YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

2014-2020 KIRSAL KALKINMA HİBELERİ (İPARD-2)

IPARD II – 9. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI (11.05.2020)-BKZ!!!…

Bu sayfada IPARD-2 kapsamında proje hazırlamak isteyen yatırımcılara yönelik bilgi amaçlı  konular yer almaktadır. IPARD-2 Proje konuları ve nihai yararlanıcıları,  Proje sahibinin başvuru şartları, Uygun harcama yatırım kalemleri, minimum ve maksimum yatırım kapasiteleri ,Destek oranları ve  tutarları, Tedbirlerin ödeme prosedürleri özet olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yatırımcıların  IPARD konusunda doğru kaynaklardan bilgi alarak yatırım kriterlerini iyi anlaması gerekir.  Özellikle yatırımcılar konu ile ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olduktan sonra  yatırım finansmanını gerçekleştirecek yeterliliklerini de anlamaları önem arz etmektedir. IPARD kurumu destek ödemesini yatırım faaliyeti nihai olarak  gerçekleştikten sonra yapmaktadır. Yatırımcı projelendirme ve proje uygulama aşamalarında tüm yatırım finansmanını ya  kendi öz kaynaklarından veya dış kaynaklardan (Banka kredisi vs.) karşılayabilme olanaklarına sahip olması gerekir.

Aşağıdaki Çalışma Bilgi Amaçlıdır. IPARD II Kırsal Kalkınma Programı Çerçevesinde Desteklenen Proje Konuları Yer Almaktadır. İlgili Satırı tıklayarak Detayları inceleyebilirsiniz; (*)

 • TEDBİRLERİ İLGİLENDİREN ORTAK KONULAR (101, 103 , 302)

  ● IPARD Programında 42 il destek kapsamındadır. (Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat)
  ● Yeni dönemde verilen destek oranları %50 ile %70 arasında değişmektedir.
  ● Kadın yatırımcılara projelerinin sıralamasında öncelik tanınmaktadır.
  ● Genç yatırımcılara daha yüksek oranda hibe sağlanmaktadır.
  ● Kamu hissesi %25’ten fazla olan tüzel kişiler IPARD kapsamında uygun değildir.
  ● Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Başvuru sahipleri, IPARD Ajansı tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
  ● Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır. Bu kural kamu kurumları için geçerli değildir.
  ● Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
  ● Satın alınan tüm kalemler uygun olan bir ülke menşeli olmalıdır. Bununla birlikte, satın alınacak kalemlerin tutarının rekabete açık pazarlık usulü için belirlenen eşiğin altında olması durumunda (şu an için 100.000 Avro), satın alınacak malzemeler herhangi bir ülke menşeli olabilir. Bu tedbirin amaçları doğrultusunda, “menşe” terimi 2913/ 92 nolu Konsey Tüzüğü’nün (AET) 23. ve 24. maddelerinde ve tercih edilmeyen menşelerle ilgili diğer AB mevzuatında tanımlanmaktadır.

  PROJE DEĞERLENDİRMELERİ
  İş Planı Değerlendirmesi ve Puanlaması ( İş planı değerlendirme sonucunda alınan puan 40 veya üzerinde ise projenin sürdürülebilir olduğuna karar verilir. Toplam iş planı puanı 40 puan altında olan projeler sürdürülebilirlik kriterini sağlamadığı için reddedilir.)
  1. Mali Değerlendirme (65 Puan)
  a.Başvuru sahibinin mevcut mali durumunun değerlendirilmesi (40 Puan)
  b. Başvuru Sahibinin Projesinin Değerlendirilmesi (25 Puan),
  2. Başvuru Sahibinin Yönetim ve Teknik Kapasitesinin Değerlendirilmesi (15 Puan)
  a.Başvuru sahibinin yönetim ve organizasyon kapasitesi (7 Puan)
  b. İşletmenin teknik yapısı (8 Puan)
  3. Pazarlama Kapasitesinin Değerlendirilmesi (20 Puan)
  a.Rekabet Gücü (10 Puan)
  b. Pazar Payı (10 Puan)
  TOPLAM 100 Puan

  KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

  ●  Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya bilançosundan herhangi biri 1 Milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  ●  Küçük işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  ● Orta büyüklükteki işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

 • A) 101 -TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR
  NİHAİ YARARLANICILAR;Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;
  – Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya
  – Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi.
  -Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.
  -Mevcut tarımsal işletmeler ve yeni tarımsal işletmeler (yumurta tavuğu işletmeleri hariç) bu tedbir altında uygun başvuru sahibidirler.

  GENEL KRİTERLER;

  -Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
  -Başvuru sahipleri, TKDK tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
  -Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.
  -Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
  -Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte başvuru sahipleri Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmalıdır.
  -Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
  -Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal işletmeler çevre koruma ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
  -Yatırım döneminin sonunda, desteklenen yatırımlar, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır. İlgili ulusal otoriteler tarafından yayınlanacak sertifikalar bu koşulların yerine getirildiğini doğrulamak için kullanacaktır.
  -Başvuru sahibi, IPARD Ajansı tarafından geliştirilecek formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.

  101 TEDBİRİNİN ÖDEME PROSEDÜRÜ
  ● Yararlanıcının başvuru formunda talep etmesi durumunda ödemeler taksitler halinde yapılabilir ve bu durum uygun şekilde iş planına yansıtılacaktır.
  ● Ödemenin taksitler halinde talep edilmesi aşağıda belirtilen şartları sağlayan uygun yatırımlar için geçerlidir:
  -Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlar: 1 taksit.
  -Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlar: 2 taksit.

  PROJE KRİTER DEĞERLENDİRMELERİ
  101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırım Projelerinin Onaylanmasında Sıralama Kriterleri; (Uygun başvuruların sıralanması IPARD programında yer alan Sıralama Kriterlerinde belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Sıralama işlemi süresince, her tedbir için ayrılan bütçe dikkate alınır. Başka bir deyişle Kurum tarafından onaylanacak projeler için ayrılan bütçe sınırlı olduğundan dolayı en yüksek puanlamadan başlanarak projeler onaylanır.)

  KRİTER PUANLAMALARI:
  ● Tarımsal işletmenin yatırımın sonunda nihai kapasitesi, aşağıda belirtilen eşik değerlerden daha düşük olan küçük ölçekli tarım işletmeleri:40 PUAN
  • Süt üreticileri için; 50 süt ineği, 25 süt veren manda veya 250 koyun ya da keçi
  • Et üreticileri için; 100 sığır, 25 manda veya 250 koyun ya da keçi
  • 25.000 broyler
  • 50.000 yumurta tavuğu
  • 4.000 hindi
  • 1.500 kaz
  ● Yatırımın uygun harcamalar toplamının 500 bin TL veya altında olması: 20 PUAN
  ● Gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) yatırımın yapıldığı ilçede ikamet ediyorsa:20 PUAN
  ● Gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) kadın ise: 10 PUAN
  ● Yatırım yenilenebilir enerji içeriyorsa: 10 PUAN
  TOPLAM 100 PUAN

  ● 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımların IPARD II 1.Başvuru Çağrı Dönemine Ait Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 1.0) İncelemek İçin Tıklayınız…

  Aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulan harcama kalemlerine ek %10 destek verilebilecektir.

  Süt Sektörü:

  -Süt sağım sistemlerini temizlemek amacıyla su kullanan çiftlikler için atık ve atık su işleme tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri
  -Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atık su işleme tesisleri için makine ve ekipman satın alınması
  -Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri
  -Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

  Kırmızı et, Kanatlı eti ve Yumurta Sektörleri:

  -Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri
  -Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

 • 101-1 Süt Üreten Tarimsal Işletmeler
  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
  ● En az 10, en fazla 120 süt ineği,
  ● En az 5, en fazla 50 süt veren manda,
  ● En az 50, en fazla 500 süt veren koyun,
  ● En az 50, en fazla m 500 süt veren keçi.

  UYGUN HARCAMALAR;

  ● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
  ● Yeni makine ve ekipman alımı ,
  ● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
  ● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları
  ● Kapalı, açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
  ● Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi,
  ● Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
  ● Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
  ● Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atıksu işleme tesisleri harcamaları,
  ● Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
  ● Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
  ● Sulama sistemleri,
  ● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı, genel çiftlik yönetimi).

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI;
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri
  20.000 Avro ve 1.000.000 Avro’dur.
  ● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
  ● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine
  % 65 olacaktır.
  ● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.

 • 101-2 Kirmizi Et Üreten Tarimsal Işletmeler
  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
  ● En az 30, en fazla 250 sığır,
  ● En az 10, en fazla 50 manda,
  ● En az 100, en fazla 500 koyun,
  ● En az 100, en fazla 500 keçi.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
  ● Yeni makine ve ekipman alımı (her bir sektör için detaylar aşağıda verilmektedir),
  ● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
  ● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları
  ● Ahırların/ağılların inşası/ genişletilmesi / modernizasyonu,
  ● Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
  ● Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
  ● Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
  ● Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
  ● Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
  ● Sulama sistemleri,
  ● Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
  ● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi).

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri
  20.000 Avro ve 1.000.000 Avro’dur.
  ● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
  ● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine
  % 65 olacaktır.
  ● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.

 • 101-3 Kanatli Et Üreten Tarimsal Işletmeler
  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
  ● En az 5,000, en fazla 50,000 broyler,
  ● En az 1,000, en fazla  8,000 hindi,
  ● En az 350, en fazla 3,000 kaz

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
  ● Yeni makine ve ekipman alımı (her bir sektör için detaylar aşağıda verilmektedir),
  ● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz. Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları
  ● Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
  ● Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
  ● Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik),
  ● 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri,
  ● Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları,
  ● Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman,
  ● Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
  ● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi),

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri
  20.000 Avro ve 500.000 Avro , kaz çiftlikleri için üst limit 250.000 Avro dur.
  ● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
  ● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine
  % 65 olacaktır.
  ● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.

 • 101-4 Yumurta Üreten Tarimsal Işletmeler
  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ

  ● En az 20,000, en fazla 100,000 yumurta tavuğu,
  Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak şartıyla uygundurlar;
  ● Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,
  ● Tesislerini, yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan Hayvan refahı koşullarını yerine getirmek amacıyla mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmadan, yumurta tavukları için binalarını genişletebilirler.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç)
  ● Yeni makine ve ekipman alımı ,
  ● Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz. Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları
  ● Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
  ● Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
  ● Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik),
  ● 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri,
  ● Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları,
  ● Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman,
  ● Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
  ● Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi),
  ● Yumurta tavukları için kafes sistemleri,
  ● Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için ekipman.

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri
  20.000 Avro ve 1.000.000 Avro’dur.
  ● Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır.
  ● Başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine
  % 65 olacaktır.
  ● Eğer başvurunun sunulduğu tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise ve hem de yatırım dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir.

  Ayrıca;

  -Yumurta tavukçuluğu sektörü için, yatırımın mevcut işletmenin kapatılarak yerine yeni bir işletme kurulumunu içermesi durumunda, mevcut işletme ile yeni kurulacak işletmenin aynı il sınırları içinde olması gerekmektedir.

 • B) 103-TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

  NİHAİ YARARLANICILAR

  ● 2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.
  ● Mikro ölçekli işletmeler destek kapsamında değildir.
  ● Eğer başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket/gerçek kişi ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına üye olmalıdır.

  GENEL UYGUNLUK KRITERLERI

  ● Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
  ● Başvuru sahipleri, TKDK tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
  ● Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşından büyük olmamalıdır.
  ● Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
  ● Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, başvuru sahiplerinin aşağıda belirtilen mevzuatta tanımlandığı üzere, gerekli tüm sertifikalara ve dokümanlara sahip olmaları beklenmektedir:
  – 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
  – 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  – 2872 sayılı Çevre Kanunu (Süt Toplama Merkezleri hariç olmak üzere)
  – 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İşYeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
  ● Yeni bir işletme kurulumu söz konusu ise başvuru sahibi, yukarıda belirtilen sertifikaları yatırımın gerçekleştirilmesinden sonra temin etmelidir.
  ● Yeni işletme olması durumunda, yeni işletme spesifik uygunluk kriterlerinde belirtilen kapasite kriterlerini yatırım sonunda karşılamalıdır.
  ● Başvuru sahipleri, TKDK tarafından talep edilen formata uygun olarak bir iş planı sunmalıdır.
  ● Başvuru yapılan sektör/alt-sektör için spesifik uygunluk kriterlerinde belirtilen minimum kapasite limitlerinin altında kalan mevcut işletmeler, yatırımın sonunda en az spesifik uygunluk kriterlerinde belirtilen minimum kapasite -limitine ulaşacağını taahhüt ederek başvuru yapabilir.
  ● Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlası bulunmaması şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri için uygundur.

  103 TEDBİRİNİN ÖDEME PROSEDÜRÜ
  Yararlanıcının başvuru formunda talep etmesi durumunda ödemeler taksitler halinde yapılabilir ve bu durum uygun şekilde iş planına yansıtılacaktır.
  Ödemenin taksitler halinde talep edilmesi aşağıda belirtilen şekilde uygun yatırımlara göre yapılacaktır:

  ● Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlar: 1 taksit.
  Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve 2.500.000 TL arasında (2.500.000 TL dahil) olduğu yatırımlar: 2 taksit.
  ● Uygun harcamaların toplam değerinin 2.500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlar: 3 taksit.

  PROJE KRİTER DEĞERLENDİRMELERİ

  103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırım Projelerinin Onaylanmasında Sıralama Kriterleri; (Uygun başvuruların sıralanması IPARD programında yer alan Sıralama Kriterlerinde belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Sıralama işlemi süresince, her tedbir için ayrılan bütçe dikkate alınır. Başka bir deyişle Kurum tarafından onaylanacak projeler için ayrılan bütçe sınırlı olduğundan dolayı en yüksek puanlamadan başlanarak projeler onaylanır.)

  IPARD SIRALAMA KRITERLERI
  ● Eğer başvuru sahibinin mevcut bir işletmesi ise: 40 Puan
  ● Eğer başvuru sahibi bir üretici örgütü ise: 25 Puan
  ● Eğer yatırım 3 milyon TL’den daha az ise: 20 Puan
  ● Eğer yatırım, atıkların veya yan ürünlerin işlenmesi veya yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise: 15 Puan
  TOPLAM 100 Puan

   ● 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımların IPARD II 1.Başvuru Çağrı Dönemine Ait Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 1.0) İncelemek İçin Tıklayınız…

  Aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulan harcama kalemlerine ek %10 destek verilebilecektir

  -Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri
  -Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipman alımı

 • 103-1 Süt Ve Süt Ürünleri Işleme Ve Pazarlama

  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
  ● Süt işleyen işletmlerin yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
  ● Süt toplama merkezinin yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
  ● Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır
  UYGUN HARCAMALAR
  ● Taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
  ● ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
  ● daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
  ● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
  ● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
  ● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
  ● Işletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
  ● Paketleme için ekipman satın alınması,
  ● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
  ● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
  ● Süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
  ● Yeni süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin inşası,
  ● Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,
  ● Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,
  ● Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar.

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
  ● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır
  ● Süt sektörü minimum ve maksimum destek limiti; 30.000 Avro ve 3.000.000 Avro,
  ● Süt toplama merkezleri için 30.000 Avro ve 1.000.000 Avro

 • 103-2 Kirmizi Et Ürünleri Işleme Ve Pazarlama

  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
  Kırmızı et kesimhaneleri için:
  ● Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en fazla 500 baş,
  ● Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş,
  ● Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.

  Et işleme için:
  ● En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.
  ● Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
  Parçalama tesisleri için:
  ● Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.
  ● Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
  ● Bir yatırımın aynı anda hem et işleme hem de kesimhane tesislerini içermesi durumunda, bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler ve et işleme tesisleri için listelendiği üzere, her iki tesis için de gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir.
  Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için listelendiği üzere, gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir.
  ● Et işleme söz konusu olduğunda, işletme 852/2004 nolu Komisyon Tüzüğünün (AB) 2m maddesinde tanımlanan şekilde işleme ve pazarlamayı gerçekleştirmelidir.
  ● Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır. Buna ek olarak, canlı hayvanların nakliyesinde hayvan refahı koşullarına uyulması da zorunludur.
  UYGUN HARCAMALAR
  ● Taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
  ●Ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
  ● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
  ● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
  ● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
  ● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
  ● Işletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
  ● Paketleme için ekipman satın alınması,
  ● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
  ● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
  ● Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
  ● Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
  ● Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,
  ● Soğuk hava deposu ekipmanı,
  ● İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
  ● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır
  ● et sektörü minimum ve maksimum destek limiti;30.000 Avro ve 3.000.000 Avro,

 • 103-3 Kanatli Eti Ürünleri Işleme Ve Pazarlama
  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
  Kanatlı kesimhaneleri için:
  ● Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya
  ● Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.
  ● İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir ve yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması desteklenmemektedir.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
  ● ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
  ● daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
  ● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
  ● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
  ● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
  ● Işletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
  ● Paketleme için ekipman satın alınması,
  ● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
  ● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
  ● Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,
  ● Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,
  ● Soğuk hava deposu ekipmanı,
  ● İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi.

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
  ● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır
  ● et sektörü minimum ve maksimum destek limiti;30.000 Avro ve 3.000.000 Avro,

 • 103-4 Su Ürünleri Işleme Ve Pazarlama

  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
  ● İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
  ● Bu alt sektör altındaki yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.
  ● İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.
  ● Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
  ● ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
  ● daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
  ● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
  ● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
  ● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
  ● Işletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
  ● Paketleme için ekipman satın alınması,
  ● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
  ● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
  ● Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,
  ● Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,
  ● Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman,
  ● İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler.

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
  ● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır
  ● Su ürünleri işleme için minimum ve maksimum destek limiti;
  ● 30.000 Avro ve 1.500.000 Avro

 • 103-5 Meyve Ve Sebze Işleme Ve Pazarlama

  DESTEKLENEN YATIRIM KAPASİTELERİ
  ● İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.
  ● Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.
  ● Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan, meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
  ● Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● taşınmaz malların inşası ve iyileştirilmesi (devralma hariç);
  ● ürünlerin pazar değerinden fazla olmamak şartıyla bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere ekipman ve yeni makinelerin alımı;
  ● daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 Avro’yu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.
  ● AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
  ● HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar;
  ● Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
  ● Işletmenin Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
  ● Paketleme için ekipman satın alınması,
  ● Motorlu taşıtlar hariç, nakliye ekipmanı,
  ● Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları.
  ● Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,
  ● Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,
  ● Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,
  ● Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,
  ● Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri, Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme üniteleri,
  ● Hammadde ve paketleme için depolar,
  ● Ürün taşıma ekipmanları,
  ● Meyveler ve sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması

  Bu Alt Tedbir İle İlgili Olarak Aşağıdaki Konuları inceleyebilirsiniz :

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir.
  ● Atıksu arıtma ve atık yönetimi ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için maksimum destek miktarı %60 olacaktır.
  ● Meyve ve sebze sektörü için minimum ve maksimum destek limiti;  30.000 Avro ve 1.250.000 Avro.

 • C) 302- ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ

  UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ;

  ■ Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişilerdir.
  ■ Desteklenecek işletmeler mikro ya da küçük işletmeler olmalıdır. Katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar için yalnızca mikro ölçekli işletmeler desteklenecektir.
  ■ Yenilenebilir enerji, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, makine parkları ve kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri sektörlerinde yatırım yapacak başvuru sahipleri (üretici örgütleri hariç olmak üzere) KOSGEB’e üye olmak zorundadır.
  ■ Yatırımlar kırsal alanlarda olmalıdır.
  ■ Ancak başvuru sahipleri tarım dışı geliri olmayan çiftçi ise ve aşağıdaki sektörlerde yatırım yapıyor ise yatırım kırsal alanlarda olmak zorunda değildir.
  –    Su ürünleri yetiştiriciliği,
  –    Arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması,
  –    Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması (süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel),
  –    Zanaatkarlık ya da katma değerli ürünler (Bitkisel ürünlerin 1. derecede üretimi uygun olmayıp uygun gıda ve işlemler)

  Bitkisel ürünlerin 1. derecede üretimi uygun olmayıp Uygun gıda ve işlemler aşağıdakilerle sınırlıdır;
  Gıda Ürünleri;

  1. Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve Süt Işleme(en fazla 10ton/gün işleme kapasitesi)
  2. Meyve Ve Sebze İşleme (Biber Salçası, Püre, Pekmez, Marmelat, Reçel , Pestil , Turşu, Sofralık Zeytin, Zeytin Mamulleri)
  3. Kurutulmuş Meyve ve Sebzelerin İmalatı
  4. Boza,
  5. Salep
  6. Bakliyat (İşleme ve Paketleme),
  7. Mısır Kurutma
  8. Yerel Yiyecek (Yemek, Börek, Tatlı, Şekerlemeler, Unlu Mamüller)
  9. Baharatlar
  10. Kaya Tuzu
  11. Bitki Çayları ve Aromatik Kahveler
  12. Pamuk Yağı, Defne Yağı, Susam Yağı

  Ayrıca;

  ■ (çiftçiler veya çiftlik hanehalkının üyeleri için) başvuru sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkili birimi tarafından verilen resmi bir belge ile statülerini kanıtlamalıdırlar.
  ■ 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır,
  ■ (katma değerli ürünler konusundaki yatırımlar için) 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip mikro ölçekli işletmeler olmalıdır.
  Katma değerli ürünler aşağıdaki gibidir. Bunların dışında üretilen ürünler kabul edilmeyecektir :
  ■ Katma değerli ürün; Bir ürünün fiziksel durumunda ya da görünümünde meydana gelen değişikliği ifade eder, örneğin çilekten çilek reçeli yapmak gibi.

  ■ (kırsal alanda yaşayan gerçek kişiler için) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarına göre kırsal bir alanda ikamet ediyor olmalıdır.
  ■ Yatırımların yeri aşağıda belirtilenler istisna olmak üzere kırsal alanda olmalıdır;
  Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması konusunda yatırım yapan veya arıcılık ve balın üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması konusunda çalışan, zanaatkarlık ve katma değerli gıda ürünleri veya su ürünleri yetiştiriciliği konularında faaliyet gösteren, başka hiçbir ekonomik faaliyeti bulunmayan gerçek kişiler olarak, çiftçiler veya bunların hanehalkı üyeleri; Su ürünleri yetiştiriciliği konusundaki yatırımlarının bir uzantısı olarak restoranlar açmak isteyen, veya zanaatkarlık ve yöresel ürünler konusundaki yatırımlarının bir uzantısı olarak satış noktaları kurmak isteyen, kırsal alanlarda yaşayan gerçek kişiler.

  302 TEDBİRİNİN ÖDEME PROSEDÜRÜ
  ● Yararlanıcının başvuru formunda talep etmesi durumunda ödemeler taksitler halinde yapılabilir ve bu durum uygun şekilde iş planına yansıtılacaktır.
  ● Uygun yatırımlar için taksitli ödeme talebi aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
  -Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL ve altında olduğu yatırımlar: 1 taksit.
  -Uygun harcamaların toplam değerinin 500.000 TL’den fazla olduğu yatırımlar: 2 taksit.

  PROJE KRİTER DEĞERLENDİRMELERİ

  302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirmesine Yönelik Yatırım Projelerinin Onaylanmasında Sıralama Kriterleri; (Uygun başvuruların sıralanması IPARD programında yer alan Sıralama Kriterlerinde belirlenen puanlamaya göre gerçekleştirilir. Sıralama işlemi süresince, her tedbir için ayrılan bütçe dikkate alınır. Başka bir deyişle Kurum tarafından onaylanacak projeler için ayrılan bütçe sınırlı olduğundan dolayı en yüksek puanlamadan başlanarak projeler onaylanır.)

  IPARD SIRALAMA KRİTERLERİ
  Genel Seçim Kriterleri
  ● Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa:10 Puan
  ● Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse: 10 Puan
  ● Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa: 10 Puan
  ● Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa:10 Puan
  ● Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse: 20 Puan
  ● Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse: 10 Puan
  ● Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi kurulumu içeriyorsa: 10 Puan
  Genel Toplam 80 Puan
  Her bir sektör için özel seçim kriterleri;
  ● Hayvansal ve bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması Başvuru sahibi, mevcut bir tarımsal işletme/firma ise ve Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahipse:10 Puan
  ● Proje, üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin tümünü içeriyorsa: 10 Puan
  ● Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler Yatırım, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan bir Coğrafi İşarete sahip sertifikalı bir yerel tarım veya gıda ürünü / veya geleneksel el sanatları üretimini hedefliyorsa: Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler Başvuru sahibi, mevcut bir konaklama tesisi / işletmesi (yeme içme tesisi / rekreasyon tesisi) ise: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Alabalık, sazan, çipura ve levrek dışındaki türler yetiştiriliyorsa: Makine Parkları Başvuru sahibi, tarımsal makine ve ekipmanlar için bakım ve tamir hizmetleri sağlayan veya bu tür ekipmanlar için kiralama hizmetleri sunan mevcut bir işletme, örgüt, birlik veya kooperatifse: Yenilenebilir Enerji Tesisleri Başvuru sahibi yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan bir gerçek kişi ise:20 Puan

  ● 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme IPARD II 1.Başvuru Çağrı Dönemine Ait Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 1.0) İncelemek İçin Tıklayınız…

 • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi Ve Bitkisel Ürünlerin Işlenmesi Ve Pazarlanmasi

  Spesifik Uygunluk Kriterleri

  ● Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel vb. içermektedir.
  ● Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
  ● Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar, sera büyüklüğü maksimum 1 hektar olmalıdır. Yeni işletmeler nihai ödeme talebi sırasında bu kriterleri karşılamalıdır.
  ● Bitkilerin işlenmesi ve /veya paketlenmesi sektöründe, yararlanıcı, başvuru esnasında tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
  ● Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi ,
  ● Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,

  ● Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
  ● Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,
  Daha önceki maddeler altında belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları gibi, daha önceki maddeler altında atıfta bulunulan harcamalar ile bağlantılı genel masraflar.
  ● Depolama binaları ve makine garajlarının inşası ve modernizasyonu,
  ● Toprağı işlemek için bahçe ve tarım ekipmanı alımı,
  ● Mahsul üretimi için ekipman, makine (hasat makinesi, gübreleme makinesi, pulluk vb). ve hasat sonrası malzemeler (ön soğutma ekipmanları, kasalar , kutular vb.) alımı,
  ● Bitkilerin üretimi, depolanması/olgunlaştırılması, kurutulması, işlenmesi ve pazarlanması için ekipman alımı ve tesislerin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi,
  ● Seraların inşası ve /veya yeniden kurulması (kısa ömürlü plastik hariç olmak üzere, özellikle cam, sert ve uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerin kurulumu) ve/veya gerekli makine ve ekipman alımı,
  ● Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.
  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI

  ● Kamu katksı, toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 5.000 Avro ve 500.000 Avro’dur

  UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

  YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

  TIBBİ AROMATİK BİTKİ REFERANS LİSTESİ

 • 302-2 Aricilik Ve Balin Üretilmesi Işlenmesi Ve Pazarlanmasi

  Spesifik Uygunluk Kriterleri

  ● Başvuru sahibi bir çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
  ● Arıcılar, arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır.
  ● Bal ve diğer arı ürünleri için, yatırım kapsamında ulaşılacak kovan sayısı, nihai ödeme talebi sırasında gerçekleştirilmek üzere, yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır.
  ● Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovanların üretimi için kovan sayısındaki sınırlama dikkate alınmayacaktır.
  ● Ana arı üretimi için yararlanıcının, nihai ödeme talebi esnasında, geçerli bir yetiştirme lisansına sahip olması gerekmektedir.
  ● Balın işlenmesi ve paketlenmesi için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanununa uygun olarak tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
  ● Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi ,
  ● Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,
  ● Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
  ● Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,
  Daha önceki maddeler altında belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları gibi, daha önceki maddeler altında atıfta bulunulan harcamalar ile bağlantılı genel masraflar.
  ● Bal ve arı ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için garaj ve müştemilatının inşası,
  ● Arı kovanlarının üretilmesi, yönetimi ve bakımı için çalışma ekipmanları alımı,
  ● Çiftlik içerisinde balın işlenmesi ve paketlenmesi için işleme ve paketleme hatları satın alınması veya mevcut hatların modernizasyonu,
  ● Lisanslı üreticiler tarafından ana arıların üretilmesi için yetiştirme istasyonlarının kurulması ve donatılması,
  ● Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katksı, toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 5.000 Avro ve 500.000 Avro’dur

  UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

 • 302-3 Zanaatkarlik Ve Yerel Ürün Işletmeleri

  Spesifik Uygunluk Kriterleri

  ● Zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri; geleneksel el sanatları, yerel tarımsal (gıda-gıda olmayan) ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması. Türk Patent Enstitüsü’nün Coğrafi İşaret programı kapsamında lisanslı olan ürünler değerlendirme sürecinde daha yüksek önceliğe sahip olacaktır.
  ● Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
  ● Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise, yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte, tanıtım standları veya satış noktaları, yatırımın gerçekleştiği ilin kırsalında veya kırsal olmayan alanlarında olabilir.
  ● Desteklenecek zanaatkarlık Ipard Programı EK 8’de tanımlanmaktadır.
  ● Tarımsal üretime dayalı olarak katma değerli gıda veya gıda dışı ürünler üreten mikro işletmeler desteklenecektir. Tarımsal ürünlerin birincil üretimi bu tedbir kapsamında değildir.
  ● Süt işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda maksimum 10 ton/gün olacaktır.
  ● Et işleme konusunda yapılan yatırımların nihai kapasitesi, yatırımın sonunda 0,5 ton/gün olacaktır.
  ● Yerel gıda ürünlerinin katma değerli gıda veya gıda dışı ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak tanınmış olmalı ve gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
  ● Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi ,
  ● Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,
  ● Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
  ● Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,
  Daha önceki maddeler altında belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları gibi, daha önceki maddeler altında atıfta bulunulan harcamalar ile bağlantılı genel masraflar.
  ● İşletme binaları ve üretim tesislerinin inşası ve/veya modernizasyonu, kurulması, genişletilmesi ve yeniden inşası,
  ● Yerel gıdalar ve tarımsal ürünlerin üretilmesi ve paketlenmesi için ve ayrıca el sanatları faaliyetleri için özel ekipman alımı,
  ● Paketleme tesisleri, ekipmanı konusunda fiziksel yatırımlar,
  ● Aynı il sınırları içerisinde yer alan dükkanlar ve standların kurulması dahil olmak üzere, katma değerli yöresel ürünler veya el sanatları için, tanıtım ve pazarlama ile ilişkili yatırımlar,
  ● Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katksı, toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 5.000 Avro ve 500.000 Avro’dur

  UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

 • 302-4 Kirsal Turizm Ve Rekreasyon Faaliyetleri

  Spesifik Uygunluk Kriterleri

  ● Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri içermektedir.

  ● Bu faaliyet kapsamındaki yatırımlar, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olmalıdır.
  ● Konaklama tesisleri, nihai ödeme talebine kadar, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik uyarınca belgelendirilmelidir.
  ● Nihai ödeme talebi esnasında işletmenin kapasitesi maksimum 25 oda olmalıdır.
  ● Fırınlar için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır ve tanınmalıdır. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
  UYGUN HARCAMALAR
  ● Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
  ● Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin  gerçekleştirilmesi ,
  ● Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,
  ● Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
  ● Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,

  ● Daha önceki maddeler altında belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları gibi, daha önceki maddeler altında atıfta bulunulan harcamalar ile bağlantılı genel masraflar.
  ● Pansiyonlar veya mikro/küçük ölçekli konaklama tesislerinin kurulması veya yeniden tefrişi, mevcut binalarda yatak & kahvaltı odalarının yenilenmesi veya çiftliklerde ve açık alanlarda konaklama amacıyla bina ve tesislerin inşası (örnek olarak, kamp yerleri, spor ve rekreasyon alanları),
  ● Yeme içme tesisleri veya çiftlik ürünleri tanıtım standlarının kurulması,
  ● Özellikle dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri olmak üzere, at biniciliği, spor veya iç sularda rekreasyon balıkçılığı gibi turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonu ile doğrudan bağlantılı verimli altyapı yatırımları,
  ● Eğer projenin entegre bir parçası ise, gerekli bilgi teknolojileri ekipmanları ve yazılımların satın alınması,
  ● Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.
  ● Uygun ekipman:
  – Aydınlatma ve tertibatı, havalandırma ekipmanı, filtreleme ve arıtma ekipmanları, haberleşme ekipmanları, mobilya, temizlik gereçleri, eğlence amaçlı ses ve görüntü ekipmanları,
  – Yeme içme tesisleri için mutfak ekipmanları.

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katksı, toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 5.000 Avro ve 500.000 Avro’dur

  UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

 • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

  Spesifik Uygunluk Kriterleri

  ● Su ürünleri yetiştiriciliği; iç sularda ve ürünlerini servis eden restoranlarda.
  ● Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
  ● Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla birlikte restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.
  ●Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda tanımlandığı üzere bir su ürünleri yetiştiricisi olması gerekmektedir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
  ● Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.
  ● Su ürünleri işletmesi, nihai ödeme talebi sırasında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda tanımlandığı üzere belgelendirilmelidir. Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
  ● Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık), Afrika yayın balığı (Clarias Lazera), Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
  ● Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi ,
  ● Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,
  ● Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
  ● Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,
  Daha önceki maddeler altında belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları gibi, daha önceki maddeler altında atıfta bulunulan harcamalar ile bağlantılı genel masraflar.
  ● Balık üretme çiftliği için ekipman alımı ve inşaat işleri,
  ● Özellikle balık üretme çiftlikleri için, çiftlik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması, atık su arıtma sistemleri, balık seçimi, kapalı devre sistemlerle ilgili ekipman ve makine alımı,
  ● Su ürünleri restoranları kurmak üzere ekipman alımı,
  ● Havuzlar ve rezervuarların geliştirilmesi,
  ● Üretim süreçlerinin etkinliğinin artırılması için ekipman; besleme, balık yemleme veya besleme otomasyon ekipmanı optimizasyonu için ekipman; su devridaim sistemleri için ekipman,
  ● Yumurta ve yavru balık üretimi için ekipman satın alınması ve inşaat işleri,
  ● Üretim ve hasat konusunda kalite ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi için ekipmanlar,
  ● Bu alandaki AB standartlarına uygun olarak su ürünleri işletmelerinin yaptığı çevresel etkilerin azaltılması için ekipman: atık yönetim sistemleri, havuzlar ve rezervuarlardan serbest bırakılan suların arıtılması için ekipman ve su kalitesi parametrelerinin niteliğini izlemek için ekipman,
  ● Hasat sonrası ürünün depolanması için küçük soğuk hava depolarının kurulması,
  ● Su ürünleri işletmelerinin modernizasyonu, inşası ve genişletilmesi, ve su ürünleri işletmesi ile aynı ilde yer alan su ürünleri restoranları ve satış noktalarının modernizasyonu, inşası ve genişletilmesi,
  ● Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri.

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katksı, toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 5.000 Avro ve 500.000 Avro’dur

  UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

  YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

 • 302-6 Makina Parkları

  Spesifik Uygunluk Kriterleri

  ● Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal bir alanda olması gerekmektedir

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
  ● Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi ,
  ● Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,
  ● Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
  ● Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,
  ● Daha önceki maddeler altında belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları gibi, daha önceki maddeler altında atıfta bulunulan harcamalar ile bağlantılı genel masraflar.
  ● Makine ve ekipmanın saklanması için binaların inşası, yenilenmesi veya genişletilmesi,
  ● Tarımsal makine, alet ve ekipmanların alımı,
  ● Kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine/ekipman alımı ve inşaat işleri

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katksı, toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 5.000 Avro ve 500.000 Avro’dur

  UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

  YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

 • 302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri

  Ticari Amaçlı veya İşletme Tesisi Kapasitesi İle Uyumlu Alternatif Enerji Yatrımları Arasındaki Farklılıklar;

  Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu sektör kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler. 302-7 Yenilenebilir Enerji yatırımlarında, üretilen enerjinin kar amacıyla satılması hedeflendiğinden; diğer 302 sektörü yatırımlarından bağımsız ve farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Dolayısı ile yenilebilir enerji projesi vermek isteyen yatırımcıların “kapasite ile uyumlu enerji veya Ticari amaçlı yenilebilir enerji yatrım kapsamları arasındaki farkları bilmesi gerekir.  302-7 dışındaki diğer 302 sektörü yatırımlarına işletmenin sadece kendi enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla destek verilecektir.302-7 kapsamda elektrik enerjisi üretimi yapılacaksa sistemin ulusal şebekeye bağlanması zorunludur. 302-7 Yatırım kapsamında sadece yeni işletmeler kabul edilecek olup, modernizasyon söz konusu değildir. Daha Fazlabilgi için tıklayınız…

  Spesifik Uygunluk Kriterleri

  ● Yenilenebilir enerji yatırımları; elektrik, ısı, ışık, gaz vb. üretimi için. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.
  ● Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal bir alanda olması gerekmektedir.
  ● Elektrik, ısı, ışık, gaz üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur; biyoyakıt, biyo-gaz, biyo-kütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, güneş enerjisi, termal güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri ve yukarıda belirtilenlerin kombinasyonları.
  ● 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.
  ● Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
  – Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
  – Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Malın pazar değerini geçmeyecek şekilde, bilgisayar yazılımı dahil olmak üzere, her bir sektör için tanımlanan şekilde yeni makine ve ekipman alımı,
  ● Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası enerjinin satılması için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi ,
  ● Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar,
  ● Ara ürünler ve arıtılabilir atık maddelerin yeniden işlenmesi için gerekli olan ekipman ve tesisler, çevre koruma amacı ile yapılacak yatırımlar, atığın işlenmesi ve ortadan kaldırılması,
  ● Eğer projenin entegre bir parçası ise, yazılım dahil olmak üzere bilişim ve iletişim teknolojileri ekipmanları,
  ● Daha önceki maddeler altında belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları gibi, daha önceki maddeler altında atıfta bulunulan harcamalar ile bağlantılı genel masraflar.
  ● (Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak gelir elde etmek için – hidroelektrik hariç – yenilenebilir enerji üretimi konusunda yapılan yatırımlar)
  ● Yenilenebilir enerji tesislerinin inşası, modernizasyonu, genişletilmesi.
  ● Yenilenebilir enerji tesislerinin sabit makine ve ekipmanı.
  ● Trafo, enerji nakil hatları, devre kesici vb. dahil olmak üzere, elektrik şebeke bağlantıları için yapılacak harcamalar.
  ● Yenilebilir enerji tesislerinin işletilmesi için bilgi teknolojileri donanım ve yazılımları.

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katksı, toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri5.000 Avro ve 500.000 Avro’dur

  UYGUN HARCAMALAR LİSTESİ

  YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

 • D) KIRSAL ALANDA KAMU ALTYAPI YATIRIMLARI

  NİHAİ YARARLANICILAR
  ● Köy İdareleri
  ● Belde Belediyeleri
  ● İlçe Belediyeleri
  ● İl Belediyeleri
  ● 5355 Sayılı Kanun kapsamındaki Yerel Yönetim Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Katı Atık Yönetim Birlikleri, Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri vb.).
  ● İl Özel İdareleri,
  ● Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri (4562 sayılı Kanunun 26/A nolu maddesine göre kurulanlar).

  GENEL UYGUNLUK KRİTERLERİ
  ● Nihai yararlanıcı projenin nihai ödemesinden sonra en az 5 yıl süre ile yatırımın bakımını üstlenmelidir. Ancak bakım maliyetleri AB eş finansmanı için uygun değildir.
  ● Tüm projelerde, satın almalar Mali Tüzük’te yer alan, Komisyon’un dış yardım kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İhale süreçleri (AB Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzu (PRAG) kurallarına uygun olarak) nihai yararlanıcı tarafından yerine getirilmelidir.

  ● IPARD Ajansı tarafından yatırımın nihai ödemesi yapılmadan önce her bir projenin ilgili ulusal, yasal gereklilikler ve yürürlükteki ilgili AB standartları ile uyumlu olması gerekmektedir.

  UYGUNLUK KRİTERLERİ
  ● 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kW’ye kadar) desteklenecektir.
  ● Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
  -Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantı imkanı olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
  -Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

  UYGUN HARCAMALAR
  ● Elektrik, ısı, ışık, gaz üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur; biyoyakıt, biyogaz, biyokütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, termal güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri ve yukarıda belirtilenlerin kombinasyonları.
  ● Yenilenebilir enerji yatırımlarının inşası veya iyileştirilmesi (devralma hariç),
  ● Yeni makine ve ekipman satın alınması,
  ● Yenilenebilir enerji tesisatlarının işletilmesi için veri kayıt ve izleme sistemleri dahil olmak üzere bilgi işlem donanım ve yazılımı,
  ● Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar,
  ● Geçmişe dönük olarak uygun olan genel maliyetler (sözleşme imzalanmasından önce gerçekleşebileceği için) ancak maliyetlerin ilişkili olduğu projenin TKDK tarafından 132 fiili olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması durumunda uygun maliyet olarak ele alınacaktır

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu desteğinin maksimum tutarı, önemli düzeyde net gelir yaratan nitelikte olmayan yatırımlar için, toplam uygun maliyetin % 100’üne kadardır (% 85 AB, %15 ulusal fonlar); kırsal altyapı ile ilgili diğer yatırımlar için bu oran %50 ile sınırlıdır.
  ● Yatırım başına maksimum uygun harcama tutarı 1.2 milyon Avro ile sınırlıdır.

  DESTEK MİKTARI VE AB KATKI ORANI
  ● Kamu katksı, toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
  ● Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 5.000 Avro ve 500.000 Avro’dur

 • E) YEREL KALKINMA STRATEJILERININ UYGULANMASI – LEADER YAKLAŞIMI

  LEADER yaklaşımı aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

  a.) İyi belirlenmiş alt bölgesel kırsal alanlar için alan bazlı yerel kalkınma stratejileri; b.) Yerel kamu-özel ortaklıkları (yerel eylem grupları);
  c.) Yerel Eylem Gruplarının yerel kalkınma stratejilerini hazırlanması ve uygulanması için karar verici güce sahip olduğu tabandan-tavana yaklaşım
  d.) Yerel ekonominin farklı sektörlerine ait aktörler ve projeler arasındaki etkileşime dayalı olarak stratejinin çok sektörlü tasarımı ve uygulanması;
  e.) Yerel ortaklık ağının oluşturulması;

  f.) Yenilikçi yaklaşımların uygulanması.

  Nihai Faydalanıcılar;
  Ulusal prosedür çerçevesinde seçilen. Yerel Eylem Grupları nihai faydalanıcıdır.
  Uygun Faaliyetler
  “Yetenek kazandırma ve YEG bölge halkının harekete geçiilmesi” için uygun faaliyetler şunlardır:
  • Onaylanan YKS’lerin yerel bölge halkına tanıtılması.
  • Yetenek kazandırma ve YEG bölgesindeki halkın harekete geçirilmesi için YEG personel ve üyelerinin eğitim ve öğretimi (örnek olarak, iş planlarının hazırlanması, proje başvurularının hazırlanması, muhasebe vb).
  • Grup içi deneyim paylaşımını destekleyerek, seçilmiş Yerel Eylem Gruplarının yönetimlerinin daha ileri düzyede eğitilmesi,
  • Bölgedeki YEG üyeleri ve bölge sakinleri için bilgilendirme, harekete geçirme ve tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu (örneğin, seminerler, çalıştaylar, toplantılar vb) ve tanıtım materyallerinin hazırlanması;
  • YEG üyelerinin ulusal ve uluslararası seminerler, çalıştaylar, toplantılar ve çalışma ziyaretlerine katılımı (Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı Faaliyetleri gibi),
  • YKS’nin sunulması için hazırlık uygulamaları (başvuru formunun hazırlanması için danışmanlık hizmeti),
  • İşbirliği projelerinin uygulanması.
  • Ortak gerçekleştirilen organizasyonlar.
  • İşbirliği anlaşmasının imzalanmasından sonra işbirliği projeleri için hazırlık faaliyetleri (ortaklığın oluşturulmasından önce ortaya çıkan personel ihtiyacı ve fiziki maliyetler).
  • Ortak yapıların oluşturulması.
  • Ortaklar arasında harekete geçirme ve koordinasyon projeleri de (ortaklığın gerçekleştirilmesini sağlayan personel giderleri ve fiziki maliyetler) desteklenebilir.
  Uygun Harcamalar
  Seçilmiş Yerel Eylem Grupları için kapasitesinin geliştirilmesi ve harekete geçirilmesi amacıyla “yetenek kazandırma ve YEG bölgesindeki halkın harekete geçirilmesi”.
  • Uzmanlar tarafından sağlanan hizmetler.
  • Yazılı ve sözlü çeviri hizmetleri.
  • Yurtiçi ve yurtdışı konaklama ve harcırahlar dahil olmak üzere seyahat harcamaları.
  • Harekete geçirme faaliyetleri (örnğin eğitimler, seminerler, çalıştaylar ve fuarlara katılım ve yayınların aboneliği ve satın alınması ve diğer tanıtım faaliyetleri vb).
  • Organizasyonlar, toplantılar, seminerler, eğitim faaliyetleri gibi aktiviteler için tesis ve ekipman kiralanması ve yiyecek-içecek harcamaları.
  • Tanıtım materyallerinin hazırlanması, basılması ve dağıtımı.
  • Araç kiralama ve yakıt masrafları.
  • Sigorta maliyeti.

  İşletme Maliyetleri ve Küçük Projeler İçin:
  • YEG yöneticileri ve/veya diğer YEG personelinin maaşları (eş finansman),
  • Ofis kiralama ve genel harcamalar,
  • Ofis malzemeleri (kırtasiye vb.),
  • Bilgi teknolojileri ekipmanları,
  • Mobilya dahil olmak üzere ekipman harcamaları,
  • Hizmet giderleri (bilgi teknolojisi uzmanları, muhasebeciler vb.),
  • İletişim ile ilgili maliyetler,
  • Eğitim maliyetleri,

  Yerel Eylem Grupları tarafından gerçekleştirilen küçük projelerin giderleri. Küçük projelerin seçimi ve yönetimi YKS Stratejisinde açıklanacaktır. Desteklenen faaliyetler YKS ile uyumlu olmalıdır. Kültürel ettkinlikler, yerel ürünler, doğal mirasın restorasyonu veya korunması ve kültürel varlıklara yatırım gibi küçük projeler için 1.000-5.000 Avro destek sağlanacaktır.

  Uygun harcamalar kapsamında kamu desteği payı %100’e kadardır ve bunun içerisinde AB katkı oranı % 90’dır.

 • F) TARIM-ÇEVRE, İKLİM VE ORGANİK TARIM TEDBİRİ
  Nihai Faydalanıcılar;
  Tedbir, arazi yönetimi konusunda gönüllülük esasında 5 yıl boyunca tarım çevre ile ilgili taahhütlerde bulunan ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilere açıktır.
  Uygulamanın coğrafi kapsamı;
  Toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü:Yönetim Otoritesine yakınlığı ve etkinin izlenebilmesi için yeterli altyapıya sahip olması nedeniyle Ankara’nın Beypazarı ilçesi.
  Su Kaynaklarının Korunması: Yönetim Otoritesine yakınlığı ve azalan yeraltı su seviyelerine ilişkin problemlerin yoğunluğu nedeniyle Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi.
  Biyo çeşitlilik: Ankara ilinin Polatlı ilçesi.
  OrganikTarım: İlçeler ileri çalışmalar yapıldıktan sonra belirlenecektir.
  Uygun harcamalar;
  Bu tedbir kapsamında yapılacak ödemeler; gelir kayıpları, ilave giderler ve çiftçinin aşağıda belirtilen zorunlu faaliyetleri yerine getirirken harcadığı iş saatine göre hesaplanmış gelir kaybını, işlem masraflarını ve ekstra masrafları telafi etmeye yöneliktir:
  -Zorunlu eğitime katılım, çiftlik işçilik maliyetleri
  – Danışmanlık giderleri
  – Çiftlik kayıtlarının hazırlanması, çiftlik işçilik giderleri
  Destek oranı ve AB katkısı;
  Destek oranı (kamu desteği) toplam uygun masrafların %100’ü seviyesinde olacaktır. AB katkısı kamu harcamalarının %85’i ile sınırlıdır; geriye kalan %15 ulusal bütçeden karşılanacaktır.

——————————————————————-

(*) Kaynak:Tarım Bakanlığı TKDK IPARD II Program  IPARD 2014-2020   yayınları ile 1.çağrı ilanından derlenmiştir. Bu çalışma bilgi amaçlıdır. Hiçbir sorumluluk kabul edilemez. Bu sayfadaki bilgiler mevzuat değişiklikleri çerçevesinde güncelliğini kaybedebilir.Bu mevzuatın güncel değişikliklerini Kırsal kalkınma kurumu TKDK resmi sitesinden takip edebilirsiniz.

0
Bize Mesaj Yazabilirsiniz!Bilgileriniz Yanlış Kontrol ediniz!!! Gönder

Mesaj Gönderme Başarılı !!! Size Geri Dönüş Yapılacaktır.