesindeki miktarı aşmaması ve puanlamayı etkilememesi kaydıyla aynı bireysel sulama makine veekipmanın bir üst modelini il proje yürütme birimi onayıyla alabilir.

(3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren bireysel sulama makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura bedelinin referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak, bireysel sulama makine ve ekipmanınhibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olduğunda malın satın alımında gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin KDV hariç %50’sine hibe desteği sağlanır.

(4)Yatırımcı, satın aldığı bireysel sulama makine ve ekipmanına ait ödemeyi yapar, mal teslim tutanağını düzenleterek alıma ait faturayı kestirir.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 27 – (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve sulama makine ve ekipmanlarına ait mal teslim tutanağını bir asıl bir kopya olmak üzere il müdürlüğüne iki nüsha halinde; ayrıca, kendilerine ait T.C. kimlik numarası, vergi numaralarını, gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben, 10 gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımı faturası tarihi hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde olmak zorundadır. Fatura tarihinin bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir.

(3) İl proje yürütme birimi, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine veekipmanlar için başvuruya ait parselde montaj kontrollerini yaparak tespit tutanaklarını 30 gün içerisinde düzenler. Uygulama Rehberinde belirtilen mücbir sebepler haricinde süre uzatımı ve askıya alınma söz konusu değildir.

(4) Makine ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin ayda bir defa en geç o ayın 25’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. İl müdürlüğü tarafından ödemeye esas yatırımcı ve ilçe detayında icmal tabloları imzalı ve mühürlü olarak iki nüsha şeklinde düzenlenir. Birer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir, birer nüshası da il müdürlüğünde muhafaza edilir. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel Müdürlüğün ilgili birimince banka ödeme formatına dönüştürülüp, Genel Müdürlük Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığına iletilir.

(5) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, yetkili kişilerce “hata düzeltme” adı altındaki doğru bilgileri ödemelerin son ayı olan 2013 yılı Aralık ayının ilk yedi günü içinde Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan Bankaya yazı ile bildirir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 28 – (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılması, uygulamaların bu Tebliğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip, belgelendirilmesi ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistik açısından yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanına girerler.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 29 – (1) Ödemeler bütçe serbestliği çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi; yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarasına, tüzel kişi ise vergi numarasına göre yatırımcı adına T.C. Ziraat Bankasındaki hesaba gönderilir.

(3) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Projeden sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 30 – (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama makineekipmanlarının mülkiyetini ve amacını yatırımın bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması, israfı veya heba edilmesi durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 32 – (1) Bu Tebliğ gereği, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından Uygulama Rehberi ve genelgeler yayınlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 33 – (1) 1/8/2012 tarihli ve 28371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/57) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

———————————————————————————————–

1 Haziran 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28664

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

0
Web Sitesi Kurma, Web Sitesi Fiyatlari, WordPress Temalari, WordPress Eklentileri
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.